Några intryck från Indonesien.

28 maj, 2013
Kommentarer inaktiverade för Några intryck från Indonesien.
Några intryck från Indonesien.

För­fat­ta­re: av Anders Lyberg.

Från en semester­re­sa i Indo­ne­si­en vill jag för­med­la någ­ra intryck under de två och en halv vec­ka som jag och hust­ru Moni­ka var iväg.

Vi pas­sa­de på att häl­sa på en tidi­ga­re kol­le­ga som arbe­tar i Jakar­ta för nors­ka Elkems avdel­ning för till­verk­ning av sol­cell­ski­sel. Kon­to­ret var rela­tivt nyli­gen eta­ble­rat med upp­drag att ord­na med för­sörj­ning av trä­kol att använ­das till reduk­tion av kiseldi­ox­id till kiselme­tall i smält­ugn med ren­het god nog för sol­cel­ler. Den­na trä­kols­till­verk­ning eta­ble­ras på Sumat­ra inte allt för långt från den leve­ran­tör som idag och även fram­le­des kom­mer att använ­da. Paral­lellt under­söks ock­så att eta­ble­ra ett smält­verk på Kala­man­tan (Bor­neo).

Jakar­ta med 10–15 mil­jo­ner invå­na­re är en snabbt väx­an­de stad med allt från gatustånd till sto­ra moder­na shop­ping­cent­ra och skyskra­por. Vad gäl­ler kol­lek­tiv­tra­fi­ken så finns det endast bus­sar. Spår­bun­den tra­fik har man inte lyc­kats ord­na, myc­ket pga krång­lig byrå­kra­ti, så det är väl­digt myc­ket bil­tra­fik och mas­sor med små motor­cyklar som krys­sar mel­lan bilar­na. Tra­fikryt­men är trots det­ta för­un­der­ligt lugn, vil­ket krävs för att få det att rul­la. Mot­sat­sen, med latinskt tutan­de och hyt­tan­de, skul­le inne­bä­ra kaos.

Indo­ne­ser­na och spe­ci­ellt de på Jakar­ta är myc­ket hän­syns­ful­la och vän­li­ga även om man pru­tar på mark­na­den. Jag hade för­vän­tat mig något annat i det­ta störs­ta mus­lims­ka land.

Befolk­ning­en är sträv­sam och lig­ger i. Jag kän­de mig säker hela tiden och ris­ken för fick­stöl­der var låg, men det är klart att på de mest turis­tis­ka strå­ken är det säk­rast att vara mer upp­märk­sam.

Mini­mi­lö­nen är under exi­stensmi­ni­mum så befolk­ning­en mås­te strä­va på för att få var­da­gen att gå ihop, men med tan­ke på den goda till­väx­ten i lan­det och en fun­ge­ran­de eko­no­mi, så kan det inte drö­ja länge innan väl­stån­det gör livet bätt­re. Jag har inga siff­ror på befolk­nings­ök­ning­en men räk­nar med att det nume­ra sker med rätt låga födel­se­tal i stä­der­na. Lands­byg­den sac­kar dock. Att det varit en snabb befolk­nings­ök­ning har utmyn­nat i en befolk­ning på väl över 200 mil­jo­ner. Java är tätt­be­fol­kat. Sumat­ra mind­re men myc­ket djung­el har för­svun­nit och ersatts med olje­palms­od­ling­ar. I norr åter­står bara djung­el i de otill­gäng­li­ga ber­gen, där för övrigt under­teck­nad med hust­ru och son med fäst­mö djung­el­vand­ra­de någ­ra dagar. Det var i sig en fan­tas­tisk upp­le­vel­se. Inga livs­far­lig­he­ter, rent och fräscht och med god vat­ten­fö­ring vil­ket fick mig sna­rast att tän­ka på Nor­ge. Vi såg någ­ra oran­gu­tang­er och and­ra exo­tis­ka djur, men djung­eln är tät och sik­ten inte alls lika bra som i Afri­kas bush under torr­ti­den.

Vi gui­da­des av två gui­der och den med­föl­jan­de koc­ken var i cam­pen i för­väg och ord­na­de med bäs­ta njut­ba­ra Indo­ne­sis­ka hus­mans­kost. Trev­li­ga män­ni­skor med god humor. Det var myc­ket brant klätt­ring och utan friskis och Svet­tis-jym­pa i krop­pen hade det kun­na varit job­bigt. Rafting turen på älven till­ba­ka ner till Jung­le Inn var lätt farsar­tad och far­kos­ten bestod av 4 sto­ra däck-slang­ar som sur­rats sam­man samt två långa bam­busta­var. Rik­tigt kul.

Pres­sen är myc­ket öppen och fri­språ­kig och det var intres­sant att föl­ja insän­dar­si­dor­na. Sna­rast i klass med reso­ne­mang för­da i the ”Eco­no­mist” och myc­ket långt ifrån nivån på insän­da­re i Aftonbladet/​Expressen eller för den delen SvD/​DN, okay Wolo­dar­ski i DN kanske.

Man slås av näs­tan total från­va­ro av väs­ter­län­ning­ar och utveck­ling­en av lan­det kom­mer att gå all­de­les utmärkt ändå. Att tän­ka på när vi fun­de­rar på vår egen kon­kur­rens­kraft och vad vi skall göra här hem­ma för att bibe­hål­la vår lev­nads­stan­dard. Skul­le inte för­vå­na mig om någon börs­be­dö­ma­re skul­le rekom­men­de­ra att vik­ta över inne­ha­vet av emer­ging mar­ket fon­der till den­na del av värl­den.

Det är inte möjligt att kommentera just nu.