Hur ska vi finansiera elkraftproduktionen?

13 juni, 2012
Kommentarer inaktiverade för Hur ska vi finansiera elkraftproduktionen?
Hur ska vi finansiera elkraftproduktionen?

Hur ska vi finan­si­e­ra elkraft­pro­duk­tio­nen? svar på tal av Nils Anders­son

Anders Lyberg skrev i för­ra SMO­Gen om hur vi ska finan­si­e­ra ny elpro­duk­tion i Sve­ri­ge.

Frå­gan är myc­ket vik­tig, men från och med 1996 är inte elpro­duk­tio­nen en del av den svens­ka infra­struk­tu­ren. Det är enbart näten som fort­fa­ran­de är en del av infra­struk­tu­ren. Elpro­duk­tio­nen och elför­sälj­ning­en är nume­ra en del av en nor­disk kon­kur­rens­ut­satt elmark­nad starkt kopp­lad till den kon­ti­nen­ta­la euro­pe­is­ka elmark­na­den.

Jag hål­ler helt med Anders att det är vik­tigt att svensk bas­in­du­stri får kon­kur­rens­kraf­ti­ga mark­nads­pri­ser på el även nu när elmark­na­den är kon­kur­rens­ut­satt, men om vi för ett ögon­blick läser Anders inlägg men byter ut ordet ”kraft­verk” mot ordet ”stål­verk”, skul­le då inne­hål­let vara det sam­ma? Vill vi sub­ven­tio­ne­ra stål­till­verk­ning för att få bil­lig plåt till svensk bil­in­du­strin? Jag tror knap­past det.

Jag tyc­ker inte hel­ler att det behövs sub­ven­tio­ner för att inve­ste­ra i ny kärn­kraft. Att det behövs stöd för att inve­ste­ra i vind­kraft beror på att vind­kraf­tens kost­na­der fort­fa­ran­de är betyd­ligt hög­re än vad mark­nads­pri­ser­na på el är.

En för­ut­sätt­ning för ny kärn­kraft är att vi får en block­ö­ver­skri­dan­de ener­gi­ö­ver­ens­kom­mel­se som tillå­ter inve­ste­ring­ar i kärn­kraft. En inve­ste­ring i ett nytt kärn­kraft­verk kom­mer då att ske när mark­nads­pri­ser­na på el når en nivå som ger täck­ning för både kapi­tal- och drifts­kost­na­der. Ett nytt kärn­kraft­verk kos­tar ca 53 mil­jar­der SEK. Drift­kost­na­den är ca 18 öre/​kWh för att täc­ka DoU, bräns­le och omhän­der­ta­gan­de av det utbrän­da bräns­let. Totalt blir kost­na­den drygt 41 öre/​kWh med en avkast­ning på 10 % på eget kapi­tal och möj­lig­het att låna 75 % av kapi­ta­let till 5 % rän­ta. Om pro­du­cen­ten dess­utom ska beta­la kärn­krafts­skat­ten på ca 6 öre/​kWh skjuts givet­vis inve­ste­ring på fram­ti­den.

Om poli­ti­ker­na menar all­var med att mins­ka kol­di­ox­id­ut­släp­pen kom­mer vi inom kort att få mark­nads­pri­ser på el som över­sti­ger 41 öre/​kWh. Det finns där­för all anled­ning att upp­munt­ra poli­ti­ker­na i Sve­ri­ge att tillå­ta inve­ste­ring­ar i ny kärn­kraft. Där­e­mot finns det ing­en anled­ning att krä­va sub­ven­tio­ner. Sub­ven­tio­ner kom­mer dess­utom inte att tillå­tas av EU.

Bas­in­du­strin kom­mer då att få effek­ti­va och kon­kur­rens­kraf­ti­ga mark­nads­pri­ser på el om poli­ti­ker­na avskaf­far kärn­krafts­skat­ten och tillå­ter nybygg­nad.

Vi mås­te accep­te­ra att elpro­duk­tion är en kon­kur­rens­ut­satt mark­nad pré­cis som stål- och pap­pers­mark­na­der­na. Det är utbud och efter­frå­gan som bestäm­mer mark­nads­pri­set på alla kon­kur­rens­ut­sat­ta mark­na­der.

Nils A.

Det är inte möjligt att kommentera just nu.