Panaxia – Vems ansvar?

5 januari, 2013
Kommentarer inaktiverade för Panaxia – Vems ansvar?
Panaxia – Vems ansvar?

För­fat­ta­re: Fred­rik Win­berg

Tid­ning­ar­na är ibland bra på att hänga ut ledan­de per­so­ner, exem­pel­vis om man bju­dit per­so­na­len på en upp­munt­rings­fest eller lik­nan­de. När någon tar drygt 600 mil­jo­ner kro­nor ur kas­san är det där­e­mot tyst. Man vet ju inte vem boven är, men ytterst är det väl ändå sty­rel­se och VD som ska stäl­las till svars. Jag till­hör i alla fall dem som anser det.

Tac­ka vet jag USA, där kom­mer polis in på kon­to­ret och leder ut den miss­tänk­te, oftast VD, i hand­fäng­sel, och mass­me­dia är för­var­na­de. Där­ef­ter utre­der man.

Här nedan någ­ra kor­ta utdrag ur press­ma­te­ri­a­let kring Panax­ia:

2012-10-15 17:11 DN ”Vi har i dags­lä­get inte någ­ra miss­tänk­ta när det gäl­ler för­sking­rings­de­len. Där utre­der vi hur det har kun­nat hän­da till­sam­mans med kon­kurs­för­val­ta­ren, för att där­ef­ter kun­na ta näs­ta steg.”

Är det­ta ett exem­pel på under­sö­kan­de och grä­van­de jour­na­li­stik?

2012-10-03 ”P4 Radio Stock­holm upp­gav på tis­da­gen att bilar, och and­ra till­gång­ar vär­de­ra­de till mil­jon­be­lopp för­svun­nit från Nor­disk Bevak­nings­tjänst. Det­ta bolag ägdes tidi­ga­re av vär­de­trans­port­bo­la­get Panax­ia, men köp­tes ut av Panax­i­as för­re vd i fjol. Nor­disk Bevak­nings­tjänst gick i kon­kurs en dryg vec­ka efter Panax­ia. Nu sam­ar­be­tar kon­kurs­för­val­tar­na hos Panax­ia, dess dot­ter­bo­lag och Nor­disk Bevak­nings­tjänst, om att kart­läg­ga vil­ka affä­rer som gjorts mel­lan före­ta­gen.”

Flex­i­belt angrepps­sätt?

2012-09-25 06:01 KONKURSENPANAXIA  ”Finansin­spek­tio­nen grans­kar Forex Bank efter Panax­i­a­kon­kur­sen. FI har kal­lat till sig led­ning­en för ban­ken minst två gång­er de senas­te vec­kor­na, skri­ver Svens­ka Dag­bla­det.  Forex Bank, som är både sto­rä­ga­re och kund i Panax­ia, har för­lo­rat näs­tan en kvarts mil­jard kro­nor i kon­kur­sen och kra­schen har avslö­jat bris­ter i ban­kens kon­troll­sy­stem. FI vill nu veta vad som hänt och vad ban­ken gör för att för­säk­ra sig om att det inte hän­der igen. ”

Deyya är ban­ne mig hår­da tag!

Låt oss se efter vil­ka per­so­ner som är inblan­da­de:

Panax­ia Kon­tantser­vice AB, Hal­lin Gustafs­son, Moni­ca (f. 1958), VD STYRELSE OCH ANDRA ÖVERVAKANDE BEFATTNINGAR

Hal­lin Gustafs­son, Moni­ca (f. 1958), Lund­mark, Göran Arne (f. 1952),Rydholm, Ste­fan Per Lennart (f. 1957), Huvud­an­sva­rig revi­sor : Håkans­son, Sten Olof Anders (f. 1960), PwC, Revi­sions­by­rå

Panax­ia Secu­ri­ty AB, Hal­lin Gustafs­son, Moni­ca (f. 1958), VD

STYRELSE OCH ANDRA ÖVERVAKANDE BEFATTNINGAR

Hal­lin Gustafs­son, Moni­ca (f. 1958),Lundmark, Göran Arne (f. 1952),Rydholm, Ste­fan Per Lennart (f. 1957),  Huvud­an­sva­rig revi­sor Håkans­son, Sten Olof Anders (f. 1960), PwC, Revi­sions­by­rå

Panax­ia AB (publ) moder­bo­la­get, Hal­lin Gustafs­son, Moni­ca (f. 1958), VD STYRELSE OCH ANDRA ÖVERVAKANDE BEFATTNINGAR

Eklund, Karl Erik Anders (f. 1945), Sty­rel­se­ord­fö­ran­de, Ekström, Bengt-Åke (f. 1948), Elväng, Ulla Katja Lin­néa, Bosatt utom­lands inom EES, (Även i Forex banks sty­rel­se!) Ohlste­ni­us, Lennart Roland Samu­el (f. 1945), Även i (X-change in Swe­den ABs sty­rel­se, db till Forex Bank.), Svens­son, Göran Thor­vald (f. 1953),

- Huvud­an­sva­rig revi­sor Håkans­son, Sten Olof Anders (f. 1960), PwC, Revi­sions­by­rå. Revi­sor i 104 bolag, sam­ma dåli­ga koll i dem ?

Alla bolag har sam­ma sty­rel­se och VD så det finns inte så många att väl­ja på.

Enligt min mening bör sty­rel­se­med­lem­mar­na ta (eller tving­as ta) time out i alla and­ra sty­rel­ser tills ansvars­frå­gan är klar­lagd. Revi­sorn bör sät­tas i karan­tän. Hur ska kan man kun­na lita på revi­sions­rap­por­ter i övri­ga upp­drag, och här finns fle­ra börs­bo­lag. Björn skul­le kun­na byg­ga en hel dec­ka­re på att kny­ta ihop en tänkt sto­ry på revi­sorns upp­drag.

Var­för jagar inte jour­na­lis­ter­na i den­na frå­ga?

Så var det med det!

Fred­rik W

Det är inte möjligt att kommentera just nu.