Små grytor har också öron!

22 juni, 2013
Kommentarer inaktiverade för Små grytor har också öron!
Små grytor har också öron!

Sve­ri­ge, lik­som Japan, var ett myc­ket fat­tigt land för 150 år sedan. Genom goda upp­fin­ning­ar, idéer och inte minst fram­synt affärs­ut­veck­ling klätt­ra­de Sve­ri­ge på den glo­ba­la ste­gen till dess topp. Ett av värl­dens mind­re län­der för­vå­na­de omvärl­den med att ha en egen flyg­plansin­du­stri, två per­son­bils­till­ver­ka­re, två last­bils­fa­bri­ker, en omfat­ta­de varvs­in­du­stri, avan­ce­rad för­svars­in­du­stri, tele­kom­in­du­stri m.m. Sve­ri­ge utveck­la­des och blev i mit­ten av 1900-talet ett väl­färds­land som vi alla kun­de vara stol­ta över.

Vi låg i top­pen! Vi var ett före­dö­me för and­ra län­der.

Så är det knap­past läng­re. Under sena­re år har många eta­ble­ra­de före­tag för­svun­nit eller fusio­ne­rat utom­lands sam­ti­digt som nyfö­re­ta­gan­det sjun­kit dras­tiskt. Till­väx­ten i mind­re före­tag är ock­så svag. Många blir ald­rig mer en s.k. leve­bröds­fö­re­tag utan ambi­tio­ner att växa och utveck­las. Det krävs där­för en upp­ryck­ning poli­tiskt, men ock­så bland mana­ge­met i närings­li­vets små och medel­sto­ra före­tag. Det är här fram­ti­den finns. Och ingen­ting är omöj­ligt om bara vil­jan finns. En uto­pi, eller???

Alla före­tag har från bör­jan varit små. Ing­en star­tar från bör­jan ett stort före­tag. Erics­son var vid star­ten en liten verk­stad på Drott­ning­ga­tan i Stock­holm, där tele­fo­ner till­ver­ka­des för hand. IKEA var ursprung­li­gen en cykel med lag­ret på paket­hål­la­ren. Men våren 2003 öpp­na­de IKEA sitt 177:e varu­hus i Shang­hai. Så hade ett svenskt små­fö­re­tag utveck­lats till en stor inter­na­tio­nell kon­cern.

Undan­ta­get som bekräf­tar regeln???

Hur ser det då ut idag?

Det finns idag mind­re än 70 ”svens­ka” stor­fö­re­tag med 2000 anställ­da eller mer och anta­let svens­ka stor­fö­re­tag mins­kar sta­digt. Sam­ti­digt finns det mer än 600.000 svens­ka små­fö­re­tag med upp till 250 anställ­da. Det märk­li­ga är att många av våra poli­ti­ker och opi­ni­ons­bil­da­re inte fullt ut har insett den poten­ti­al som des­sa små­fö­re­tag utgör. Men det kanske inte är så kons­tigt i lan­det där en ung små­länds­ka på 28 år kan utses till närings­mi­nis­ter utan någon som helst närings­livs­er­fa­ren­het.

Ska Sve­ri­ge utveck­las posi­tivt menar jag att det är det dags att sat­sa på till­växt och affärs­ut­veck­ling ock­så i de mind­re före­ta­gen och då räc­ker det inte med bara vack­ra ord från våra poli­ti­ker. Hand­ling krävs ock­så. Onö­dig byrå­kra­ti mås­te bort, till­gång­en på riskvil­ligt kapi­tal mås­te öka och lön­sam­het mås­te betrak­tas som något posi­tivt. Närings­po­li­ti­ken mås­te ska­pa för­ut­sätt­ning­ar för mind­re före­tag att växa och kanske bli näs­ta IKEA.

Sve­ri­ge är det enda lan­det inom OECD som inte kan upp­vi­sa ett enda indu­stri­fö­re­tag som under de senas­te 50 åren växt från att vara ett litet före­tag till att bli en stor kon­cern. Efter ska­pan­det av såda­na före­tag som LM Erics­son, ASEA, SKF, Vol­vo, Tetra­pack, har till­väx­ten i mind­re före­tag mer eller mind­re ute­bli­vit. Vi är ock­så ett land inom OECD där eta­ble­ring av nya före­tag mins­kat under de senas­te åren.

Hexagontrappan

Hex­agontrap­pan

En fram­synt närings­po­li­tik som upp­munt­rar affärs­ut­veck­ling och bäd­dar för lön­sam­het i de mind­re före­ta­gen är en nöd­vän­dig för­ut­sätt­ning för att Sve­ri­ge ska kun­na upp­nå en uthål­ligt hög­re till­växt och ett för­stärkt väl­stånd. Med rela­tivt enk­la poli­tis­ka åtgär­der skul­le för­ut­sätt­ning­ar­na för svenskt ent­re­pre­nör­skap kun­na för­bätt­ras avse­värt. Det­ta behö­ver hel­ler inte kos­ta stats­mak­ter­na sär­skilt myc­ket, tvärtom ger ett för­bätt­rat närings­livskli­mat grun­den till öka­de skat­tein­täk­ter och på sikt för­bätt­ra­de stats­fi­nan­ser.

Sve­ri­ges fram­tid lig­ger i de mind­re före­ta­gens poten­ti­al. Men det är inte bara poli­ti­ker­nas skyl­dig­het att ska­pa för­ut­sätt­ning­ar för till­växt, det är ock­så före­ta­gar­nas driv­kraft som mås­te för­bätt­ras. Årtion­den av häm­man­de poli­tik har paci­fi­ce­rat många små­fö­re­ta­ga­re och gjort dem obe­näg­na att sat­sa på till­växt. Man ser inte nyt­tan av att växa och fram­för allt anser man det allt­för risk­fyllt. Många små­fö­re­tag har där­för fått karak­tä­ren av s.k. ”leve­bröds­fö­re­tag” som han­kar sig fram utan stör­re ambi­tio­ner att växa och utveck­las. Sve­ri­ge behö­ver inte fler ”leve­bröds­fö­re­tag”.

Men frå­gan är vad som kom först, hönan eller ägget?

Sim­ma lugnt och lad­da bat­te­ri­er­na inför hös­ten.

Käl­lor:

  • ”Våga, växa, vin­na” — Tor­björn Ek.
  • ”Till­växt och lön­sam­het” — Björn Sand­ström.
  • ”Kon­kur­rens­stra­te­gi” -Michael Por­ter.

Det är inte möjligt att kommentera just nu.