Seminarium 15/​5: Europa- ”Space och Cyberspace”

3 maj, 2013
Kommentarer inaktiverade för Seminarium 15/​5: Europa- ”Space och Cyberspace”

Före­drags­hål­la­re den­na Ons­dag (15 Maj), är Ste­fan Gustafs­son.

Det­ta, vårens sista lunchmö­te hålls med för­del Endast till med­lem­mar i Mas­ter­Club.

Ste­fan Gustafs­son kom­mer då att del­ge oss sin syn på det nya Euro­pa- ”Spa­ce och Cyber­spa­ce” och nya meto­der för affärs­ut­veck­ling. Semi­na­ri­et ser ut att bli en vär­dig avslut­ning på årets semi­na­rie­se­rie om svensk kon­kur­rens­kraft i det nya Euro­pa, samt en mjuk­start till års­mö­tets panel­de­batt i sam­ma ämnet.

Rubrik: Lyft­kra­nar och him­la­krop­par. EU-spa­ce och cyber­spa­ce.

Semi­na­ri­et hålls i Mili­tär­säll­ska­pet anri­ka loka­ler på Val­halla­vä­gen.

Vi ser fram mot en myc­ket intres­sant Ons­dag!

 

(*) Ste­fan Gustafs­son — Mari­nof­fi­cer och mana­ge­ment­kon­sult. Execu­ti­ve Advi­sing Con­sul­tant at Lear­ning­Well AB, CEO and owner of Cri­sis Con­trol AB.

Det är inte möjligt att kommentera just nu.