Vårt förhållningssätt till att betala skatt.

5 januari, 2013
Kommentarer inaktiverade för Vårt förhållningssätt till att betala skatt.
Vårt förhållningssätt till att betala skatt.

För­fat­ta­re: Mikael Aro­nowitsch, VD Comex Electro­nics AB

Alla har en mer eller mind­re väl­grun­dad eller grum­lig upp­fatt­ning och för­håll­nings­sätt var­för vi behö­ver och bör beta­la skatt. Allt som vi ser som själv­klart sko­la, sjuk­vård, åld­rings­vård skall fin­nas till­gäng­ligt livet ut. Sam­hälls­skydd i oli­ka for­mer skall ock­så fin­nas i stän­dig bered­skap om det inträf­far något hemskt.

Även att ha ett jobb att gå till är en själv­klar rät­tig­het för många av oss. Men när det sedan kom­mer till att för­se sam­häl­let med resur­ser genom skat­te­in­be­tal­ning, så stre­tar det emot. Det är all­tid någon annan som uppen­bar­li­gen miss­hus­hål­lar med skat­te­be­ta­lar­nas peng­ar. Vi beta­lar egent­li­gen all­de­les för myc­ket i skatt. Följakt­li­gen ser vi det som en själv­klar­het att inte beta­la skatt eller vi vill bidra med en allt mind­re del. Vi för­sö­ker på ålderns höst pla­ne­ra flytt till Mal­ta eller Por­tu­gal för att mini­me­ra skat­te­be­last­ning­en på våra surt för­vär­va­de inbe­tal­ning­ar i pen­sions­sy­ste­met. Sjuk­vård skall vi där­e­mot ha fullt ut i alla lägen då vi min­sann anser oss ha betalt för den­sam­ma.

Att anställ­da i sjuk­vår­den skall job­ba på ide­ell basis med uru­sel betal­ning ser vi som en själv­klar­het för att hus­hål­la med skat­te­be­ta­lar­nas peng­ar. Fel­ak­tig behand­ling skall givet­vis bestraf­fas hårt då olyc­kan är fram­me. Att inte beta­la för kom­pe­tens kanske har ett sam­band med even­tu­ell fel­be­hand­ling eller and­ra bris­ter i vår­den som vi inte tän­ker på.

Fak­tum är nu allt­mer uppen­bar att med­ar­be­ta­re i vård­ap­pa­ra­ten inte läng­re ser det som ett kall att vara livs­långt under­be­ta­lad utan hit­tar and­ra mer luk­ra­ti­va näring­ar. Till vår för­vå­ning finns inte läng­re resur­ser­na som behövs.

Fort­fa­ran­de envi­sas vi med att inte beta­la för oss trots att vi själ­va ser det som själv­klart att få bätt­re och bätt­re löner, bonu­sar etc.

Vårt sam­hälls­skydd krä­ver ock­så allt­mer resur­ser för att fin­nas till­gäng­lig på en accep­ta­bel nivå i för­hål­lan­de till oli­ka risk­be­döm­ning­ar.

Jag bör­jar allt­mer inse att vårt för­håll­nings­sätt inte är bra utan upp­ma­nar mina vän­ner i min omgiv­ning att beta­la för sig och bli goda skat­te­be­ta­la­re. Om inte vi för­hål­ler oss till det­ta kom­mer fler­ta­let av oss att inte få en ade­kvat utbild­ning, sjuk­vård och omvård­nad på ålderns höst då det gäl­ler. Hän­syn och för­håll­nings­sätt till vår omvärld kom­mer att stäl­las på hår­da prov fram­ö­ver.

Vi ser det som en själv­klar rät­tig­het att fly­ga på semes­ter trots den myc­ket sto­ra nega­ti­va mil­jöpå­ver­kan det­ta med­för. Vi beta­lar ju flyg­skatt! Där­e­mot upp­ma­nar vi till hysterins grän­ser att källsor­te­ra och vara mil­jö­rik­ti­ga i and­ra avse­en­den. Vi köper gär­na mil­jö­far­ligt till­ver­ka­de pro­duk­ter från and­ra län­der bara de är bil­li­ga och expor­te­rar mil­jö­far­ligt avfall till sop­berg i Afri­ka. San­ning och kon­se­kvens av vårt hand­lan­de är ofta inte sak­ligt grun­dat.

Att bidra med medel för fram­ti­da forsk­ning och utveck­ling lång­sik­tigt tycks nume­ra utgö­ra ned­pri­o­ri­te­ra­de områ­den. Kun­skap och kom­pe­tens upp­munt­ras inte utan spel och insam­lings­ga­lor av diver­se slag är det som gäl­ler.

Vad stac­kars Sve­ri­ge skall leva av i en fram­tid och som lång­sik­tigt ska­par nya arbets­till­fäl­len för våra arbets­lö­sa ung­do­mar ver­kar inte vara högs­ta pri­o­ri­tet.
Vik­ti­ga­re är att våra poli­ti­ker och våra så kal­la­de vik­ti­ga indu­stri­le­da­re får väl­be­tal­da belö­ning­ar långt utö­ver vad som är rim­ligt. Ofta fun­de­rar jag hur det kan vara möj­ligt att på fri­tid för­val­ta sina mil­jon­till­gång­ar på ett bra sätt utan att ta välav­lö­nad arbets­tid till det­ta.

Vi behö­ver sam­la ihop oss och fun­de­ra över vil­ka kon­se­kven­ser vårt bete­en­de med­för. Skat­te­be­ta­la­re bör där­för upp­munt­ras med en extra lot­to­ku­pong och de som har för­må­gan och inte vill beta­la för sig bör inte hel­ler få ta del av sam­häl­lets resur­ser som skydd mot obe­hag­li­ga hän­del­ser, sjuk­vård, åld­rings­vård etc.

PS. Det är dags att söka nya före­bil­der för våra ung­doms­ge­ne­ra­tio­ner i vårt sam­häl­le. Inte våra fot­bolls­hjäl­tar utan de som bidrar till näs­ta gene­ra­tio­ners för­sörj­ning genom klok­skap och hän­synsta­gan­de till and­ra indi­vi­der och vår omvärld. DS.

Det är inte möjligt att kommentera just nu.