Reinfeldts försvarspolitiska symbolhandlingar

17 juni, 2012
Kommentarer inaktiverade för Reinfeldts försvarspolitiska symbolhandlingar
Reinfeldts försvarspolitiska symbolhandlingar

För­fat­ta­re: Björn Sand­ström

Enligt en leda­re i SvD från den 15. juni för­be­re­der nu Rein­feldt ytter­li­ga­re ned­skär­ning­ar i För­sva­ret. En renod­lad mode­rat arbets­grupp från Stads­råds­be­red­ning­en, Finans- och För­svars­de­par­te­men­ten ska under Anders Borgs led­ning se över  och före­slå åtgär­der för att som det heter ska­pa lång­sik­tig balans i eko­no­min.  Syf­tet är säker­stäl­la att för­må­gel­yft JAS 39 (popu­lärt känd som Super-JAS) ska rym­mas inom den befint­lig bud­ge­ten.

Det blir ett intres­sant till­tag med tan­ke på att någon för­svars­be­red­ning som tit­tar på för­ut­sätt­ning­ar­na för ett fram­ti­da för­svars­be­slut, ännu inte till­satts. Åter­i­gen bör­jar man allt­så från fel ände med att bestäm­ma en bud­get och anpas­sa inne­hål­let efter den­na istäl­let för att först ana­ly­se­ra de ytt­re för­ut­sätt­ning­ar­na.

Man kan ock­så fun­de­ra över den par­la­men­ta­ris­ka funk­tio­nen i för­svars- och säker­hets­po­li­ti­ken när Riks­da­gens För­svars­ut­skott nume­ra inte är helt betrodd med att ta del av den hem­li­ga infor­ma­tion som sedan ska lig­ga till under­lag för Riks­dags­be­slu­ten. Är det så kons­tigt att resul­ta­ten inom för­svars­po­li­ti­ken blir där­ef­ter?

De nya mode­ra­ter­na har nu helt läm­nat walk-over till Soci­al­de­mo­kra­ter­na inom för­svars­po­li­ti­ken och frå­gan är när­mast om Alli­an­sen hål­ler för den­na typ av mode­rat för­svars­po­li­tik. Det är inte helt givet och reak­tio­ner­na från de för­svars­po­li­tis­ka tales­män­nen i Folk­par­ti­et, Krist­de­mo­kra­ter­na och Cen­tern vitt­nar om att det­ta inte alls var sank­tio­ne­rat i Alli­an­sen.  Och inte hel­ler vår nya för­svars­mi­nis­ter Karin Enström tycks vara inblan­dad.

Histo­ri­en upp­re­par sig. Rein­feld­ts avtryck inom för­svars- och säker­hets­po­li­ti­ken är fylld av nega­ti­va sym­bol­hand­ling­ar.  Det bör­ja­de med Mikael Oden­bergs dras­tis­ka avgång, fort­sat­te med utnäm­ning­en av vapen­väg­ra­ren Tolg­fors. Sedan till­sat­tes en arbets­grupp likar­tad den som nu till­sätts, men som inte renod­lat bara var mode­rat. Resul­ta­tet av den­na ama­tör­mäs­si­ga poli­ti­ker­grupps arbe­te blev för­ödan­de vil­ket Riks­re­vi­sio­nen myc­ket tyd­ligt påpe­kat.  Trots det­ta gör Rein­feldt om det­ta , fast nu får bara Borgs lydi­ga nya mode­ra­ter del­ta i det­ta ama­tö­rer­nas spek­ta­kel. Man tar sig för pan­nan.

Det är inte möjligt att kommentera just nu.