Seminarium den 13/​2: En svensk kines i Europa!

5 februari, 2013
Kommentarer inaktiverade för Seminarium den 13/​2: En svensk kines i Europa!

Före­drags­hål­la­re den 13/​2 är Niklas Anders­son, ansva­rig för omvärlds­be­vak­ning­en inom Vol­vo Cars.

Det­ta semi­na­ri­um hålls med för­del till med­lem­mar i Mas­ter­Club.

Dagen till ära hand­lar om hur kon­kur­rens­ut­sat­ta bran­scher kan hål­la sig ”up-to-date” genom fram­synt omvärlds­be­vak­ning och omvärldsa­na­lys. Inga fram­gångs­ri­ka före­tag kla­rar sig idag utan tek­niskt modern Busi­ness Intel­li­gens.

Semi­na­ri­et hålls i Mili­tär­säll­ska­pet anri­ka loka­ler på Val­halla­vä­gen.

Vi ser fram mot en myc­ket intres­sant Ons­dag!

 

(*) Niklas Anders­son, besit­ter gedi­gen erfa­ren­het från omvärldsa­na­lys i ope­ra­tiv mili­tär- samt civil under­rät­tel­se­tjänst och snart ett decen­ni­um i ledan­de befatt­ning­ar inom omvärldsa­na­lys (Mar­ket Intel­li­gence) på Vol­vo Cars.

Det är inte möjligt att kommentera just nu.