Vad är viktigast: tid, pengar eller kvalitet?

7 april, 2013
Kommentarer inaktiverade för Vad är viktigast: tid, pengar eller kvalitet?

För­fat­ta­re: Hen­rik Lönn, Kon­sult­chef, AddQ Con­sul­ting

För inte så länge sedan tog jag upp ämnet ”Läg­ger vi till­räck­ligt med tid på test?”

Det är ett intres­sant ämne och till min sto­ra gläd­je har jag fått en del feed­back kring det­ta ämne.

Så jag tänk­te skri­va en kor­ta­re upp­följ­ning till det­ta och då anpas­sa en mot en mer mana­ge­ment nivå, dvs besluts­fat­tar­na.

Test är något som för­mod­li­gen de fles­ta högt uppe i led­nings­grup­per och sty­rel­ser inte tän­ker så myc­ket på när man pra­tar om utveck­lings­pro­jekt. Då kanske man mer tän­ker fär­digt system, eller pro­dukt som skall ut på ”mark­nan­den” och revo­lu­tio­ne­ra verk­sam­he­ten. Vik­ten av att få ut just den­na pro­dukt eller system i tid är vik­tigt då vi mås­te lig­ga ste­get före våra kon­kur­ren­ter.

Har ni då tänkt tan­ken vil­ken bad­will det kom­mer ska­pa om det­ta system/​produkt inte lever upp till de för­vänt­ning­ar ni sät­ter?

Det är inte bara ni som sät­ter för­vänt­ning­ar­na i sty­rel­se­rum­met eller på kon­cern nivå, ni för­med­lar för­mod­li­gen ner det­ta i orga­ni­sa­tio­nen med­ve­tet eller omed­ve­tet, men så tror jag att det är. Sedan så går det­ta som en röd tråd även ut på mark­na­den om det nu är dem som skall få ta del av det­ta ”nya”.

  • Vad som är vik­tigt att tän­ka på är vil­ket bud­skap vill vi att det­ta nya system skall skic­ka ut?
  • Vad står vårt bolag för, vil­ka vär­de­ring­ar har vi? Genom­sy­rar des­sa det­ta nya system?

Job­bar man på ett bolag där kva­li­té är vik­ti­ga­re än kvan­ti­tet, då är det för mig ock­så vik­tigt att det­ta nya system står för det­ta. Då kan man inte lan­se­ra något som inte hål­ler måt­tet jäm­fört med allt annat som före­ta­get säl­jer.

Låt säga att just ert bolag till­ver­kar bilar, och ni byg­ger den säk­ras­te bilen på mark­na­den. Då tes­tar ni för­mod­li­gen den­na bil ohygg­ligt många gång­er för att sedan med dun­der och brak lan­se­ra en bil som är bätt­re än alla and­ra beträf­fan­de säker­het.

Då skul­le även jag vil­ja få den käns­lan när jag ex. sur­fa­de in på er hem­si­da och leta­de efter den­na bil eller sök­te infor­ma­tion.

Jag tror på att för­sö­ka efter­le­va sin ”slo­gan” för de pro­duk­ter man till­ver­kar eller tjäns­ter man leve­re­rar i allt som genom­sy­rar före­ta­get.

Hur skul­le det vara om flyg­bo­la­get SAS som utger sig för att vara ett av Euro­pas punkt­li­gas­te eller kanske till och med det punkt­li­gas­te flyg­bo­lag. Men det enda som är snabbt och punkt­ligt är själ­va flyg­tu­ren och allt annat lång­samt. Incheck­ning, baga­ge­han­te­ring etc. Så även om pla­net lan­dar i tid och på utsatt tid­ta­bell så tar allt så fruk­tans­värt myc­ket läng­re tid att det ändå upp­levs som lång­samt?

Tän­ker du till­räck­ligt myc­ket test och kva­li­tets­säk­ring? Om du inte gör det för att du inte anser dig ha kun­ska­pen, ställ frå­gor till dem som har?

(*) Hen­rik Lönn har en bak­grund som Resour­ce Mana­ger hos IBM, Key Account Mana­ger hos Madeo och nu senast som Kon­sult­chef hos AddQ Con­sul­ting.

Det är inte möjligt att kommentera just nu.