Ska kriminaliteten få styra?

13 juni, 2012
Kommentarer inaktiverade för Ska kriminaliteten få styra?
Ska kriminaliteten få styra?

För­fat­ta­re: Mag­nus Haglund (genom Roger Sprimont)

Nedan­stå­en­de inlägg har skic­kats in till redak­tio­nen av Roger Sprimont. Skri­bent är hans kurs­kam­rat Mag­nus Haglund, pen­sio­ne­rad kom­men­dör­kap­ten. Inläg­get är en illust­ra­tion av pro­blem som Bar­ton Oaks kan ge upp­hov till:

Det är trist att kon­sta­te­ra, att ban­ker­na nu ver­kar gå sam­ma väg som en del offent­li­ga ser­vice­gre­nar redan gått. Man vill avskaf­fa han­te­ring­en av kon­tan­ter i det dag­li­ga livet och i var­da­gens Sve­ri­ge. Det hän­vi­sas till ris­ker­na för rån och att en kon­tant­löst sam­häl­le skul­le för­svå­ra för brotts­ling­ar att till­skaf­fa sig peng­ar.

Det man egent­li­gen gör – och det är det mest bekläm­man­de – är att man anpas­sar sig, sin verk­sam­het, och där­med sam­häl­let till brotts­lig­he­ten. Så bor­de det inte vara.

Det ver­kar som man tar i ordent­ligt, men eftersom man näs­tan dag­li­gen kan läsa i tid­ning­ar­na såväl om att betal­korts­brot­ten ökar i omfatt­ning, som att finans­ha­jar kan stjä­la avse­vär­da belopp, ver­kar det som man skju­ter myg­gor med luft­värn­ka­non. Man möter hot och bedrä­ge­ri­er genom att avskaf­fa möj­lig­he­ten att beta­la kon­tant.

Sär­skilt äld­re män­ni­skor kan bli utsat­ta om de hän­vi­sas till att anpas­sa sig till en kon­to­han­te­ring, som man kan ha svårt att för­stå och han­te­ra.

Det blir natur­ligt­vis ock­så besvär­ligt för vår gles­bygd, där många har myc­ket långt till när­mas­te inrätt­ning med auto­ma­tut­tag. Och man behö­ver fak­tiskt peng­ar ibland – till exem­pel om man ska beta­la gran­nen för en ved­le­ve­rans!

Sam­häl­lets verk­sam­he­ter ska i förs­ta hand vara anpas­sa­de till de lag­ly­di­ga och fli­ti­ga med­bor­gar­nas behov och inte till de kri­mi­nel­las. Inte minst gäl­ler det­ta vår kol­lek­tiv­tra­fik, där det blir allt svå­ra­re för exem­pel­vis turis­ter att ens köpa bil­jet­ter! Brott mot kon­tant­han­te­ring­en kan säkert för­hind­ras på annat sätt; exem­pel­vis genom att kon­tant­kas­sor vid even­tu­ellt rån­till­fäl­le snabbt kan låsas genom en enkel knapp­tryck­ning, samt att oli­ka typer av cash-guard-system även eta­ble­ras ombord på bus­sar, tåg eller i tax­i­bi­lar. Ny tek­nik kan säkert kom­ma att kom­plet­te­ra såda­na system, till exem­pel med alar­me­ran­de ljud och ljus, eller var­för inte, med färgspray.

Det senas­te teck­net på en all­de­les onö­dig anpass­ning till den kri­mi­nel­la värl­den, hand­lar para­dox­alt nog om att kol­lek­ter inte kan tas upp läng­re i våra kyr­kor och där har det ju all­tid hand­lat om kon­tant­han­te­ring. Till och med Grön­kö­pings Vec­koblad dri­ver med sam­häl­lets nyhe­ter på den punk­ten och före­slår, att man ska kun­na få använ­da sina betal­kort vid kol­lekt­hå­var­na i stäl­let för att full­föl­ja en lång tra­di­tion av kon­tant kol­lekt!
Det behövs en annan väg för att skyd­da vår kon­tant­han­te­ring och så att med­bor­gar­nas liv inte störs all­de­les i onö­dan av beskäf­ti­ga och över­be­skyd­dan­de påfund. Sam­ti­digt kan säkert brotts­ling­ars verk­sam­he­ter mötas på ett rim­li­ga­re sätt än på den heder­li­ga all­män­he­tens bekost­nad.

Det är inte möjligt att kommentera just nu.