Kommande Lunchmöten inom Masterclub

Följande datum är beslutade för lunchmöten under det kommande verksamhetsåret (2017)

Som tidi­ga­re år fort­sät­ter vi med att ha våra Lunchmö­ten på ons­da­gar i Mili­tär­säll­ska­pets loka­ler på Val­halla­vä­gen 104.

Temat för 2017 är bland annat vär­de­grunds­de­mo­kra­ti, affärs­ut­veck­ling, digi­ta­li­se­ring och sår­bar­het. Vid det­ta lunchmö­te tar vi utgångs­punk­ten från pro­gnosma­ka­re och poli­tis­ka ana­ly­ser och var­för opi­ni­ons­un­der­sök­ning­ar under 2016 visat “fel” jäm­fört med utfal­let i fle­ra sto­ra val och omröst­ning­ar.

Nedan presenterar via datumen för våra kommande lunchmöten under 2017:

När? ons­da­gen den 25 janu­a­ri
Tema: “Det poli­tis­ka läget — var­för så svår­tol­kat?”
Före­drags­hål­la­re: Ulri­ca Schen­ströms, Hall­vars­son & Hal­vars­son, poli­tisk ana­ly­ti­ker och tidi­ga­re stats­sek­re­te­ra­re

När? ons­da­gen den 22 feb­ru­a­ri
Tema: “Offent­lig verk­sam­het kont­ra pri­vat”
Före­drags­hål­la­re: Hen­rik Jor­dahl, väl­färds­fors­ka­re och pro­gram­chef på Insti­tu­tet för Närings­livs­forsk­ning

När? ons­da­gen den 5 april
Tema: “Ent­re­pre­nör­skap, lång­sik­tigt tän­kan­de, ansvars­fullt ägan­de och hur des­sa delar påver­kar och ger effekt på sam­hälls­ut­veck­ling­en.”
Före­drags­hål­la­re: Niclas Carls­son, grun­da­re och VD för Foun­ders Alli­an­ce (www​.foun​der​sal​li​an​ce​.com)