Några tankar runt innovation.

13 juni, 2012
Kommentarer inaktiverade för Några tankar runt innovation.
Några tankar runt innovation.

Någ­ra tan­kar runt inno­va­tion av Peter Eren­heim

Det är en ära att få skri­va för den­na exklu­si­va läsek­rets. En hel del idéer till ämnen för min krö­ni­ka har farit genom mitt huvud. Jag tänk­te till exem­pel på att göra en utlägg­ning om de oli­ka vapen­sla­gens verk­li­ga bety­del­se (var­för behövs t.ex. kust­ar­til­le­ri­et när flot­tis­ter ändå all­tid går på grund?) Nåväl, nog med rolig­he­ter.

Inno­va­tion är för­mod­li­gen ett mer seri­öst, intres­sant och aktu­ellt ämne. Mer pre­cist vill jag dis­ku­te­ra för­ut­sätt­ning­ar­na för att ska­pa inno­va­tion som leder till lång­sik­tig eko­no­misk till­växt och mina tan­kar om hur närings­liv, poli­tik och sam­häl­let kan spe­la en roll i det­ta. Myc­ket av mitt per­spek­tiv på frå­gan kom­mer från Life Sci­ences sek­torn där jag varit verk­sam i näs­tan 30 år. Men jag tror att pro­ble­men och möj­lig­he­ter­na går igen även i and­ra sek­to­rer.

Det finns en stark tro på att inno­va­tion är bra för Sve­ri­ge, inte minst inom Life Sci­ences. Sedan länge säger sig där­för poli­ti­ker­na sat­sa på den­na sek­tor, och de har de ock­så gjort genom utö­ka­de anslag till forsk­ning, utbild­ning och oli­ka ini­ti­a­tiv genom Vin­no­va och and­ra organ. Men trots sats­ning­ar under åtminsto­ne 15 år, så är resul­ta­tet klent. Vis­ser­li­gen finns det ett ökat antal små före­tag i sek­torn men ing­et har rik­tigt lyc­kats växa till kri­tisk mas­sa. De stör­re före­ta­gen har alla fun­nits sen 60 talet eller läng­re. Dess­utom så har en del av stor­fö­re­ta­gen som tex Ast­ra och Phar­ma­cia flyt­tat ut en del verk­sam­het från Sve­ri­ge. Många upp­le­ver det som att hela eko­sy­ste­met har kom­mit i oba­lans när det gäl­ler håll­bar inno­va­tion inom sek­torn. I det per­spek­ti­vet kan man ju fun­de­ra på vad som skul­le kun­na göras annorlun­da. Jag har sam­man­fat­tat mina fun­de­ring­ar nedan:

Offent­lig upp­hand­ling. Det är ett fak­tum att den offent­li­ga upp­hand­ling­en har spe­lat en stor roll histo­riskt för att dri­va inno­va­tio­nen fram­åt och göra det möj­ligt för indu­strin att utveck­la stor­ska­li­ga pro­jekt. Det är klart att det finns en del miss­lyc­ka­de pro­jekt efter vägen, men myc­ket av till exem­pel kraft­tek­no­lo­gin , pace­ma­kern, strål­kni­ven, mobil­te­le­fo­nin, byg­gin­du­strin och inte minst fly­gin­du­strin hade inte kun­na växa till stor­fö­re­tag om inte det fun­nits kom­pe­ten­ta bestäl­la­re i det offent­li­ga, som gjort klo­ka upp­hand­ling­ar som dri­vit inno­va­tion till nyt­ta för lan­det.

Eko syste­met. En annan obser­va­tion är att det i dagen glo­ba­li­se­ra­de värld är syn­ner­li­gen svårt för ett litet före­tag att få pay-back på att byg­ga upp en hel­täc­kan­de mark­nads­or­ga­ni­sa­tion från scratch. Det ver­kar ock­så svårt att få till inno­va­tion i stör­re förer­tag. Min ana­lys är att det behövs ett eko­sy­stem av små, medel­sto­ra och sto­ra före­tag i det fles­ta sek­to­rer för att ska­pa håll­bar inno­va­tion.
Det­ta eko­sy­stem behö­ver natur­ligt­vis leva i sym­bi­os med en stark aka­de­misk platt­form samt en bra mil­jö för finan­sie­ring. Många tit­tar på nor­ra Kali­for­ni­en som ett exem­pel på en god inno­va­tions­mil­jö. Men i den ana­ly­sen mis­sar man ofta stor­fö­re­ta­gens roll. De har kom­pe­tent per­so­nal som flyt­tar till små­fö­re­ta­gen. De köper upp bolag och glo­ba­li­se­rar deras mark­nads­fö­ring, och de läg­ger ut utveck­lingsupp­drag till tek­nik­fö­re­tag.
I Sve­ri­ge så har det­ta system ock­så fun­kat bra till exem­pel inom ICT. Men inte så bra inom Life Sci­ences och en del and­ra sek­to­rer. Var­för är det så? Jag tror att vi i Sve­ri­ge mås­te bli bätt­re på att loc­ka till oss och sam­ar­be­ta med sto­ra glo­ba­la före­tag. Värl­den har för­änd­rats och det kom­mer inte att fun­ge­ra att byg­ga upp ett nytt inhemskt Asea, Ast­ra, Tet­ra Pak eller Skans­ka, där­e­mot finns det uni­ka värl­den och kun­ska­per i Sve­ri­ge som många stor­fö­re­tag letar efter.

Gör vi till­räck­ligt och gör vi rätt saker? Tänk på all ener­gi som läggs ner på export­de­le­ga­tio­ner med Kung­en i spet­sen. Om till exem­pel Hans Maje­stät i stäl­let hade givit en medalj till Ast­ra Zeneca che­fen David Bren­nan under 2010, så hade forsk­ning­en i Söder­täl­je san­no­likt varit kvar.

Skat­te syste­met. Jobb­skat­te­av­dra­gen har inne­bu­rit en skat­te­sänk­ning för alla och dri­vit på till­väx­ten kort­sik­tigt genom ökad kon­sum­tion, men de har inte påver­kat driv­kraf­ten att job­ba extra. En hög­ut­bil­dad tjäns­te­man, vil­ket de fles­ta är i inno­va­tions­driv­na före­tag, kom­mer snabbt upp i en mar­gi­nal­skatt på över 50%. Det moti­ve­rar ju inte folk att läg­ga på det där extra för att ska­pa något nytt inom det före­tag man arbe­tar.
En annan vink­ling på skat­te­sy­ste­met är de kost­nads­ef­fek­ter som upp­står när man tar in utländs­ka exper­ter till Sve­ri­ge. Vis­ser­li­gen finns det undan­tag, men pro­ces­sen att få des­sa undan­tag är lång och oför­ut­säg­bar. Före­trä­da­re för indu­strin har upp­vak­tat oli­ka rege­ring­ar under säkert 10 år i frå­gan med klent resul­tat.

En genom­gri­pan­de för­änd­ring. Det finns en med­ve­ten­het om pro­ble­men, men för­slag till för­bätt­ring­ar som kom­mer upp kör snabbt fast på grund av att de drivs av enskil­da depar­te­ment och and­ra depar­te­ment som mås­te vara med på båten brom­sar. Det finns nog rätt många exem­pel på det­ta från Maud Olofs­sons ”för­enk­la för före­ta­gan­det” kam­panj där de flest för­slag sköts i sank av finans­de­par­te­men­tet. Enligt min mening så mås­te det till en stark vision och en sam­syn om att inno­va­tio­ner och före­ta­gan­de (inklu­si­ve utländs­ka före­tag) är vik­ti­ga för Sve­ri­ge. Den visio­nen mås­te dri­vas av hela rege­ring­en genom alla depar­te­ment. Om det fort­sät­ter som nu, kom­mer vi enligt min mening knap­past att se någ­ra posi­ti­va resul­tat.

Peter E.

Det är inte möjligt att kommentera just nu.