Rekrytering – en marknad i förändring.

13 juni, 2012
Kommentarer inaktiverade för Rekrytering – en marknad i förändring.
Rekrytering – en marknad i förändring.

Rekry­te­ring – en mark­nad i för­änd­ring av Anders Eng­man

Att ha rätt kom­pe­tens i före­tag och orga­ni­sa­tio­ner har kom­mit att bli en mer och mer stra­te­gisk över­lev­nads­frå­ga. Fle­ra tunga före­trä­da­re för stör­re före­tag har utta­lat sig om att det­ta kanske är en av de all­ra vik­ti­gas­te frå­gor­na på dag­ord­ning­en att säker­stäl­la och det finns ing­et som talar för att vik­ten av det­ta de när­mas­te åren kom­mer att mins­ka. Någ­ra orsa­ker kan vara inter­na­tio­na­li­se­ring­en och där­med ökad kon­ku­rens, änd­ra­de demo­gra­fis­ka för­ut­sätt­ning­ar, över­gång från varu- till tjäns­te­pro­duk­tion, tek­no­lo­gisk utveck­ling etc.

Gene­ra­tions­frå­gan kan ock­så vara en pus­sel­bit i det­ta, dvs änd­ra­de vär­de­ring­ar på arbe­te och fri­tid, utveck­lings­möj­lig­he­ter mm. ”Frå­ga inte vad jag kan göra för före­ta­get, utan vad före­ta­get kan göra för mig”. Man bru­kar hän­fö­ra den­na för­änd­ring till per­so­ner föd­da 1961 — 1981 ( gene­ra­tion X ) och i ännu mer själv­cen­tre­rad mening per­so­ner föd­da 1982 – 2002 (gene­ra­tion Y). Någ­ra gene­rel­la kän­ne­tec­ken för gene­ra­tion X är hög grad av själv­stän­dig­het, ifrå­ga­sät­tan­de av auk­to­ri­te­ter, vär­de­sät­tan­de av fri­het och balans i livet som kom­mer för gene­ra­tion Y att ytter­li­ga­re spetsas till genom en ännu hög­re grad av vär­de­rings­styr­ning, ifrå­ga­sät­tan­de och per­son­lig utveck­ling. Che­fen blir ock­så där­med mind­re och mind­re CHEF och mer och mer COACH.

För att navi­ge­ra i des­sa änd­ra­de för­ut­sätt­ning­ar kom­mer det att stäl­las nya och stör­re krav på ledar­ska­pet. En hög­re grad av för­stå­el­se för de under­lig­gan­de kraf­ter­na och vär­de­ring­ar­na, en stör­re trans­pa­rens, en hög­re grad av verk­lig kom­mu­ni­ka­tion med sin omgiv­ning, samt sist men inte minst en hög grad av flex­i­bi­li­tet som blir nöd­vän­digt för fram­ti­da fram­gångs­ri­ka che­fer.

Inom rekry­te­rings­bran­schen är det vik­tigt att ock­så för­stå des­sa för­änd­ra­de för­ut­sätt­ning­ar om man vill fort­sät­ta att vara en efter­frå­gad tjänst. Histo­riskt har aktö­rer­na i vår bransch löst det­ta genom fram­förallt två huvud­me­to­der, annon­se­rad rekry­te­ring och search. Des­sa har de all­ra senas­te åren kom­plet­te­rats med beman­ning som i sin tur har satt en stor utveck­lings­press på hela rekry­te­rings­mark­na­den. Gene­rellt har annon­se­rad rekry­te­ring mins­kat i bety­del­se och de övri­ga två ökat i volym och bety­del­se.

Den tek­nis­ka utveck­ling­en har lett till att mark­na­den har bli­vit öpp­na­re och mer till­gäng­lig för beman­nings­fö­re­ta­gen genom till­koms­ten av sto­ra öpp­na data­ba­ser men ock­så t.ex. genom Lin­ke­dIn som väx­er lavinar­tat. Den­na har bli­vit den sto­ra sam­lings­punk­ten för arbets­re­la­te­ra­de nät­verk, men ock­så för match-making. Ännu så länge är det i prin­cip en fri nyt­tig­het vil­ket säkert bidrar till fram­gång­en. Många före­tag blir ock­så genom Lin­ke­dIn en stör­re aktör på rekry­te­rings­mark­na­den genom att själ­va gra­tis ha till­gång till den­na guld­gru­va att använ­das för deras egen per­sonal­för­sörj­ning.

En tyd­lig för­änd­ring i för­ut­sätt­ning­ar­na för search, som vux­it sig stark de all­ra senas­te åren, är ramav­talsupp­hand­ling­ar. Feno­me­net är ingalun­da nytt, men före­fal­ler på kort tid ha fått ett tyd­ligt upp­sving. Histo­riskt har offent­li­ga sidan, styr­da av Lagen om Offent­lig Upp­hand­ling, varit den van­li­gast sek­torn för den­na typ av upp­hand­ling, men nu bör­jar den pri­va­ta mark­na­den ock­så tilläm­pa det­ta till­vä­ga­gångs­sätt. Där tidi­ga­re lin­jen eller HR var upp­drags­gi­va­re, så har nu inköp kom­mit emel­lan och bestäm­mer för­ut­sätt­ning­ar­na. Ing­en bör där­för vara för­vå­nad att pri­set där­med fått en myc­ket stör­re vikt, något som långt ifrån all­tid kor­re­le­rar med utfal­let. Kva­li­tet finns all­tid med som en bedöm­nings­grund men pri­set /​ arvo­det är den klart domi­ne­ran­de fak­torn. Jag skul­le nog vil­ja häv­da att det­ta i vis­sa lägen gått för långt och det skall bli spän­nan­de att se om pen­deln kom­mer att svänga till­ba­ka fram­ö­ver och de kva­li­ta­ti­va aspek­ter­na får, som tidi­ga­re, en stör­re vikt.

Search som metod har en myc­ket vik­tig roll att spe­la idag och i fram­ti­den. Search är en metod att aktivt söka efter en viss kom­pe­tens till skill­nad från annon­se­rad rekry­te­ring där man låter kom­pe­ten­sen på eget ini­ti­a­tiv kom­ma till den som har ett behov. Det typis­ka för search är att de till­frå­ga­de inte själ­va har varit akti­va utan blir till­frå­ga­de om intres­se. I en mark­nad där efter­frå­gan på kom­pe­tens många gång­er är stör­re än utbu­det, mås­te kan­di­da­ter­na både fin­nas och aktivt loc­kas till intres­se.

Man skul­le ock­så kun­na inde­la search i två oli­ka kate­go­ri­er, search och execu­ti­ve search. Den först­nämn­da tar i huvud­sak sik­te på midd­le mana­ge­ment och spe­ci­a­lis­ter medan den sena­re tar sik­te på upper mana­ge­ment. Det­ta är dock en rätt grov indel­ning med många grå­zo­ner.

Sam­man­fatt­nings­vis skul­le slut­sat­sen vara att trots alla de för­änd­ring­ar som vi sett de senas­te åren i för­ut­sätt­ning­ar­na för vår verk­sam­het så finns en god pro­gnos för fram­ti­den att efter­frå­gan på våra tjäns­ter kom­mer att fort­sät­ta vara hög. Upp­drags­gi­var­na kom­mer dock att vara ännu tuf­fa­re i sina bedöm­ning­ar och val av leve­ran­tö­rer, vil­ket gör det nöd­vän­digt att från vår sida vara både lyhör­da och flex­ib­la för att rätt kun­na möta det­ta.

Anders E.

Det är inte möjligt att kommentera just nu.