Domedagen.

25 januari, 2013
Kommentarer inaktiverade för Domedagen.
Domedagen.

Författare: Göran Frenne, Salzgitter Mannesmann (Scandinavia) AB

Jag får gratulera alla Smog-läsare som överlevt världens undergång som enligt Maya-indianernas kalender skulle ha inträffat klockan 11.11 den 21 dec 2012. Alla religioner på jorden verkar befatta sig med att världen, så som vi känner den, kommer att gå under, vare sig det kallas för Ragnarök eller den Yttersta Domen. Den mänskliga världen är full av domedagsprofetior.

Nu senast har vi drabbats av ”peak-oil”, tron på att om vi inte har tillgång till i stort sett nuvarande mängder olja så går världsekonomin under. Det är en vanlig uppfattning bland världens ”miljömuppar”.

För det första är det osannolikt att vi verkligen befinner oss i närheten av den maximala produktionen av olja, för det andra är det helt irrelevant så länge olja bara är en av många energikällor. För att ”miljömupparnas” domedagsprofetior ska kunna slå in, och för att de ska kunna räkna ut när det sker, förutsätts en teknologiskt statisk värld där ingen teknikutveckling sker. Problemet är emellertid att en sådan värld aldrig har existerat och heller aldrig kommer att existera.

För 10 år sedan kunde ingen föreställa sig att USA skulle bli netto exportör av olja och gas vilket man nu är på väg att bli. Men det beror inte i första hand på att man hittat några nya fyndigheter av olja eller fyndigheter av något annat slag utan på en teknologisk utveckling. Man har lärt sig att utvinna naturgas från redan kända fyndigheter av oljeskiffer.

Genom att kunna borra först lodrätt och sedan vika av i horisontell riktning, spräcka oljeskiffern genom s.k. fracking och pumpa in återvinningsbara kemikalier kan man numera utvinna den gas som hela tiden varit lagrad inne i oljeskiffern.

Vår förmåga att förutse framtiden är mycket begränsad för att vårt tidsperspektiv är för kort och vår föreställningsförmåga är för ringa.

Inte en enda av Japans alla skickliga kärnkraftstekniker kunde föreställa sig ett relativt enkelt orsakssamband. Där en jordbävning först slår ut elförsörjningen och sedan får kärnkraftverket i Fukushima att planmässigt gå ner i viloläge men där kylsystemen så småningom slås ut av den tsunami som den ursprungliga jordbävningen orsakade.

Omedelbart efter katastrofen var alla Japans politiker eniga om att kärnkraften skulle stängas ner för gott. Nu återstartar den nyvalda regeringen de japanska kärnkraftverken. Vår föreställningsförmåga är begränsad när det gäller långa kedjor av orsakssamband men vår förmåga att anpassa oss till förändrade levnadsvillkor är desto större.

Anpassningsförmågan beror på vår mångfald. När mångfalden övergår i allt mer av enfald minskar anpassningsförmågan.

”Om alla tänker som chefen är det inte många som tänker” låter en gammal management devis. Spridningen i normalfördelningen (Gauss-kurvan) skapar flexibiliteten och stabiliteten.

Alla ekosystem som består av för många mycket likartade individer riskerar att drabbas av plötslig kollaps. Den som njuter av att känna sig som ganska ”main stream” bör skänka en tacksamhetens tanke till alla avvikande individer som utgör en förutsättning för att det kan finnas något ”main stream” och för att detta ”main stream” överlever långsiktigt och inte drabbas av plötslig kollaps.

Världens energisystem är robusta för att de bygger på mångfald: kärnkraft, olja, gas, biobränsle, kol, solenergi, vindkraft, vattenkraft o.s.v. Det pågår en ständig teknologisk utveckling inom alla delar av energisystemen. Världen går inte under om en energikälla skulle upphöra. Vi har andra energikällor även när vinden mojnar och solen går i moln.

Det är inte för inte som vi talar om näringsliv dvs. något som lever. Allt liv förutsätter död. Ingen varelse kan leva utan att förorsaka död och inte utan att så småningom själv dö. Därför ingår konkursen som en väsentlig del i den kapitalistiska marknadshushållningen men inte, väl att märka, i planhushållningen.

Är det en katastrof att en djurart dör ut? Om inte dinosaurierna gått under så hade människan sannolikt inte funnits på denna jord.

Människan har liksom allt levande problem med det statiska. Det statiska representerar döden, det föränderliga är själva livet. Titta bara på modet – inte är kläderna nu så mycket bättre än de var för 10 eller 20 år sedan. Nej – de flesta klädesplagg i den rika världen slängs bort inte därför att de är utslitna i någon fysisk bemärkelse utan därför att de inte längre är moderna. Skönheten ligger i det föränderliga och det oförutsägbara.

Trots alla domedagsprofetior har världen ännu inte gått under. För huvuddelen av mänskligheten har förutsättningarna för livet aldrig varit så goda som nu. Jorden har aldrig varit härligare och den blir ännu bättre imorgon – Lev och Njut! Ännu är Domedagen långt, långt borta.

Göran F

Det är inte möjligt att kommentera just nu.