Dynamik och utveckling.

25 januari, 2013
Kommentarer inaktiverade för Dynamik och utveckling.
Dynamik och utveckling.

Författare: Bertil Thorngren, prof. vid Handelshögskolan i Stockholm.

Året inleddes med ett glädjande besked från National Academy of Engineering  i USA (motsvarigheten  till  IVA i Sverige). Thomas Haug har som förste svensk tilldelats prestigefyllda Draper Prize, vilket ofta betecknas som något av ” Nobel-priset för ingenjörer”.

Man har tidigare uppmärksammat pionjärinsatser vad gällt utveck-lingen av bl.a. GPS-systemet, internet, bildsensorteknik och fiberoptik. Denna gång har man valt att belöna pionjär-insatser på mobilområdet med USA, Japan samt Sverige/ Norden som fokalpunkter. Kommittén för Draper Prize sätter en ära i grundlig faktainsamling och den internationella överblicken är därmed en landvinning i sig.

För mer bakgrund:

http://draperprize.org

http://www.iva.se/press/Pressmeddelanden/IVA-guldmedaljor-far-Draper-Prize-som-forste-svensk/

http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/mobiltele/article3612078.ece

http://www.dn.se/ekonomi/mannen-som-fick-varlden-att-kommunicera

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/jag-trodde-aldrig-att-mobiltelefonin-skulle-bli-sa-har-stor_6576309.svd

Som ledamot av IVA har jag haft möjlighet att följa hela processen – men har här att begränsa mig till utvecklingen i Sverige/ Norden och Europa. Tillväxten av NMT och GSM kom att bli extra snabb jämfört med motsvarande utveckling i Japan och USA.  NMT vann sin första miljon användare redan 1990 – att jämföras med klart lägre siffror i Japan trots dess 6 gånger större folkmängd. Efter-följaren GSM svarar idag för ca 80 % av en världsmarknad som redan innefattar mer än 5 miljarder mobiler- samt på väg mot att  inkludera ännu fler av  världens 7 miljarder innevånare.

Bilagda bilder, som översänds separat, visar hur snabbt användningen växt i de nordiska länderna ( Källa :Morgan Stanley  1990)  samt hur GSM och dess efterföljare kommit att få antalet användare  att växa från miljoner till miljarder  ( Källa:  Informa Telecoms & Media)

Från vision till världsmarknad – hur gick det till ?

Invigningen av det Nordiska Mobiltelenätet ( NMT) i Stockholm 1981 kan räknas som startpunkt för dagens typ av helautomatiska mobilsystem. Som framgår av namnet var det inte begränsat till Sverige, utan medgav redan från start rörelsefrihet också mellan de nordiska länderna.

Kort därefter kunde kretsen av medverkande NMT- länder utvidgas till bl.a Nederländerna och Schweiz. Rent praktiskt innebar detta att en affärsman från Amsterdam på besök i  Stockholm ( och vice  versa) kunde nå på sin mobil utan att den uppringande alls behövde känna  till att vederbörande ( ” hen”?)  faktiskt  befann  sig i ett  annat land. I dag är detta något av en självklarhet i 200 av världens länder. Så var dock alls inte fallet i 80-talets Japan eller USA eftersom mobilnäten fortfarande var lokala.  Som Curt Andersson  ( Bl.a. ordf. för Näringlivets Telekommitté) omvittnat i sitt Supporting Letter för Draper Prize var det i USA nödvändigt att på flygplatsen via Fedex byta säväl apparat samt nummer redan vid resor från stad till stad.

NMT (och därefter GSM) framgångar kan tillskrivas en unik samverkan mellan intelligens placerad i såväl marknät som radionät. Uppgiften att söka upp en mobilanvändare på resa utanför sitt lokalområde – eller rentav i ett annat land- jämförbar med att söka finna en nål i en höstack. Rentav svårare än så eftersom bägge parter kan befinna sig i en bil eller  på tåg under förflyttning.

I USA hade man tänkt sig klara detta via satellit-kommunikation inkl. GPS för positionering. Vilket dock stötte på problem vad gällde inomhus-täckning samt kostnader, I Japan prövade man istället ett mer markbundet  alternativ , genom att söka  ringa upp en mobil på den position där den senast varit uppkopplad. Haken med detta var att användaren kunde ha valt stänga av sin mobil för att spara batteri eller valt flyg istället för bil.

Till bilden hör att NMT-gruppen tidigt valde att gå ut internationellt för att få flest möjliga potentiella leverantörer. Man avstod medvetet från att hävda det (preventiva) patent man sökt och fått  redan 1971. Man insåg att även Norden sammantaget var en alltför marginell marknad utan möjlighet att nå skalfördelar på nivå med den 6 resp. 15 ggr större marknaden i Japan resp. USA.

Denna internationella öppenhet gav avsedd utdelning i form av ett  konkurrenskraftigt  utbud  av apparater från leverantörer  baserade i såväl Japan som USA samt  Europa. Den kostnadsfria spridningen av NMT-konceptet ledde till att också länder utanför Norden (som CH och NL och därefter ytterligare ett 10-tal länder)  snabbt kunde haka på och  därmed öka  underlaget för  kostnads-sänkande skalfördelar.

Sammanfattningsvis:

– En radikalt  annorlunda utveckling jämfört med exempelvis utvecklingen på el-området. Där kunde dåtidens Vattenfall och ASEA bygga ett färdigt pilotfall på hemmaplan vad gällde överföring av högspänning över långa avstånd. Först med den lokala lösningen i ryggen kunde man gå vidare mot framgångsrik export.

– På mobilområdet gällde dock en helt annan ( och mer digital) logik. En rent svensk lösning hade varit chanslös – på sin höjd förtjänat något hedersomnämnande för lovvärda ambitioner. Det  var istället ofrånkomligt att starta utifrån och in. Börja med att bygga internationell accept för konceptet -samt genom Inter-national Tenders säkra  tillgången till konkurrenskraftig teknik från ett flertal leverantörer.

Bertil T

PS. Det är inte ” bara” en fråga om historia. Motsvarande strategi är tillämplig också i ett  mer framåtriktat perspektiv. Man ser det ibland som en ”paradox”  att  Sverige som land har en hög andel FoU , men inte motsvarande höga andel nya företag inom landet.

Det finns anledning att tala om ett ”nytt” Ericsson som konsekvens av NMT och GSM. Det var dock inte fråga om någon egentlig samverkan inom landet, utan snarare om en stafettväxling där Ericsson tog över samtidigt som operatörerna drog ner sina FoU- satsningar.

Det är inte möjligt att kommentera just nu.