Tidigare genomförda lunchmöten i Masterclub

 

Här pre­sen­te­ras tidi­ga­re genom­för­da lunchmö­ten och efter­föl­jan­de dis­kus­sio­ner.

 

2015–2016


Ämne: Fram­gångs­fak­to­rer vid verk­sam­hets- och före­tags­ut­veck­ling

Före­lä­sa­re: Leif Zet­ter­berg, bon­de, ent­re­pre­nör, lokal­po­li­ti­ker

Datum: 2016-05-25

Sam­man­fatt­ning: Vid lunchmö­tet den 25 maj fick vi lyss­na till Leif Zet­ter­berg som berät­ta­de om sin erfa­ren­het från sitt yrkes­liv då han arbe­tat med utveck­ling, led­ning och pla­ne­ring inom före­tag, poli­tik och offent­lig sek­tor. Bl. a. har han varit stats­sek­re­te­ra­re i borg­li­ga rege­ring­ar, arbe­tat nära Tor­björn Fäll­din, Roger Ake­li­us och Bo Doc­ke­red. Idag är han fort­satt aktiv som bon­de, ent­re­pre­nör, sty­rel­se­re­surs och lokal­po­li­ti­ker ©. I sin före­läs­ning tog Leif upp fak­to­rer för utveck­ling mot bak­grund av sin erfa­ren­het från före­tag, poli­tik och ide­el­la organisationer.för svensk inno­va­tions­im­port, kon­kur­rens­kraft, jobb och till­växt.

Ämne: Digi­ta­li­se­ring inom gruv- och metall­in­du­stri, tillämp­ning av Inter­net of Things m.m. inom Boli­den

Före­lä­sa­re: Göran Kör­del, CIO, Sand­vik

Datum: 2016-04-20

Sam­man­fatt­ning: Vid lunchmö­tet den 20 april fick vi ta del av Göran Kör­dels före­drag om digi­ta­li­se­ring­en inom gruv- och metall­in­du­strin.  Boli­den bedri­ver ett omfat­tan­de digi­ta­li­se­rings­ar­be­te för att kon­ti­nu­er­ligt moder­ni­se­ra sin IT-mil­jö och de tek­nis­ka möj­lig­he­ter­na som finns för att utveck­la gruv- och metall­in­du­strin.

 

Ämne: Rym­den — vår näs­ta glo­ba­la “game chang­er”

Före­lä­sa­re: Ste­fan Gustafs­son, Seni­or Vice Pre­si­dent, SSC (Swe­dish Spa­ce Cor­po­ra­tion), med sär­skilt ansvar för Stra­te­gy & Sustai­nab­le Busi­ness

Datum: 2016-03-16

Sam­man­fatt­ning: Vid lunchmö­tet den 16 mars fick vi ta del av Ste­fan Gustafs­sons fram­tids­spa­ning om att tek­nik och IT-infra­struk­tur mer och mer kom­mer att pla­ce­ras i rym­den. Digi­ta­li­se­ring­en och till­hö­ran­de tjäns­ter kom­mer i hög utsträck­ning att leve­re­ras via rym­den i fram­ti­den. Svensk och euro­pe­isk inno­va­tions­im­port gyn­nas genom för­må­gan till satel­litupp­skjut­ning från Esrange. Hub­ben för värl­dens störs­ta glo­ba­la nät­verk för kom­mu­ni­ka­tion med satel­li­ter. Sam­ti­digt är vi med i de sto­ra rymd­forsk­nings­pro­jek­ten, både på tek­nik- och tjäns­te­si­dan. Det ska­pas ett nytt ent­re­pre­nö­ri­ellt eko­sy­stem till gagn för svensk inno­va­tions­im­port, kon­kur­rens­kraft, jobb och till­växt.

Ämne: Kons­ten att för­ut­sä­ga fram­ti­den

Före­lä­sa­re: Loe Önne­red, dok­to­rand vid Mälar­da­lens hög­sko­la inom inno­va­tions­tek­nik med fokus på intel­li­gence

Datum: 2016-02-17

Sam­man­fatt­ning: Vid lunchmö­tet den 17 feb­ru­a­ri fick vi ta del av Loes erfa­ren­het och forsk­ning inom områ­den omvärlds­be­vak­ning. Loe gjor­de någ­ra histo­ris­ka ned­slag på temat omvärlds­be­vak­ning kopp­lat till histo­ris­ka per­so­ner, filo­so­fer och krigs­her­rar. Vi fick ock­så hör berät­tel­ser om före­tag som varit sto­ra och fram­gångs­ri­ka men som inte tagit sin omvärlds­be­vak­ning på all­var och där­med tap­pat mark­na­den och för­svun­nit helt.

 

Ämne: Soci­a­la nät­verk på Inter­net – En flu­ga eller här för att stan­na?

Före­lä­sa­re: Gustaf Anders­son, kon­sult, NCP AB

Datum: 2016-01-18

Sam­man­fatt­ning: Vid lunchmö­tet den 18 janu­a­ri fick vi ta del av en före­läs­ning om soci­a­la medi­er. Gustaf Anders­son berät­ta­de om de van­li­gast före­kom­man­de soci­a­la medi­er­na, hur man kan och bör använ­da dem som pri­vat­per­son men ock­så hur man kan och bör använ­da soci­a­la medi­er för sitt före­tags kom­mu­ni­ka­tion, syn­lig­het och affärs­ut­veck­ling. Vid före­dra­get pra­ta­de vi ock­så om hur tren­den ser ut fram­åt, vil­ka soci­a­la medi­er är på ingång och är någ­ra på väg ut?

Ämne: Håll­bar­het inom sam­hälls­pla­ne­ring och ener­gi

Före­lä­sa­re: Tomas Kvist­mo, sty­rel­se­ord­fö­ran­de i Imek VVS Råd­gi­van­de Ingen­jö­rer AB

Datum: 2015-12-16

Sam­man­fatt­ning: Vid lunchmö­tet den 16 decem­ber berät­ta­de Tomas Kvist­mo om kom­plex­i­te­ten kring arki­tek­tur, stads­pla­ne­ring och bygg­pro­jekt. Tomas har erfa­ren­het från såväl svens­ka som inter­na­tio­nel­la pro­jekt och jäm­för­de de oli­ka mil­jö­er­na att arbe­ta inom. Att stads­pla­ne­ra och bedri­va bygg­pro­jekt i Kina är både lät­ta­re och svå­ra­re än i Sve­ri­ge. Någ­ra vik­ti­ga punk­ter att kom­ma ihåg är att lära kän­na kul­tu­ren i det land man ska bedri­va pro­jek­tet i, ha respekt för den kul­tur man befin­ner sig i och att ha uthål­lig­het.

Ämne: Struk­tu­re­rad omvärldsa­na­lys gör före­tag fram­gångs­ri­ka!

Före­lä­sa­re: Anders Bretz, VD Wide­nar­row

Datum: 2015-11-18

Sam­man­fatt­ning: Vid lunchmö­tet den 18 novem­ber berät­ta­de Anders Bretz om vik­ten av att ha en struk­tu­re­rad omvärldsa­na­lys, vil­ka meto­der och model­ler som man kan använ­da för det­ta. Anders lyf­te fram någ­ra exem­pel på före­tag och hur de arbe­tat med att sam­la in data, bear­be­ta och använ­da som besluts­un­der­lag för pro­dukt­ut­veck­ling och att utveck­las vida­re som före­tag.

Ämne: Vad vore vi utan digi­ta­li­se­ring?

Före­lä­sa­re: Anna Kel­ly, PWC och Anna König Jerl­myr, grupple­da­re Mode­ra­ter­na Stock­holm stad

Datum: 2015-10-21

Sam­man­fatt­ning: Vid lunchmö­tet den 21 okto­ber berät­ta­de Anna Kel­ly om vad digi­ta­li­se­ring­en inne­bu­rit i form av nya tek­nis­ka lös­ning­ar, nya sätt att kom­mu­ni­ce­ra, nya vanor och inte minst hur bero­en­de vi är av oli­ka digi­ta­la lös­ning­ar. Anna König Jerl­myr utgick från sin erfa­ren­het som poli­ti­ker och berät­ta­de om sin syn på hur digi­ta­li­se­ring påver­kar oli­ka män­ni­skogrup­per och sam­hälls­ut­veck­ling och vil­ka frå­gor hon brin­ner för och dri­ver inom ramen för sitt poli­tis­ka upp­drag.

 

Ämne: Utma­ning­ar för svenskt närings­liv

Före­lä­sa­re: Lise Langseth, civilin­gen­jör, sam­hälls­byg­ga­re och har erfa­ren­het bland annat som VD, chef, kon­sult och utbil­da­re.

Datum: 2015-09-30

Sam­man­fatt­ning: Vid lunchmö­tet den 30 sep­tem­ber tala­de Lise Langseth om de utma­ning­ar som hon ser att före­tag har fram­för sig i en värld av snabb för­änd­ring, glo­bal och lokal påver­kan. Hon pra­ta­de bland annat om nya för­vänt­ning­ar på che­fer, leda­re och med­ar­be­ta­re. Lise berät­ta­de om för­änd­ring­en som pågår inom oli­ka yrkes­grup­per, nya tjäns­ter som ska­pas och hur tek­nik­ut­veck­ling­en påver­kar arbets­mil­jö, för­tro­en­de och ledar­skap. Sam­man­fatt­nings­vis hand­lar det om att ska­pa en platt­form för håll­bart ledar­skap som byg­ger på att strä­va mot att tri­vas på sin arbets­plats, ha pas­sion för det man arbe­tar med och vara en med­ar­be­ta­re, inte en mot­ar­be­ta­re.

2014–2013


Ämne: Det poli­tis­ka läget inför valet ur tek­nik­fö­re­ta­gens syn­vin­kel (Smog 1425)

Före­lä­sa­re: Anders Rune, chefse­ko­nom Tek­nik­fö­re­ta­gen

Datum: 2014-05-14

Ämne: Närings­liv och poli­tik på års­da­gen av ope­ra­tion Weserü­bung (Smog 1423)

Före­lä­sa­re: Hen­rik Sjö­holm, ansva­rig hos Före­ta­gar­na för ana­lys av poli­ti­ken

Datum: 2014-04-09

Ämne: Digi­ta­la och soci­a­la medi­er i val­rö­rel­sen (Smog 1417)

Före­lä­sa­re: Joa­kim de Leeuw, stra­te­gi­kon­sult vid Ave­ga Group

Datum: 2014-03-12

Ämne: Närings­li­vets syn på poli­ti­ken. Den poli­tis­ka sand­lå­dan (Smog 1409)

Före­lä­sa­re: Björn Lind­gren, regi­on­chef Svenskt Närings­liv

Datum: 2014-02-12

Ämne: Mobi­la betal­nings­lös­ning­ar, fram­ti­dens modell? (Smog 1405)

Före­lä­sa­re: Ber­til Thorn­gren, pro­fes­sor Han­dels­hög­sko­lan, Mas­ter­Club

Datum: 2014-01-15

Ämne: Håll­ba­ra före­tag med stat­ligt ägan­de eller mark­nads­e­ko­no­misk lek­stu­ga? (Smog 1351)

Före­lä­sa­re: Brit­ta Dalun­de, CFO (ret) SJ AB, Mas­ter­Club

Datum: 2013-12-11

Ämne: Ung­doms­ar­bets­lös­he­ten – Hur ser den ut och vad gör vi åt den? (Smog 1348)

Före­lä­sa­re: Pet­ra Jans­son, sek­tions­chef Arbets­för­med­ling­en (till­sam­mans med arbets­lö­sa ung­do­mar som hjäl­per för­med­ling­en)

Datum: 2013-11-20

Ämne: Finns bra inve­ste­ring­ar under ett valår? (Smog 1344)

Före­lä­sa­re: Hele­na Haralds­son, mark­nads­a­na­ly­ti­ker Car­ne­gie

Datum: 2013-10-23

Ämne: Svensk kon­kur­rens­kraft, fred och säker­het i EU (Smog 1340)

Kon­se­kven­ser av glo­ba­li­se­ring­en och utveck­ling­en i Euro­pa. Sum­me­ring av slut­sat­ser under verk­sam­hets­å­rets semi­na­ri­er samt debatt

Del­ta­ga­re i debatt­pa­ne­len:

  • Ele­o­nor Ham­ma­re, mode­ra­tor Mas­ter­Team
  • Kar­lis Ner­et­ni­eks, gene­ral­ma­jor (ret) Kungl. Krigs­ve­ten­skaps­a­ka­de­min
  • Meg Tiveus, sty­rel­se­proffs

Datum: 2012-09-05

2013–2012


Ämne: Nya syn­sätt och verk­tyg för affärs­ut­veck­ling.

Kon­se­kven­ser av glo­ba­li­se­ring och ny tek­nik på mana­ge­ment och före­tags­stra­te­gi. (Smog 1321)

Före­lä­sa­re: Ste­fan Gustafs­son, Övers­te (ret), stra­te­gi­kon­sult m.m.

Datum: 2013-05-15

Ämne: Svensk export­in­du­strins kon­kur­rens­kraft.

Ett fram­gångs­rikt exem­pel på mind­re indu­stri­fö­re­tags lyc­ka­de export­af­fä­rer på världs­mark­na­den genom en kom­bi­na­tion av nischtän­kan­de, hög tek­nisk kom­pe­tens, uni­ka pro­duk­ter och stän­digt pågåen­de pro­dukt­ut­veck­ling efter kund­be­hov och ny tek­nik. (Smog 1317)

Före­lä­sa­re: Anders Göth­lin, VD Mas­ter­team AB, sty­rel­se­proffs m.m.

Datum: 2013-04-17

Ämne: Spel­mark­nad i för­änd­ring.

Semi­na­ri­et hand­la­de om kon­kur­rens­vill­ko­ren för mark­na­dens oli­ka aktö­rer och att mark­nadse-kono­mins lagar ock­så gäl­ler i den­na bransch (Smog 1313).

Före­lä­sa­re: Remy Nils­son, VD (ret) ATG.

Datum: 2013-03-13

Ämne: Mar­ket Intel­li­gence i bil­bran­schen.

Omvärlds­be­vak­ning och kon­kur­ren­sa­na­lys har i många avse­en­de varit och är i fram­kant och där­med stått modell för and­ra bran­scher (Smog 1309).

Före­lä­sa­re: Niklas Anders­son, omvärldsa­na­ly­ti­ker Vol­vo Per­son­vag­nar.

Datum: 2013-02-13

Ämne: Kon­kur­rens­kraft och säker­het i skug­gan av eurokri­sen.

Semi­na­ri­et kan karak­tä­ri­se­ras som en upp­sum­me­ring av utveck­ling­en i Euro­pa och hurv det­ta påver­kat såväl säker­het som kon­kur­rens­kraft i Euro­pa (Smog 1304).

Före­lä­sa­re: Björn Fagersten, fors­ka­re vid Utri­kes­po­li­tis­ka Insti­tu­tet.

Datum: 2013-01-16

Ämne: Svensk kon­kur­rens­kraft i Euro­pa.

Dis­kus­sion kring vik­ten av en fram­synt poli­tik för mind­re och medel­sto­ra före­tag (Smog 1251).

Före­lä­sa­re: Ing­e­la Hem­ming, före­ta­ga­re­ko­nom SEB.

Datum: 2012-12-12

Ämne: Säker­hets­ar­be­te i det nya Euro­pa.

Ana­lys av sys­te­ma­tiskt och fram­tids­in­rik­tat säker­hets­ar­be­te (Smog 1247).

Före­lä­sa­re: Lars Fol­kebrant, säker­hets­a­na­ly­ti­ker 2secure.

Datum: 2012-11-14

Ämne: Tren­der och utma­ning­ar­na i ener­gi­brans­hen.

Ett semi­na­ri­um om ener­gi­bran­schens utveck­ling och dess på ver­kan på Sve­ri­ge (Smog 1243).

Före­lä­sa­re: Jes­si­ca Car­rag­her Wall­ner, fram­tids­stra­teg Kari­os Futu­re.

Datum: 2012-10-17

Ämne: Svensk kon­kur­rens­kraft i fram­ti­dens Euro­pa.

En upp­sum­me­ring (debatt) om fak­to­rer med avgö­ran­de bety­del­se för Sve­ri­ges kon­kur­rens­kraft (Smog 1238).

Före­lä­sa­re:

    • Ste­fan Gus­tavs­son, övers­te och stra­te­gi­kon­sult.
    • Jen­nie Nils­son, S närings­po­li­tis­ke tales­per­son.
    • Sven Erik Peter­son, VD (ret) BF och stra­te­gi­kon­sult.

Datum: 2012-09-05

2012–2011


Ämne: Kri­sen inom Euro-områ­det.

Ett semi­na­ri­um om kri­sen inom EURO-områ­det och vil­ka lös­ning­ar som kan fin­nas för att lösa kri­sen på kort och lång sikt (Smog 1221).

Före­lä­sa­re: Lars Oxel­heim, pro­fes­sor Lunds Uni­ver­si­tet.

Datum: 2012-05-15

Ämne: Dokt­rin­dis­kus­sion.

Ett semi­na­ri­um om dokt­ri­ner med utgångs­punkt i Ulf Peters­sons dokt­rin­mo­dell. Dis­kus­sio­nen hand­la­de om säker­hets­po­li­tik, kri­mi­na­li­tet, eko­no­mi, närings­liv och ener­gi (Smog 1217).

Före­lä­sa­re: Björn Sand­ström (Mode­ra­tor), VD Forum för Affärs­ut­veck­ling AB.

Datum: 2012-04-17

Ämne: Säker­het och eko­no­mi, dokt­ri­ner.

Ett semi­na­ri­um om inter­na­tio­nel­la syste­met, intres­ses­fä­rer, säker­het och behov i vår glo­ba­li­se-rad värld (Smog 1212).

Före­lä­sa­re: Ulf Peters­son, chefsa­na­ly­ti­ker Saab.

Datum: 2012-03-13


Ämne: Närings­li­vets utveck­ling i Euro­pa.

Ett semi­na­ri­um om glo­ba­li­se­ring och urba­ni­se­ring ur svenskt och euro­piskt per­spek­tiv (Smog 1208).

Före­lä­sa­re: Maria Ran­ka, VD Stock­holms Han­dels­kam­ma­re.

Datum: 2012-02-12

Ämne: Euro­pas ene­re­gi­för­sörj­ning.

Ett semi­na­ri­um om Euro­pas fram­ti­da ener­gi­för­söj­ning olja, gas, kärn­kraft, för­ny­bar ener­gi m.m. (Smog 1204).

Före­lä­sa­re: Mikael Eriks­son, Ambas­sa­dör UD.

Datum: 2012-01-17

Ämne: Mana­ge­ment i bank och finans.

Ett semi­na­ri­um om ledar­skap inom finans­värl­den och vik­ten av kundin­sikts­dri­ven affärs­ut­veck-ling (Smog 1150).

Före­lä­sa­re: Mere­te Sal­me­ling, ana­ly­ti­ker SEB.

Datum: 2011-12-06

Ämne: Att dri­va fran­chi­se före­tag.

Ett semi­na­ri­um om ledar­skap i fran­schi­se­nät­verk (Smog 1147).

Före­lä­sa­re: Char­lot­te Hans­son, VD Jet­Pak.

Datum: 2011-11-05


Ämne: Att dri­va snabb­väx­an­de IT-före­tag.

Ett semi­na­ri­um om utveck­lan­de ledar­skap och med­ar­be­tar­nas del­ak­tig­het (Smog 1143).

Före­lä­sa­re: Mat­ti­as Nor­din, VD AddQ Con­sul­ting.

Datum: 2011-10-11


Ämne: Håll­bart mana­ge­ment.

Ett semi­na­ri­um om ledar­skap i sto­ra och små före­tag samt offent­lig sek­tor (Smog 1139).

Före­lä­sa­re:

      • Anders Göth­lin, VD Mas­ter­Team.
      • Mikael Oden­berg, GD Svens­ka Kraft­nät.
      • Sören Gyll, Ordf (ret) Svenskt Närings­liv.
      • Peter Salo­mons­son, VD AddQ Con­sul­ting.

Datum: 2011-09-08