Dynamik och utveckling.

25 januari, 2013
Kommentarer inaktiverade för Dynamik och utveckling.
Dynamik och utveckling.

För­fat­ta­re: Ber­til Thorn­gren, prof. vid Han­dels­hög­sko­lan i Stock­holm.

Året inled­des med ett gläd­jan­de besked från Natio­nal Aca­de­my of Engi­ne­e­ring  i USA (mot­sva­rig­he­ten  till  IVA i Sve­ri­ge). Tho­mas Haug har som förs­te svensk till­de­lats pre­stige­fyll­da Dra­per Pri­ze, vil­ket ofta beteck­nas som något av ” Nobel-pri­set för ingen­jö­rer”.

Man har tidi­ga­re upp­märk­sam­mat pion­järin­sat­ser vad gällt utveck-ling­en av bl.a. GPS-syste­met, inter­net, bild­sen­sor­tek­nik och fibe­rop­tik. Den­na gång har man valt att belö­na pion­jär-insat­ser på mobil­om­rå­det med USA, Japan samt Sverige/​ Nor­den som fokal­punk­ter. Kom­mit­tén för Dra­per Pri­ze sät­ter en ära i grund­lig fak­tain­sam­ling och den inter­na­tio­nel­la över­blic­ken är där­med en land­vin­ning i sig.

För mer bak­grund:

http://​dra​per​pri​ze​.org

http://​www​.iva​.se/​p​r​e​s​s​/​P​r​e​s​s​m​e​d​d​e​l​a​n​d​e​n​/​I​V​A​-​g​u​l​d​m​e​d​a​l​j​o​r​-​f​a​r​-​D​r​a​p​e​r​-​P​r​i​z​e​-​s​o​m​-​f​o​r​s​t​e​-​s​v​e​n​sk/

http://​www​.nytek​nik​.se/​n​y​h​e​t​e​r​/​i​t​_​t​e​l​e​k​o​m​/​m​o​b​i​l​t​e​l​e​/​a​r​t​i​c​l​e​3​6​1​2​0​7​8​.​ece

http://​www​.dn​.se/​e​k​o​n​o​m​i​/​m​a​n​n​e​n​-​s​o​m​-​f​i​c​k​-​v​a​r​l​d​e​n​-​a​t​t​-​k​o​m​m​u​n​i​c​era

http://​www​.svd​.se/​n​y​h​e​t​e​r​/​i​n​r​i​k​e​s​/​j​a​g​-​t​r​o​d​d​e​-​a​l​d​r​i​g​-​a​t​t​-​m​o​b​i​l​t​e​l​e​f​o​n​i​n​-​s​k​u​l​l​e​-​b​l​i​-​s​a​-​h​a​r​-​s​t​o​r​_​6​5​7​6​3​0​9​.​svd

Som leda­mot av IVA har jag haft möj­lig­het att föl­ja hela pro­ces­sen – men har här att begrän­sa mig till utveck­ling­en i Sverige/​ Nor­den och Euro­pa. Till­väx­ten av NMT och GSM kom att bli extra snabb jäm­fört med mot­sva­ran­de utveck­ling i Japan och USANMT vann sin förs­ta mil­jon använ­da­re redan 1990 – att jäm­fö­ras med klart läg­re siff­ror i Japan trots dess 6 gång­er stör­re folk­mängd. Efter-föl­ja­ren GSM sva­rar idag för ca 80 % av en världs­mark­nad som redan inne­fat­tar mer än 5 mil­jar­der mobi­ler- samt på väg mot att  inklu­de­ra ännu fler av  värl­dens 7 mil­jar­der inne­vå­na­re.

Bilag­da bil­der, som över­sänds sepa­rat, visar hur snabbt använd­ning­en växt i de nor­dis­ka län­der­na ( Käl­la :Mor­gan Stan­ley  1990)  samt hur GSM och dess efter­föl­ja­re kom­mit att få anta­let använ­da­re  att växa från mil­jo­ner till mil­jar­der  ( Käl­la:  Infor­ma Tele­coms & Media)

Från vision till världs­mark­nad – hur gick det till ?

Invig­ning­en av det Nor­dis­ka Mobil­te­le­nä­tet ( NMT) i Stock­holm 1981 kan räk­nas som start­punkt för dagens typ av hel­au­to­ma­tis­ka mobil­sy­stem. Som fram­går av nam­net var det inte begrän­sat till Sve­ri­ge, utan med­gav redan från start rörel­se­fri­het ock­så mel­lan de nor­dis­ka län­der­na.

Kort där­ef­ter kun­de kret­sen av med­ver­kan­de NMT- län­der utvid­gas till bl.a Neder­län­der­na och Schweiz. Rent prak­tiskt inne­bar det­ta att en affärs­man från Ams­ter­dam på besök i  Stock­holm ( och vice  ver­sa) kun­de nå på sin mobil utan att den upp­ring­an­de alls behöv­de kän­na  till att veder­bö­ran­de ( ” hen”?)  fak­tiskt  befann  sig i ett  annat land. I dag är det­ta något av en själv­klar­het i 200 av värl­dens län­der. Så var dock alls inte fal­let i 80-talets Japan eller USA eftersom mobil­nä­ten fort­fa­ran­de var loka­la.  Som Curt Anders­son  ( Bl.a. ordf. för Näring­li­vets Tele­kom­mit­té) omvitt­nat i sitt Sup­por­ting Let­ter för Dra­per Pri­ze var det i USA nöd­vän­digt att på flyg­plat­sen via Fedex byta säväl appa­rat samt num­mer redan vid resor från stad till stad.

NMT (och där­ef­ter GSM) fram­gång­ar kan till­skri­vas en unik sam­ver­kan mel­lan intel­li­gens pla­ce­rad i såväl mark­nät som radi­o­nät. Upp­gif­ten att söka upp en mobi­lan­vän­da­re på resa utan­för sitt lokal­om­rå­de – eller rentav i ett annat land- jäm­för­bar med att söka fin­na en nål i en hös­tack. Rentav svå­ra­re än så eftersom bäg­ge par­ter kan befin­na sig i en bil eller  på tåg under för­flytt­ning.

I USA hade man tänkt sig kla­ra det­ta via satel­lit-kom­mu­ni­ka­tion inkl. GPS för posi­tio­ne­ring. Vil­ket dock stöt­te på pro­blem vad gäll­de inom­hus-täck­ning samt kost­na­der, I Japan prö­va­de man istäl­let ett mer mark­bun­det  alter­na­tiv , genom att söka  ringa upp en mobil på den posi­tion där den senast varit upp­kopp­lad. Haken med det­ta var att använ­da­ren kun­de ha valt stänga av sin mobil för att spa­ra bat­te­ri eller valt flyg istäl­let för bil.

Till bil­den hör att NMT-grup­pen tidigt val­de att gå ut inter­na­tio­nellt för att få flest möj­li­ga poten­ti­el­la leve­ran­tö­rer. Man avstod med­ve­tet från att häv­da det (pre­ven­ti­va) patent man sökt och fått  redan 1971. Man insåg att även Nor­den sam­man­ta­get var en allt­för mar­gi­nell mark­nad utan möj­lig­het att nå skal­för­de­lar på nivå med den 6 resp. 15 ggr stör­re mark­na­den i Japan resp. USA.

Den­na inter­na­tio­nel­la öppen­het gav avsedd utdel­ning i form av ett  kon­kur­rens­kraf­tigt  utbud  av appa­ra­ter från leve­ran­tö­rer  base­ra­de i såväl Japan som USA samt  Euro­pa. Den kost­nads­fria sprid­ning­en av NMT-kon­cep­tet led­de till att ock­så län­der utan­för Nor­den (som CH och NL och där­ef­ter ytter­li­ga­re ett 10-tal län­der)  snabbt kun­de haka på och  där­med öka  under­la­get för  kost­nads-sän­kan­de skal­för­de­lar.

Sam­man­fatt­nings­vis:

- En radi­kalt  annorlun­da utveck­ling jäm­fört med exem­pel­vis utveck­ling­en på el-områ­det. Där kun­de dåti­dens Vat­ten­fall och ASEA byg­ga ett fär­digt pilot­fall på hem­ma­plan vad gäll­de över­fö­ring av hög­spän­ning över långa avstånd. Först med den loka­la lös­ning­en i ryg­gen kun­de man gå vida­re mot fram­gångs­rik export.

- På mobil­om­rå­det gäll­de dock en helt annan ( och mer digi­tal) logik. En rent svensk lös­ning hade varit chans­lös – på sin höjd för­tjä­nat något hedersom­näm­nan­de för lov­vär­da ambi­tio­ner. Det  var istäl­let ofrån­kom­ligt att star­ta uti­från och in. Bör­ja med att byg­ga inter­na­tio­nell accept för kon­cep­tet -samt genom Inter-natio­nal Ten­ders säk­ra  till­gång­en till kon­kur­rens­kraf­tig tek­nik från ett fler­tal leve­ran­tö­rer.

Ber­til T

PS. Det är inte ” bara” en frå­ga om histo­ria. Mot­sva­ran­de stra­te­gi är tillämp­lig ock­så i ett  mer fram­åt­rik­tat per­spek­tiv. Man ser det ibland som en ”para­dox”  att  Sve­ri­ge som land har en hög andel FoU , men inte mot­sva­ran­de höga andel nya före­tag inom lan­det.

Det finns anled­ning att tala om ett ”nytt” Erics­son som kon­se­kvens av NMT och GSM. Det var dock inte frå­ga om någon egent­lig sam­ver­kan inom lan­det, utan sna­ra­re om en sta­fett­väx­ling där Erics­son tog över sam­ti­digt som ope­ra­tö­rer­na drog ner sina FoU- sats­ning­ar.

Det är inte möjligt att kommentera just nu.