April, april din dumma sill…

30 mars, 2016
Kommentarer inaktiverade för April, april din dumma sill…

… jag kan lura dig vart jag vill! Så bör­jar ram­san som många av oss använ­der i sam­band med förs­ta april och de april­skämt som vi vill lura vår omgiv­ning med. och april­skämt finns det gott om exem­pel på genom tider­na. Seden att ”nar­ra april” går i Sve­ri­ge till­ba­ka till 1600-talets mitt. April­skäm­tens kopp­ling till mass­me­dia är belagd från mit­ten av 1800-talet och är det något som vux­it de senas­te åren så är det “skämt” och skrö­nor (som ibland är, eller blir, san­ning­ar) som sprids via dagens soci­a­la medi­er, såväl fri­vil­ligt som ofri­vil­ligt.

Den älds­ta kän­da medi­e­vit­sen är från 1846 då tid­ning­en Eve­ning Stan­dard i Lon­don pub­li­ce­ra­de en annons om åsne­vis­ning i utkan­ten av sta­den. Män­ni­skor åkte dit och gick runt och leta­de efter åsnor. Tills de tit­ta­de på varand­ra och för­stod att de själ­va var åsnor­na.

Ett klas­siskt skämt från tv:s svart­vi­ta barn­dom år 1962 är när Kjell Stens­son lura­de svens­ka fol­ket att tit­ta på sänd­ning­ar­na genom en nylon­strum­pa för att få färg-tv. Ett omta­lat skämt hand­la­de om att kon­struk­tö­rer­na av Ölands­bron befa­ra­de att anslut­ning­en skul­le mis­sa på en halv meter. 2005 kun­de TV4 på sin hem­si­da berät­ta för tv-tit­tar­na att de haft inbrott och att ban­den med tv-seri­en “Lost” tyvärr hade för­svun­nit.

2008 skrev Dagens Nyhe­ter att Ham­mar­by­bac­ken i Stock­holm skul­le gla­sas in. Det­ta fick äga­ren till Skis­tar att rea­ge­ra. Eftersom akti­e­kur­sen rasat till­kän­na­gavs att man tänk­te stäm­ma tid­ning­en på 100 mil­jo­ner kro­nor – vil­ket även det så små­ning­om visa­de sig vara ett april­skämt.

Händelser i nutid skulle kunna vara aprilskämt

Vis­sa hän­del­ser som inträf­fat senas­te tiden skul­le vi nog alla öns­ka att de vore april­skämt. Till exem­pel terror­då­den nu nyli­gen i Bel­gi­en och i Irak lik­som Donald Trumps utta­lan­den i oli­ka frå­gor.

Två exem­pel på hän­del­ser som skul­le kun­nat vara april­skämt men som tur är inte är det är Barack Oba­mas besök på Kuba där han för­med­la­de sin vil­je­in­rikt­ning om att nu helt släp­pa kal­la kri­get och bör­ja pra­ta sam­ar­be­te. Det­ta topp­mö­te mel­lan Castro och Oba­ma som sedan följ­des av en kon­sert (öppen för alla) med Rolling Sto­nes gjor­de ju inte saken säm­re. Att det sedan länge varit för­bju­det att lyss­na på Rolling Sto­nes på Kuba gjor­de inte akti­vi­te­ten säm­re.

En annan nyhet som rap­por­te­rats nyli­gen och som skul­le kun­na ham­na under kate­go­rin april­skämt är den kvin­na som fri­vil­ligt för­svann när hon var 28 år och nu har hit­tats. Det var 1974 som 27-åri­ga Lula Ann läm­na­de sitt hem i Lau­rel i Indi­a­na i USA för att bara för­svin­na utan ett spår. 27-åring­en var mam­ma till tre barn vars vård­nad hon över­lät på sina för­äld­rar. Ett brev året efter var sista gång­en som de oro­li­ga för­äld­rar­na hör­de ifrån sin dot­ter. Men nu har en ihär­dig polis vid Indi­a­na Sta­te Police, ser­geant Scott Jar­vis, hit­tat hen­ne efter att ha följt fle­ra kal­la spår, skri­ver Peop­le Maga­zi­ne. Ett av dem gick till en oiden­ti­fi­e­rad död kvin­na i Rich­mond som gräv­des upp ur sin grav för ett dna-prov. Men pro­vet visa­de att kvin­nan var en annan. Ett annat spår led­de till en kvin­na som lik­na­de Gil­le­spie-Mil­ler och som hade bott i Ten­nes­see på 1980-talet men som sedan hade flyt­tat till Tex­as. Och där blev spå­ret intres­san­ta­re. Så i mit­ten av mars skic­ka­de Scott Jar­vis en Tex­as Rang­er till en adress i söd­ra Tex­as. Och den som öpp­na­de var Lula Ann Gil­le­spie-Mil­ler, skri­ver Indi­a­na Sta­te Police på sin loka­la webb­plats. Men även om den nu 69-åri­ga Lula Ann vil­ligt bekräf­ta­de att hon verk­li­gen var den rät­ta vil­le hon inte berät­ta för poli­sen var­för hon 42 år tidi­ga­re läm­nat hus och hem. Poli­sen fick hen­ne att läm­na sina kon­takt­upp­gif­ter och nu tän­ker ett av hen­nes barn, Tam­my, höra av sig till den mam­ma som inte har någ­ra min­nen av.

Vill du läsa om 9 april­skämt som för­bluf­fat män­ni­skor i värl­den, se News­ner.

Konspirationer och nättroll

Vid Mas­ter­clubs janu­a­ri­mö­te hör­de vi en före­läs­ning om soci­al medi­er och hur infor­ma­tion sprids via inter­net. Vid mötet jäm­för­des inter­net med tra­di­tio­nel­la tryck­ta dags­tid­ning­ar och den gam­la ”san­ning­en” om att mor­gon- och kvälls­tid­ning­ars inne­håll min­sann var att lita på. And­ra aspek­ter som lyf­tes fram var att på inter­net kan vem som helst läg­ga ut vil­ken infor­ma­tion som helst. Käl­lor­na är svå­ra att kol­la och ibland kol­las inga käl­lor och ryk­ten kan lätt spri­das och bli san­ning­ar. Ett sådant sätt att spri­da ryk­ten är genom nätt­roll. Och ett sådant ämne som är extra intres­sant för nätt­roll är att spri­da kon­spi­ra­tions­te­o­ri­er. För inte så länge sedan skrevs ett fler­tal artik­lar i bland annat Svens­ka Dag­bla­det om kon­spi­ra­tions­te­o­ri­er kopp­la­de till Ryss­land och huruvi­da des­sa teo­ri­er var kopp­la­de till nätt­roll eller inte.

Kon­spi­ra­tions­te­o­ri­er eller inte. En stu­die från 2013 visar att kon­spi­ra­tions­te­o­re­ti­ker är mer öppen­sin­na­de och mind­re fana­tis­ka och aggres­si­va än kon­ven­tio­na­lis­ter. Att använ­da eti­ket­ten kon­spi­ra­tions­te­o­re­ti­ker häm­mar de kog­ni­ti­va funk­tio­ner­na, så att folk i all­män­het tän­ker säm­re, säger en psy­ko­log.

Och apro­på kon­spi­ra­tion, ter­ror och säker­hets­po­li­tik så har invå­nar­na i Paris bör­jat lära sig leva med räds­lan för cynisk ter­ro­rism. I Frank­ri­ke höjer poli­ti­ker­na nu rös­ten för ett star­ka­re EU-sam­ar­be­te kring säker­hets­frå­gor­na medan Paris­bor­na mani­fe­ste­rar sin enhet med gran­nar­na i Brys­sel. En frå­ga som bör­jat dis­ku­te­ras av fle­ra poli­ti­ker nu efter terror­då­den i Brys­sel är om det rent av skul­le behö­vas ett euro­pe­iskt CIA för att kun­na hind­ra ter­rorns fram­fart. Ämnet är hög­ak­tu­ellt och vi föl­jer det vida­re i våra dis­kus­sio­ner inom Mas­ter­club.

Det är inte möjligt att kommentera just nu.