Seminarium den 16/​1: Världen, Europa och Sverige — framtiden i skuggan av Eurokrisen.

14 januari, 2013
Kommentarer inaktiverade för Seminarium den 16/​1: Världen, Europa och Sverige — framtiden i skuggan av Eurokrisen.
Seminarium den 16/1: Världen, Europa och Sverige - framtiden i skuggan av Eurokrisen.

Före­drags­hål­la­re den 16/​1 är Björn Fägersten, fors­ka­re vid Utri­kes­po­li­tis­ka Insti­tu­tet.

Han är expert på Europafrå­gor och kopp­ling­en närings­liv — säker­hets­po­li­tik. Han kom­mer att leda en dis­kus­sion kring ämnet “Värl­den, Euro­pa och Sve­ri­ge — fram­ti­den i skug­gan av Eurokri­sen”. Björn är bland annat aktu­ell just nu med före­drag kring “the futu­re of the eurocri­ses”.

Björns Fägerstens forsk­ning berör euro­pe­iskt sam­ar­be­te, säker­hets­po­li­tik och inter­na­tio­nel­la insti­tu­tio­ner. Hans exper­tis omfat­tar euro­pe­isk integ­ra­tion och säker­hets­po­li­tik, inter­na­tio­nell under­rät­tel­se­verk­sam­het, säker­hets­po­li­tisk ris­ka­na­lys, teo­ri­er om inter­na­tio­nell poli­tik samt insti­tu­tio­nell teo­ri.

Vi ser fram mot en myc­ket intres­sant Ons­dag!

(*) Björn Fägersten job­bar i dag på Utri­kes­po­li­tis­ka Insti­tu­tet och har inne­haft gäst­forskar­po­si­tio­ner vid Har­vard samt vid Euro­pe­an Uni­ver­si­ty Insti­tu­te (EUI) i Flo­rens. Sedan 2008 har han  även varit asso­ci­e­rad till Euro­pe­an Forei­gn and Secu­ri­ty Poli­cy Stu­di­es Pro­gram finan­si­e­rat av Volks­wa­gen­Stiftung, Com­pagnia di San Pao­lo samt Riks­ban­kens jubi­le­ums­fond. Han har i Lund under­vi­sat i inter­na­tio­nel­la rela­tio­ner och utri­kes­po­li­tisk ana­lys samt före­läst om under­rät­tel­se­verk­sam­het och säker­hets­po­li­tik på såväl svens­ka som utländs­ka uni­ver­si­tet.  På grund­ni­vån har han stu­de­rat i Lund, Stock­holm, Paris och Abe­rystwyth.

Det är inte möjligt att kommentera just nu.