Hur liten får en effekt vara?

24 februari, 2013
Kommentarer inaktiverade för Hur liten får en effekt vara?

För­fat­ta­re: Bör­je Johans­son, Före­tags­råd­gi­va­re.

Ovanstå­en­de rubrik och inne­hål­let i den­na reflek­tion är till sto­ra delar taget ur och inspi­re­rat av nr 3−4÷2012 av ”Veten­skap och prax­is”.

Som du väl vet, så ges den­na pub­li­ka­tion ut av SBU (Sta­tens bered­ning för medi­cinsk utvär­de­ring).

I en arti­kel och ett lätt­sam­ma­re kåse­ri reso­ne­rar redak­tö­ren Rag­nar Levi om feno­me­net ovan. Han note­rar att medi­cin­fors­ka­re ofta är nöj­da med att få sta­tis­tiskt säker­ställ­da skill­na­der mel­lan oli­ka åtgär­der. Finns det bara till­räck­lig evi­dens för det ena eller and­ra, så är saken biff, så att säga.

Men det kanske ock­så ska vägas in om det är frå­gan om en oin­tres­sant eller en vär­de­full skill­nad. Spe­lar det någon prak­tisk roll för en pati­ent eller annan bru­ka­re? Hur stor skill­na­den mås­te vara kanske är lika bety­del­se­fullt som att det finns en mät­bar skill­nad. Att änd­ra på en i det­ta avse­en­de kon­ser­va­tiv fors­kar­grupp före­fal­ler vara ett pro­blem. P-vär­den och kon­fi­densin­ter­val­ler ver­kar vara mer fast rota­de inom medi­cin­for­skar­värl­den än en för pati­en­ten känn­bar skill­nad.

Vin­na­re” eller ”för­lo­ra­re”?
I kvälls­pres­sen koras var­je dag vin­na­re och för­lo­ra­re. Säl­lan fram­går det hur myc­ket man vin­ner eller om det är en rele­vant skill­nad – bort­sett från att det finns en i någon mening mät­bar eller uttryck­bar dis­kre­pans. Spe­lar skill­na­den någon roll – utö­ver att det går att sät­ta stör­re rubri­ker och läg­ga in fler bil­der – gär­na rör­li­ga?

  Nedan någ­ra områ­den som kan vara under­lag för egna mer eller mind­re djup­gå­en­de reflek­tio­ner och ana­ly­ser:
 • det ”tillåt­na” bud­getun­der­skot­tet för EU:s med­lemsna­tio­ner
 • par­ti­led­ar­by­ten (Westerberg/​Sahlineffekt)
 • stör­re valuta­kurs­fluk­tu­a­tio­ner (dol­larn två öre dyra­re)
 • akti­en föll tio öre (bais­se på bör­sen)
 • glo­bal tem­pe­ra­tur­höj­ning
 • var det en säker eller en san­no­lik ubåt i Hårs­fjär­den?
 • kärn­krafts­o­lyc­kan i Har­ris­burg (Has­se o Tage)
 • kän­dis rasar (har kanske utta­lat sig)
 • folk­storm (Expres­sen får fem telefonsamtal/​tweets)

Mina egna exem­pel ovan kan du säkert mång­dubb­la.

Glöm inte att all­tid frå­ga: Hur liten är den skill­nad som har en prak­tisk bety­del­se och för vem.

Det är inte möjligt att kommentera just nu.