Varför ubåtskränkningar?

26 januari, 2015
Kommentarer inaktiverade för Varför ubåtskränkningar?

För­fat­ta­re: Kar­lis Ner­et­ni­eks, gene­ral­ma­jor (ret)

Ubåtskrankningar 2015Efter fle­ra års stiltje var det i okto­ber åter dags för en ubåts­jak­to­pe­ra­tion i Stock­holms skär­gård. Som van­ligt spe­ku­le­ra­des det vilt i media var­för någon (Ryss­land) skul­le vil­ja genom­fö­ra en sådan ope­ra­tion. Var det: krigs­för­be­re­del­ser, iland­sät­tan­de av agen­ter, avskräc­ka Sve­ri­ge från att gå med i Nato, plus ytter­li­ga­re and­ra skäl. Den van­li­ga grup­pen av ryss­landsa­po­lo­ge­ter och skep­ti­ker gav luft åt sina åsik­ter; Mari­nen jaga­de spö­ken, om det ändå var något så kom det säkert från Nato, det var djur eller fisk­stim, det var något som För­svars­mak­ten iscen­sat­te för att få hög­re anslag o.sv. Få debat­tö­rer sat­te dock in den då even­tu­el­la kränk­ning­en i ett stör­re sam­man­hang.

Nu är det kon­sta­te­rat att det verk­li­gen var en kränk­ning, men även i För­svars­mak­tens rap­port så är reso­ne­mang­en tun­na avse­en­de moti­ven bakom kränk­ning­en. I alla fall i de offent­lig­gjor­da delar­na. Sät­ter man in den­na hän­del­se i ett stör­re, och även histo­riskt sam­man­hang fram­står dock moti­ven som täm­li­gen kla­ra.

Under det Kal­la kri­get genom­för­de Sov­je­tu­ni­o­nen sys­te­ma­tiskt oli­ka typer av ubåtso­pe­ra­tio­ner på svenskt ter­ri­to­ri­um. Moti­ven var lät­ta att se.

Vid den tiden för­sva­ra­des Stock­holms skär­gård av tre kust­ar­til­le­ri­bri­ga­der, med ett antal fas­ta instal­la­tio­ner av oli­ka slag: artil­le­ri, sen­so­rer för spa­ning både över och under vatt­net och redan i fred utlag­da mine­ring­ar. Där­ut­ö­ver hade bri­ga­der­na även rör­li­ga resur­ser även där artil­le­ri, sen­so­rer, minor, amfi­bi­e­för­band, bevak­nings­bå­tar mm. Någon som över­väg­de att ta sig ige­nom det för­svars­sy­ste­met hade alla skäl att redan i freds­tid loka­li­se­ra var de oli­ka kom­po­nen­ter­na fanns och vid­ta för­be­re­del­ser för att slå ut dem i hän­del­se av krig.

För det and­ra, skär­går­den var då, och är fort­fa­ran­de, ett base­rings­om­rå­de för den svens­ka flot­tan. Om det gick att för­svå­ra dess ope­ra­tio­ner t ex genom att läg­ga ut minor i far­le­der, eller kanske bekäm­pa far­ty­gen med iland­sat­ta spe­ci­al­för­band, så fanns det myc­ket att vin­na i ett läge där den svens­ka flot­tan skul­le kun­na utgö­ra ett hot. Såda­na åtgär­der mås­te för­be­re­das om de snabbt ska kun­na verk­stäl­las. En bonu­sef­fekt, eller huvu­def­fekt, det beror på situ­a­tio­nen, skul­le vara att sto­ra delar av den svens­ka utri­kes­han­deln skul­le avstan­na, med utomor­dent­ligt sto­ra påfrest­ning­ar på vår för­sörj­ning som resul­tat.

För det tred­je, Natos flott­ba­ser i Öster­sjön var då, och är än idag, myc­ket sår­ba­ra genom att de lig­ger på öppen kust. Base­ring i svens­ka skär­går­dar skul­le vara avse­värt säk­ra­re, dess­utom lig­ga när­ma­re san­no­li­ka ope­ra­tions­om­rå­den. För WP fanns det alla skäl att för­sö­ka att hind­ra Nato från att kun­na utnytt­ja den optio­nen, även här t ex med tidigt (före krigs­ut­brott) utlag­da mine­ring­ar.

För det fjär­de, vid all mili­tär pla­ne­ring, så är det vik­tigt att kän­na till en mot­stån­da­res bered­skap och för­må­gor. Såda­na fak­to­rer kan bedö­mas genom att man nära föl­jer övning­ar, eller vid behov pro­vo­ce­rar mot­par­ten till att vid­ta åtgär­der.

Endast en dåre skul­le bort­se från de möj­lig­he­ter som under­vat­tens­far­kos­ter gav när det gäll­de att dolt, eller när så behövs pro­vo­ka­tivt, upp­nå fle­ra av de ovanstå­en­de målen. Spe­ci­ellt om man betän­ker de hyd­ro­gra­fis­ka för­hål­lan­de­na i Öster­sjön som gör under­vat­tens­verk­sam­het myc­ket svår att upp­täc­ka.

Det är där­för täm­li­gen för­vå­nan­de, med hän­syn till de senas­te årens säker­hets­po­li­tis­ka utveck­ling i vårt när­om­rå­de, att någon är för­vå­nad över att vi på nytt jagar ubå­tar i vår skär­gård. Nato har ju åter bli­vit Ryss­lands huvud­mot­stån­da­re. Sve­ri­ge med sitt nära sam­ar­be­te med alli­an­sen och med sin Soli­da­ri­tets­de­kla­ra­tion betrak­tas idag, pré­cis som tidi­ga­re, som en de facto med­lem av Nato. Geo­gra­fin är ock­så den­sam­ma. Ur rysk syn­vin­kel så finns alla de tidi­ga­re moti­ven kvar för att genom­fö­ra ope­ra­tio­ner i svens­ka kust­nä­ra områ­den. Kanske än mer accen­tu­e­ra­de genom Ryss­lands idag säm­re geo­gra­fis­ka utgångs­lä­ge, jäm­fört med Kal­la kri­get, i hän­del­se av en kon­flikt.

Det leder till den obe­hag­li­ga slut­sat­sen att det som sked­de i okto­ber inte på något sätt är en ensta­ka hän­del­se. Frå­gan som upp­står är: Var­för har de då inte upp­täckts och kraft­ful­la motåt­gär­der vid­ta­gits? Sva­ret är enkelt. Kust­ar­til­le­ri­bri­ga­der­na med sina fas­ta och rör­li­ga system är avveck­la­de, bara ett litet fåtal kom­po­nen­ter finns kvar. Flot­tan har sedan Kal­la kri­gets slut gått från ca tret­tio ytstrids­far­tyg till sju, anta­let min­jakt­far­tyg har mins­kat från ca tju­go till fem. Heli­kop­ter­bu­ren ubåts­jakt­för­må­ga har helt avveck­lats. Den mari­na när­va­ron längs svens­ka kus­ter är inte vad den varit, långt där­i­från.

Idag kan det ock­så fin­nas skäl att läg­ga till ett ytter­li­ga­re motiv för den här typen av ope­ra­tio­ner – psy­ko­lo­gisk krig­fö­ring. Om det är uppen­bart att vi inte kan hind­ra en mot­stån­da­re att upp­trä­da på svenskt ter­ri­to­ri­um så kan det ska­pa en viss under­läg­sen­hets­käns­la. Det kan leda till en över­skatt­ning av mot­stån­da­ren som i sin tur leder till över­dri­ven för­sik­tig­het. Ris­ken är där att man i räds­la för att pro­vo­ce­ra en stark mot­stån­da­re drab­bas av ”självav­skräck­ning” och inte vid­tar nöd­vän­di­ga motåt­gär­der innan det är för­sent. Svensk oför­måga kan ock­så påver­ka hur and­ra län­der ser på oss.

Kan vi och vill vi för­sva­ra oss? Sam­man­ta­get: Vi har varit utsat­ta för under­vat­tenskränk­ning­ar tidi­ga­re, vi är det idag och väl­digt lite talar för att vi inte kom­mer vara det imor­gon ock­så.

Kar­lis Ner­et­ni­eks, gene­ral­ma­jor (ret)

Käl­la: kar​lisn​.blogs​pot​.se

Det är inte möjligt att kommentera just nu.