Tuffa tider för näringslivet?

20 juni, 2013
Kommentarer inaktiverade för Tuffa tider för näringslivet?
Tuffa tider för näringslivet?

Utan tve­kan är indu­strin inne i en tuff peri­od där kort- och lång­tids­pro­gno­ser är oer­hört svå­ra att göra. Minns de gam­la goda tiden när vi all­tid hade säk­ra 7-års­scyk­ler. Idag kan man i excep­tio­nel­la fall ha både hög- och låg­kon­junk­tur sam­ma år.

Den nume­ra glo­balt påver­ka­de affärs­värl­den gör att vi får myc­ket svårt att göra kor­rek­ta bedöm­ning­ar av fram­ti­den. Vår indu­stri påver­kas starkt av situ­a­tio­nen men väl­digt selek­tivt. Vi kan se exem­pel på före­tag som har pro­blem och gör ned­skär­ning­ar och and­ra som ej påver­kas alls.

Trots en stän­digt för­änd­rad värld och den osäk­ra fram­ti­den tycks vis­sa före­tag och per­so­ner lyc­kas utmärkt. “Var­för blomst­rar vis­sa före­tag i osä­ker­het, till och med i kaos, när and­ra inte gör det?”

Våra sto­ra före­tag och dess VD:ar

Hur ofta har vi inte läst eller hört den VD som bekla­gar sig över svår kon­kur­rens på mark­na­den, pris­press, höga ener­gi­kost­na­der, höga löne­kost­na­der m.m.

Det finns and­ra VD:ar som ald­rig bekla­gar sig utan enbart lyc­kas navi­ge­ra sin verk­sam­het kring de grund som kal­las besvär­lig­he­ter. Man skul­le kun­na sam­man­fat­ta det hela med föl­jan­de ord:

De som pro­du­ce­rar resul­tat och de som pro­du­ce­rar ursäk­ter för att de inte gör det”.

I den nyli­gen utkom­na boken ”Ledar­skap 200 råd” kon­sta­te­rar Per­cy Bar­ne­vik att en del che­fer inte fat­tar att deras jobb inte är att regi­stre­ra och berät­ta om nega­ti­va omvärlds­för­änd­ring­ar.

Upp­gif­ten är att fin­na vägar för före­ta­get att mot­ver­ka dem. Om det rör sig om en för­sälj­nings­minsk­ning är upp­dra­get att kom­ma med åtgär­der för att öka för­sälj­ning­en igen.

Bar­ne­vik kon­sta­te­rar: ”Vad ska man annars ha leda­re till?” — Som sty­rel­se­le­da­mö­ter och leda­re får vi ald­rig accep­te­ra ursäkts­ma­ski­ne­ri­et. För det är ju trots allt så att om vi accep­te­rar ursäk­ter, så accep­te­rar vi ock­så miss­lyc­kan­den.

Belö­nings­sy­stem och dess påver­kan

Dag­lig­dags läser vi om des­sa fan­tas­tis­ka belö­nings­sy­stem som inne­has av våra VD:ar, höga löner samt fri­kos­ti­ga bonus- och pen­sions­sy­stem.

Löne­ut­veck­ling­en har varit betyd­ligt hög­re under den senas­te tio­års­pe­ri­o­den för börs-VDar än för deras med­ar­be­ta­re. En nyli­gen pub­li­ce­rad utred­ning visar att den fas­ta ersätt­ning­en ökat i genom­snitt från 6,3 mkr till 10,0 mkr mel­lan 2003 och 2011 i de störs­ta före­ta­gen. Om vi tar frå­gan ur ett prin­ci­piellt per­spek­tiv kan vi utgå från Jim Col­lins forsk­ning pre­sen­te­rad i boken “Good to Gre­at”. Col­lins kon­sta­te­rar att det inte finns någon kor­re­la­tion mel­lan omvand­ling­en av ett före­tag från medel­mått­lig­het till mäs­tar­klass och före­tags­led­ning­ens belö­nings­sy­stem. Det är inte belö­nings­sy­ste­met som är driv­kraf­ten för mäs­tar-VD.

Över­då­dig bonus är inte moti­ve­ran­de i sig. Driv­kraf­ten är vil­jan att upp­nå bestå­en­de resul­tat.

Det är arbe­tets inne­håll som moti­ve­rar och inte peng­ar­na.

Utbild­ning, erfa­ren­het och and­ra kom­pe­ten­ser

Ett av Dan­marks störs­ta och främs­ta före­tag är A P Möl­ler Grup­pen. Dess legen­da­ris­ke leda­re Maersk Mc-Kin­ney Möl­ler, som avled 99 år gam­mal tidi­ga­re i år, beskrev kon­cer­nens fram­gång­ar med tre ord: Tra­di­tion, Flit och Disci­plin. Han kon­sta­te­ra­de att de per­son­li­ga egen­ska­per­na hos kon­cer­nens med­ar­be­ta­re är minst lika vik­ti­ga som deras utbild­ning.

Lars-Johan Jarn­hei­mer. Han berät­ta­de om sin egen mana­ge­ment­fi­lo­so­fi i en inter­vju för ett tag sedan. Den kom­mer ursprung­li­gen från hans mor­mor Anna och hen­nes vär­de­ring­ar. Filo­so­fin byg­ger på van­ligt sunt för­nuft: artig, hel och ren, pas­sa tider och hål­la vad man lovar.

Etik­fors­ka­ren Ann Heber­le­in menar att det pågår en mass­flykt från ansvar. Det­ta möj­lig­görs av att många väl­me­nan­de per­so­ner bryr sig mer om skit­stö­veln, som Heber­le­in uttryc­ker det, än den som är duk­tig och skö­ter sig: ”I ett sam­häl­le där goda hand­ling­ar och gott upp­fö­ran­de inte belö­nas, och där dåli­ga hand­ling­ar och dåligt upp­fö­ran­de inte ger kon­se­kven­ser, upp­står frå­gan var­för man över huvud taget ska bry sig”, menar Heber­le­in.

Sve­ri­ge behö­ver idag insikts­ful­la leda­re för att vi skall få ha kvar en livs­kraf­tig indu­stri även i fram­ti­den. De skall ha en ledar­skaps­stra­te­gi som byg­ger på vision, enga­ge­mang
och envis­het, som kan sam­man­fat­tas i fem led­ar­be­te­en­den:

  • Ifrå­ga­sät­ta befint­li­ga pro­ces­ser.
  • För­ank­ra en gemen­sam vision.
  • Dele­ge­ra hand­lings­kraft.
  • Vara en före­bild och väc­ka entu­si­asm.
  • Vara rätt­vi­sa och lång­sik­ti­ga.

Trev­lig som­mar.

Käl­lor:

Det är inte möjligt att kommentera just nu.