I upphandlingarnas underbara värld.

24 maj, 2013
Kommentarer inaktiverade för I upphandlingarnas underbara värld.
I upphandlingarnas underbara värld.

Efter att ha arbe­tat i rekry­te­rings­bran­schen i över 20 år är det natur­ligt att ha tagit del av ett antal för­änd­ring­ar som i stör­re eller mind­re utsträck­ning påver­kat för­ut­sätt­ning­ar­na. Anta­let aktö­rer i bran­schen har ökat kraf­tigt och frå­gan är om någon säkert idag kan säga hur många aktö­rer det finns. Till en del beror det­ta på att gräns­drag­ning­ar­na mel­lan oli­ka delar av bran­schen bli­vit svå­ra­re, inte minst bero­en­de på beman­nings­fö­re­ta­gens nume­ra bre­da verk­sam­het. Någon trod­de sig veta att det i Mälar­da­len kan man räk­na till över 800 aktö­rer. Rätt eller fel så indi­ke­rar det i alla fall vid­den av för­änd­ring.

En annan trend är att annon­se­ring bli­vit det mind­re själv­kla­ra valet i många sam­man­hang och att search och uthyr­ning vun­nit mark.

Något som ock­så mer och mer ska­par för­änd­ring är Lin­ke­dIn. Där search-före­tag tidi­ga­re häv­da­de att en hel del av deras sub­stans låg i den egna data­ba­sen är den­na nu bara ett av fle­ra arbets­hjälp­me­del. Lin­ke­dIn har mer och mer bli­vit allas kan­di­dat­da­ta­bas. Vi använ­der den fre­kvent och så gör ock­så våra upp­drags­gi­va­re. Den är allt­så både en för­ut­sätt­ning för oss och en kon­kur­rent till oss. But if You can‘t beat them, join them.

Till­gäng­lig­he­ten för före­ta­gen bidrar till att omde­fi­ni­e­ra vad de anser sig behö­va hjälp med, vil­ket gör att det blir van­li­ga­re med att efter­frå­ga delar av en hel pro­cess.

För att sedan kom­ma in på rubri­ken så är upp­hand­ling­ar­nas utveck­ling och fre­kvens ett annan påtag­lig för­änd­ring av våra för­ut­sätt­ning­ar. Utan att kun­na veder­läg­ga det­ta i kon­kre­ta siff­ror är min sub­jek­ti­va bild av den­na för­änd­ring föl­jan­de:

  • Det van­li­gas­te, om man går lite till­ba­ka i tiden, var att våra direk­ta upp­drags­gi­va­re oftast var sty­rel­ser, vd, lin­je­che­fer eller HR. Det var ju inte så att feno­me­net upp­hand­ling inte fanns och tilläm­pa­des, men hur det nu i prak­ti­ken använ­des så blev det ändå så att des­sa var våra van­li­gas­te direk­ta kon­takt­punk­ter vad gäl­ler upp­start och genom­fö­ran­de av upp­drag.
  • Idag står des­sa per­so­ner ofta bakom ryg­gen på inköp och vän­tar att få veta vem som är utpe­kad leve­ran­tör. Många gång­er byg­ger det­ta på till över­vä­gan­de del vil­ken leve­ran­tör som kan erbju­da lägs­ta pris. Jag tillå­ter mig för tyd­lig­he­tens skull vis­sa gene­ra­li­se­ring­ar, men tror ändå att huvud­dra­gen i stort är rele­van­ta.
  • Pris är natur­ligt­vis inte enda kri­te­ri­et, det finns ofta ett antal gene­rel­la skall-krav ock­så, men ofta har pri­set en domi­ne­ran­de bedöm­nings­grund. Dock har det före­kom­mit i när­tid att pri­set till 100% varit avgö­ran­de. Det­ta är natur­ligt­vis van­li­ga­re på den offent­li­ga sidan men på intet sätt begrän­sad dit.

Vad är då det even­tu­el­la pro­ble­met?

Är det ”surt sa räven”? Nej, det som bekym­rar mig är väg­ning­en mel­lan pris och kva­li­tet. Att köpa tjäns­ter är ofta gans­ka svårt, betyd­ligt svå­ra­re än att köpa saker. Det krä­ver ofta djup kun­skap inom områ­det för att fram­gångs­rikt kla­ra det­ta.

Har inköp den­na kun­skap? Jag skul­le vil­ja sät­ta ett frå­ge­tec­ken för det­ta i många fall vi sett. Deras upp­gift är ju ytterst att spa­ra peng­ar och med ett lägs­ta anbud kan det­ta te sig fram­gångs­rikt.

Sedan är, om man skall spet­sa till det, pro­ble­met fort­sätt­nings­vis någon annans. Den fram­gångs­ri­ka upp­hand­ling­en kan lätt för­by­tas till något mind­re fram­gångs­rikt om de kva­li­ta­ti­va kra­ven sätts fel eller för lågt.

Lag­stift­ning­en är natur­ligt­vis myc­ket sty­ran­de för allt det­ta, men vi har ock­så kon­sta­te­rat att även inom den­na ram finns manö­ver­ut­rym­me för att han­te­ra det­ta pro­blem.

Att utrym­met för upp­hand­ling­ar har ökat är ing­en vågad giss­ning, på gott och ont, och vi från bran­schen, i var­je fall delar av den, skul­le väl­kom­na en bred utvär­de­ring i syf­te att hit­ta en bätt­re balans för att i slutän­dan verk­li­gen åstad­kom­ma den bespa­ring som regel­sy­ste­met ytterst syf­tar till.

Det är inte möjligt att kommentera just nu.