Vart är vi på väg?

27 november, 2012
Kommentarer inaktiverade för Vart är vi på väg?
Vart är vi på väg?

Verk­lig­he­ten kom­mer nu med storm­steg ikapp våra oppor­tu­nis­tis­ka poli­ti­ker vad avser För­svars­mak­tens bud­get och mål­sätt­ning­ar. Under de senas­te årtion­de­na har poli­ti­ker­na gång på gång skju­tit på mate­ri­e­lan­skaff­ning­ar, övning­ar och and­ra nöd­vän­dig­he­ter för att kun­na inne­hål­la verk­sam­he­ten i en allt­mer krym­pan­de eko­no­misk ram. Till det­ta kom­mer att man nu dekla­re­rat att upp­gra­de­ring­en av JAS till super-JAS (främst ett indu­stri­pro­jekt) ska ske inom gäl­lan­de ram, vil­ket är en eko­no­misk orim­lig­het. Det till­skott som rege­ring­en avi­se­rat räc­ker inte ens som pris­kom­pen­se­ra­tion i den rul­lan­de verk­sam­he­ten och för­svars­bud­ge­ten när­mar sig nu sam­ma nivå som bistånds­bud­ge­ten. (För­sva­rets andet av BNP har sedan jag bör­ja­de som offi­cer sjun­kit från 4,5%  till mind­re än 1,5%)

Klyf­tan mel­lan föresva­rets upp­gif­ter och bud­get är så stor att inte ens vår poli­tiskt kor­rek­te ÖB anser sig kun­na för­sva­ra ens mind­re delar av lan­det. För att få balans i eko­no­min har han sagt sig vara tvung­en att avveck­la någon för­svars­gren (armén, mari­nen eller flyg­vap­net) vil­ket dock knap­past kom­mer att öka för­svars­för­må­gan.

 

I våras läm­na­de ÖB en rap­port om För­svars­mak­tens ope­ra­ti­va för­må­ga till rege­ring­en. Rap­por­ten visa­de på kon­se­kven­ser­na av den för­da för­svars­po­li­ti­ken och dis­kre­pan­sen mel­lan för­svars­po­li­tis­ka mål­sätt­ning­ar, upp­gif­ter och till­de­la­de resur­ser­na. Det var länge rätt tvek­samt om ÖB skul­le offent­lig­gö­ra den­na rap­port med tan­ke på den kraf­ti­ga kri­tik som rap­por­ten utgör. Sam­ti­digt mås­te det under­stry­kas att det är alla myn­dig­hets­che­fers ansvar inför med­bor­gar­na att göra just på det­ta sätt.

På det hela taget är rap­por­ten en svi­dan­de vid­räk­ning som visar på kon­se­kven­ser­na av den poli­tik som förts under lång tid. Ast­ro­no­mis­ka belopp har lagts på områ­den som inte gett någon som helst för­svars­ef­fekt och ast­ro­no­mis­ka belopp har lagts på att avveck­la såda­na resur­ser som För­svars­mak­ten idag och i fram­ti­den har sto­ra behov av. För­svars­mak­ten är idag när­mast ett kon­kurs­bo i rela­tion till upp­gif­ter­na.

Läget är såle­des ohåll­bart. Anting­en mås­te bety­dan­de anslags­ök­ning­ar till, eller så mås­te För­svars­mak­tens upp­gif­ter kraf­tigt redu­ce­ras. För att slip­pa des­sa obe­hag­li­ga beslut klam­rar sig Rein­feldt ängs­ligt fast vid den nor­dis­ka soli­da­ri­tets­de­kla­ra­tion, vil­ket nu senast illu­stre­ras med utri­kes­nämn­dens beslut att svens­ka JAS ska över­va­ka det isländs­ka luft­rum­met. Men tror verk­li­gen någon av våra ansva­ri­ga poli­ti­ker att våra nor­dis­ka gran­nar skul­le  kun­na kom­ma till vår hjälp, om vi skul­le behö­va för­sva­ra vårt ter­ri­to­ri­um i en upp­kom­men kris?

För­svars­mi­nis­ter Karin Enström har nu i fått den­na deli­ka­ta pre­sent, som inte bara ÖB, utan ock­så många and­ra, länge var­nat för. Hur hon ska kla­ra det­ta lär vi få se, men hen­nes fram­trä­dan­de i radi­ons lör­dags­in­ter­vju i för­ra vec­kan får åtminsto­ne mig att tviv­la på hen­nes för­må­ga.

 

Björn S

Det är inte möjligt att kommentera just nu.