Sunt förnuft i politik och byråkrati

23 februari, 2015
Kommentarer inaktiverade för Sunt förnuft i politik och byråkrati

För­fat­ta­re: Björn Sand­ström, Mari­nof­fi­cer, för­fat­ta­re och kon­sult

Organiserad brottslighet i SverigeJag för­mo­dar att de fles­ta av er nu har läst Ele­o­no­res bok och där­med reflek­te­rat över beho­vet av sunt för­nuft pri­vat och i affärs­li­vet. Och jag skul­le tro att ni hål­ler med mig om att sunt för­nuft bor­de genom­sy­ra all verk­sam­het som gör anspråk på fram­gång.

Tyvärr ver­kar det­ta inte vara en själv­klar­het inom poli­tik och sam­hälls­by­rå­kra­ti. Här tycks helt and­ra fak­to­rer gäl­la.

För att ta poli­ti­ken först, ett områ­de som styr allas vår till­va­ro.

Poli­ti­ken ver­kar sty­ras av makt­be­gär och mani­pu­la­tion av väl­jar­na. Rea­li­te­ter tycks ha liten bety­del­se så länge man inte bedö­mer att väl­jar­na har för­stått frå­gans bety­del­se och där­med beho­vet av poli­tis­ka åtgär­der. Istäl­let för att beslut­samt och hand­lings­kraf­tigt ta sig an livsvik­ti­ga frå­gor letar poli­ti­ken efter sådant som kan öka anta­let väl­ja­re och som inte kos­tar så myc­ket.

Typex­emp­let är den nu aktu­el­la frå­gan att för­bju­da rök­ning på ute­plat­ser. Kos­tar inte myc­ket och man vet att ett finns en grupp väl­ja­re som kan under­stöd­ja det­ta. Även om ett rök­för­bud utom­hus san­no­likt är bra för häl­san, så und­rar man hur det­ta kan pri­o­ri­te­ras fram­för livsvik­ti­ga frå­gor för vår nation, ja t.o.m. för dess över­lev­nad.

Vår säker­hets­po­li­tik är ett sådan livsvik­tig frå­ga. Det pågår ett bru­talt krig i Euro­pa och ing­en vet om vi kom­mer att bli invol­ve­ra­de. För att slip­pa det­ta är alla exper­ter över­ens om att vår för­svars­för­må­ga mås­te stär­kas avse­värt. Men våra poli­ti­ker är oför­mög­na att åtgär­da pro­ble­met. Det skul­le kos­ta för myc­ket och ger inte så många nya väl­ja­re. Bätt­re då att chan­sa och som van­ligt mör­ka, för­skö­na och t.o.m. lju­ga om vad man gör. Sedan kan man ock­så med hjälp av lite ”femi­nis­tis­ka utri­kes­po­li­ti­ken” för­sö­ka ”hål­la sig väl med ‘Tsar Putin’”.

Och tyvärr är för­svars­po­li­ti­ken inte det enda poli­tik­om­rå­de som domi­ne­ras av popu­lism och öns­ke­tän­kan­de. Ock­så inom de fles­ta and­ra områ­den dras vi med den­na sjuk­dom. Sunt för­nuft tycks allt mer än avlägs­na sig från poli­ti­ken.

Sen har vi byrå­kra­tin som takt­fast går hand i hand med poli­ti­ken. Inte hel­ler på det­ta områ­de hit­tar man myc­ket sunt för­nuft. Regel­verk och poli­tis­ka anvis­ning­ar styr, sedan får för­nuf­tet läm­nas där­hän. Vi har sett det inom områ­den som sjuk­för­säk­ring­ar, A-kas­sa, skat­ter, migra­tion m.m. där tjäns­te­män hand­lar mot allt sunt för­nuft men med stöd av regel­ver­ket. Att för­sö­ka åbe­ro­pa sunt för­nuft är menings­löst och knap­past hel­ler att få en seri­ös dis­kus­sion till­stånd. Myn­dig­he­ter­na sva­rar bara lik­som poli­ti­ker­na att man inte utta­lar sig om det enskil­da fal­let. För säker­hets skull har ock­så tjäns­te­man­na­an­sva­ret avskaf­fats sedan någ­ra år till­ba­ka. Resul­ta­tet av allt det­ta är en oge­nom­träng­lig sym­bi­o­tisk koloss som knap­past kan rås på av den enskil­de med­bor­ga­ren och många gång­er inte hel­ler av före­tag och orga­ni­sa­tio­ner som ändå har en stör­re makt­bas än indi­vi­den.

Jag tyc­ker att nu får det vara nog.

Stoppa huvudet i SandenVare sig poli­tik eller byrå­kra­ti hand­lar pri­märt om den egna mak­ten. Tvärtom hand­lar allt om med­bor­gar­nas väl och ve. Då mås­te kvar­tals­po­li­ti­ken bort lik­som den byrå­kra­tis­ka fyr­kan­tig­he­ten. Sätt män­ni­skor i cent­rum och ta tag i kärn­upp­gif­ter­na. Fan trot, men kanske kan vi då ock­så få se lite sunt för­nuft hos våra poli­tis­ka och admi­nist­ra­ti­va besluts­fat­ta­re.

Det är inte möjligt att kommentera just nu.