Vattenfall vill studera förutsättningar för ny kärnkraft i Sverige.

8 augusti, 2012
Kommentarer inaktiverade för Vattenfall vill studera förutsättningar för ny kärnkraft i Sverige.
Vattenfall vill studera förutsättningar för ny kärnkraft i Sverige.

För­fat­ta­re: Nils Anders­son, 2012-07-31

Vat­ten­fall under­sö­ker för­ut­sätt­ning­ar för inve­ste­ring i ersätt­nings­re­ak­to­rer

Vat­ten­fall har idag läm­nat in en ansö­kan till Strål­sä­ker­hets­myn­dig­he­ten som ett led i pro­ces­sen att ta reda på vil­ka vill­kor som gäl­ler för att ersät­ta befint­lig kärn­kraft när urfas­ning­en inleds någon gång i sena­re hal­van av 2020-talet. Ansö­kan som inläm­nats till Strål­sä­ker­hets­myn­dig­he­ten är ett led i att ana­ly­se­ra för­ut­sätt­ning­ar­na inför ett even­tu­ellt fram­ti­da inve­ste­rings­be­slut. Att genom­fö­ra en kom­plett ana­lys kom­mer att ta fle­ra år. Först då finns det grund för att ta ställ­ning till en even­tu­ell inve­ste­ring.

Vat­ten­fall bedö­mer oli­ka möj­li­ga alter­na­tiv för att ersät­ta äld­re pro­duk­tions­an­lägg­ning­ar som behö­ver fasas ut. Dagens kärn­krafts­re­ak­to­rer mås­te trots säker­hets­för­bätt­ring­ar och kapa­ci­tets­ök­ning­ar förr eller sena­re fasas ut och ersät­tas med ny bas­kraft. Utfas­ning­en beräk­nas bör­ja efter 2025.   Som en stor aktör på elmark­na­den har Vat­ten­fall lång­sik­tigt ansvar för säker och sta­bil elpro­duk­tion med låga kol­di­ox­id­ut­släpp. Alla inve­ste­ring­ar Vat­ten­fall gör, vil­ket kraftslag det än hand­lar om, mås­te upp­fyl­la säker­hets- och mil­jökra­ven och vara lön­sam­ma.

Sedan änd­ring­ar­na i kärn­tek­ni­kla­gen träd­de i kraft 1 janu­a­ri 2011 är ersätt­nings­kärn­kraft ett av de möj­li­ga alter­na­ti­ven. Även EU-kom­mis­sio­nens färd­plan inne­hål­ler kärn­kraft i Euro­pas ener­gi­mix år 2050 i alla sce­na­ri­er.

Vat­ten­fall kom­mer att söka nära dia­log med alla berör­da par­ter och infor­me­ra öppet om pro­ces­sen.

Det är inte möjligt att kommentera just nu.