Obama, en ledare i världspolitiken?!

28 april, 2014
Kommentarer inaktiverade för Obama, en ledare i världspolitiken?!
Obama, en ledare i världspolitiken?!

Det finns många intres­san­ta ana­ly­ser att läsa om vad som egent­li­gen orsa­kat Krim­kri­sen.

Oom­tvis­tat är att oro­lig­he­ter­na star­ta­de när Ukrai­nas ryss­lo­ja­le pre­si­dent Vik­tor Janu­ko­vytj 21 novem­ber 2013 avbröt för­hand­ling­ar­na med EU om sam­ar­be­te. Han ska ha fått sig en rejäl muta av Putin för att vän­da EU ryg­gen. Den väst­o­ri­en­te­ra­de delen av befolk­ning­en gick ut på gator­na för att pro­te­ste­ra och när tio­tals män­ni­skor dödas av Janu­ko­vytj-regi­men 18 feb­ru­a­ri 2014 trap­pa­des oro­lig­he­ter­na upp. Janu­ko­vytj insåg att han för­lo­rat grep­pet om lan­det och flyd­de till Ryss­land. Putin skic­ka­de då in trup­per i Ukrai­na, främst på Krim.

Kolum­nis­ten Char­les Kraut­ham­mer säger i Fox News att det inte var Euro­pas svag­het som bidrog till kri­sen, utan Ame­ri­kas:

It wasn’t the weak­ness of Euro­pe that pre­ci­pi­ta­ted all of this. And it wasn’t Obama’s flin­ching on Syria. When Putin had to make a cal­cu­la­tion whet­her to go into Ukrai­ne — and Ukrai­ne isn’t Geor­gia, a small repu­b­lic that is sort of on the fringes of the west, Ukrai­ne is at the cross­ro­ads, a huge country. To go into Ukrai­ne and to take over, to inva­de Cri­mea, is a huge step. And he would only have done it with a pre­si­dent who has shown from the very begin­ning that he is living in a fan­ta­sy world.

Intres­sant ana­lys. Fle­ra stäl­ler sig frå­gan om Putin vågat göra det han gjort om Ronald Rea­gan sut­tit i Vita huset? Sva­ret är själv­skri­vet.

Men i Washing­ton Post gör kolum­nis­ten David Igna­ti­us en annan ana­lys som går ut på att Putin begått ett kata­stro­falt miss­tag:

Vla­di­mir Putin has made a mista­ke inva­ding Cri­mea, esca­la­ting a cri­sis for Rus­sia that has been brewing for many mont­hs. It might have been bene­fi­ci­al if Pre­si­dent Oba­ma could have dis­su­a­ded him from this error. But Putin’s move into Cri­mea appe­a­red to spring from a dee­per misjudg­ment about the rever­si­bi­li­ty of the pro­cess that led to the bre­a­kup of Sovi­et Uni­on in 1991. The furt­her Rus­sia wades into this revan­chist stra­te­gy, the wor­se its trou­bles will become.

The oppor­tu­ni­ty for Putin is almost pre­ci­se­ly oppo­si­te his ata­vistic vision of resto­ra­tion. It is only by moving west, toward Euro­pe, that Rus­sia itself can rever­se its demo­grap­hic and poli­ti­cal trap. Year by year, the Rus­si­an poli­ti­cal system becomes more of a cor­rupt Ori­en­tal despo­tism — with Moscow clo­ser to Alma­ty than Ber­lin. The alter­na­ti­ve is for Ukrai­ne to pull Rus­sia with it toward the West.

We may see a casca­ding chain of error that brings Rus­si­an troops dee­per into Ukrai­ne and sets the stage for civil war. Tho­se are the kind of miscal­cu­la­tions that lead to cata­strop­hic con­se­quences..

Visst är det Ryss­land som gör fel.

Men frå­gan är om inte väst har inbju­dit Putin, som ser makt som den star­kes rätt, till att age­ra genom att ge intryck av att väst inte kom­mer att våga sva­ra på aggres­sio­nen.

Mar­ga­ret That­cher var på sena­re år själv­kri­tisk om Falkland­s­kri­get och sa att kri­get del­vis berod­de på att UD och hen­nes rege­ring inte varit tyd­li­ga nog mot Argen­ti­na om att man kom­mer att för­sva­ra öar­na och dess brit­tis­ka befolk­ning. När man har med råskinn att göra behö­ver man visa tän­der­na för att för­hind­ra att våld utbry­ter.

Det var The­o­dor Roo­se­velt som sa att USA bor­de tala mjukt men bära en stor påk (”spe­ak soft­ly, and car­ry a big stick”).
Många menar att Oba­ma nu talar mjukt men bara bär på en liten pin­ne.

Där­för är det rim­ligt att som Wal­ter Rus­sell Mead i The Ame­ri­can Inte­rest kon­sta­te­rar, att det­ta är ett enormt bak­slag för pre­si­dent Oba­ma:

As Pre­si­dent Oba­ma scram­bles for some kind of a respon­se to Russia’s moves in Ukrai­ne, the sta­kes for the Pre­si­dent and his forei­gn poli­cy could not be big­ger. Putin’s Cri­me­an adven­tu­re isn’t just a blow to Ame­ri­can plans for Ukrai­ne; it sha­kes the founda­tions of the President’s world stra­te­gy and in a worst-case sce­na­rio could fatal­ly wea­ken Pre­si­dent Oba­ma at home.

The Oba­ma admi­nist­ra­tion is now being chal­leng­ed, and not only in Cri­mea. Both fri­ends and foes around the world (and in the Uni­ted Sta­tes) incre­a­singly see a Geor­gia pea­nut far­mer when they look towards the Oval Office. If Pre­si­dent Oba­ma allows that impres­sion to become irre­mo­vably fix­ed, he and the nation he leads have some ugly times ahe­ad.

Just så. Inom diplo­ma­ti är för­tro­en­de hög­va­lu­ta. Även om ing­en annan än Putin ska­pat kri­sen, har Oba­ma väckt fler frå­ge­tec­ken kring om han har för­må­gan att vara leda­re i världs­po­li­ti­ken. För­står han rea­li­te­ter eller lever han i en bubb­la av öns­ke­tän­kan­de?

Mitt intryck är att både Ryss­land och Ame­ri­ka har pre­si­den­ter som, på oli­ka sätt, inte rik­tigt behärs­kar den tid i vil­ken vi lever.

Skri­vet av Johan Sand­ström, test­ex­pert och egen­fö­re­ta­ga­re, med lång erfa­ren­het från dator­spels­bran­schen.

Käl­lor:

Fox News – Char­les Kraut­ham­mer
Washing­ton Post – David Igna­ti­us
The Ame­ri­can Inte­rest – Wal­ter Rus­sel
HBL​.fi – Kri­sen i Ukrai­na, steg för steg

Det är inte möjligt att kommentera just nu.