Presentation Masterclub

presentation-002

Mas­ter­club, nät­ver­ket för kom­pe­tens och erfa­ren­het, bil­da­des vid mil­len­ni­um­skif­tet av kon­sult­grup­pen Mas­ter Team.

Histo­riskt har Mas­ter­club utgått från tre delar som inrikt­ning för nät­ver­ket: utveck­la med­lem­mar­na, lära sig något och att påver­ka.

Mas­ter­clubs vision är föl­jan­de:

  • Utveck­la med­lem­mar­nas kom­pe­tens och kon­takt­nät.
  • Väl­ja teman som attra­he­rar med­lem­mar och före­lä­sa­re som ger resul­tat som efter­frå­gas.
  • Aktivt spri­da resul­ta­tet av våra träf­far.

 

Mas­ter­club är en opre­ten­tiös mötes­plats för kon­sul­ter och före­tags­le­da­re där med­lem­mar­na kan utby­ta idéer och föra fria dis­kus­sio­ner. En gång i måna­den sam­las vi kring ett intres­sant och aktu­ellt ämne.

Nät­ver­ket består av ett tret­ti­o­tal med­lem­mar, ena hälf­ten är företagsledare/​operativa che­fer och den and­ra hälf­ten kon­sul­ter. Mas­ter­club är inte enbart en mötes­plats för fri dis­kus­sion utan ock­så ett forum för kom­pe­tens­ut­veck­ling, där möj­lig­he­ter ges för stöd i med­lem­mar­nas oli­ka verk­sam­he­ter.

Allt drivs till själv­kost­nad och utan vinst­in­tres­se.

För att bli med­lem krävs ett genu­int intres­se och en gedi­gen erfa­ren­het av affärs-, före­tags­ut­veck­ling och att man kan och vill aktivt bidra i verk­sam­he­ten.

Om du är intres­se­rad av gå med i Mas­ter­club, fyll då i en intres­se­an­mä­lan.