Samverkan för framgångrik verksamhet

3 december, 2013
Kommentarer inaktiverade för Samverkan för framgångrik verksamhet

Något som all­tid kom­mer upp, när jag arbe­tar med led­ning och styr­ning av offent­li­ga och pri­va­ta verk­sam­he­ter, är vik­ten av sam­ver­kan. Det upp­märk­sam­ma­des redan för ett antal år sedan då fler och fler såg att de som ska­pa­de för­ut­sätt­ning­ar för sam­ver­kan, ock­så ska­pa­de orga­ni­sa­tio­ner för fram­gång.

Sam­ver­kan kan vara ett mode­ord idag, men det hand­lar egent­li­gen om att från idé till beslut öka infly­tan­det och del­ak­tig­he­ten mel­lan par­ter under arbe­tets gång. Jag skul­le dess­utom vil­ja dris­ta mig till att tilläg­ga att den störs­ta för­tjäns­ten fak­tiskt är att veta vad de and­ra par­ter­na befin­ner sig, genom att ska­pa forum för sam­ver­kan, där de oli­ka par­ter­na i ett sam­häl­le träf­fas och pra­tar om vil­ka frå­gor de tyc­ker är mest aktu­el­la och sam­ti­digt till­sam­mans även fun­de­rar på för­håll­nings­sätt och lös­ning­ar, det är recep­tet för verk­lig fram­gång.

Pri­ce­wa­ter­house Coo­pers (pwc) har nyli­gen kom­mit ut med en rap­port kring ”Fram­ti­dens fram­gångs­ri­ka offent­li­ga verk­sam­het”. Enligt stu­di­er krävs en tyd­lig för­änd­ring av hur poli­ti­ker och offent­li­ga före­trä­da­re bör age­ra för att möta fram­ti­dens utma­ning­ar. Bland annat behövs en ökad öppen­het för för­änd­ring­ar, stra­te­gis­ka sam­ar­be­ten och en bätt­re inno­va­tions­för­må­ga.

Det­ta menar jag är fullt möj­ligt men bara genom sam­ver­kan med de and­ra före­trä­dar­na för sam­hälls­ut­veck­ling­en – poli­ti­ken, invå­nar­na och närings­li­vet.

Poli­ti­ker­na har tidi­ga­re sagts vara med­bor­gar­nas före­trä­da­re, men vårt sam­häl­le fun­ge­rar inte rik­tigt så idag. Där­för är med­bor­gar­na med som fri­ståen­de aktö­rer i sam­ver­kan. En dia­log mel­lan alla des­sa före­trä­da­re för dagens och mor­gon­da­gens sam­häl­le byg­ger fram­gång­en.

I PWC:s rap­port bifo­gas ett antal frå­gor som offent­li­ga verk­sam­he­ter dess­utom bör stäl­la sig ur ett omvärlds­per­spek­tiv:

  • Vil­ka är dagens och mor­gon­da­gens mest fram­trä­dan­de tren­der som är mest bety­del­se­ful­la för din orga­ni­sa­tion?
  • Vil­ka är kon­se­kven­ser­na av des­sa tren­der? Har orga­ni­sa­tio­nen någon för­be­re­del­se på hur des­sa kon­se­kven­ser ska han­te­ras?
  • På vil­ket sätt är orga­ni­sa­tio­nen för­be­redd på att möta både den säk­ra som den osäk­ra utveck­ling­en?
  • På vil­ket sätt kom­mer des­sa tren­der påver­ka sät­tet orga­ni­sa­tio­nen leve­re­rar tjäns­ter till befolk­ning­en?

Jag menar att de två förs­ta punk­ter­na abso­lut bör arbe­tas fram i sam­ver­kan med tjäns­te­män, poli­ti­ker, med­bor­ga­re och närings­liv eftersom alla des­sa aktö­rer på oli­ka sätt påver­kar sam­hälls­ut­veck­ling­en och ver­kar sida vid sida. Jag vill dock poäng­te­ra att jag inte för den skull menar att alla ska vara med och bestäm­ma men att fle­ra ska vara med och påver­ka där­för att den sam­man­tag­na kun­ska­pen ifrån alla de oli­ka per­spek­ti­ven utgör en stör­re käl­la till rik­tig kun­skap vil­ket ock­så på sikt ska­par ett mer inno­va­tivt sätt att sam­ver­ka kring fram­tids­frå­gor.

Men de två sista punk­ter­na är ock­så intres­san­ta ur ett sam­ver­kans­per­spek­tiv – för det ger res­ten av sam­häl­let en käns­la av trans­pa­rens men ock­så vär­de­ful­la insik­ter för alla kring hur för­be­re­del­sen inför fram­ti­den ser ut men ock­så vad som krävs för att leve­re­ra fram­tids­säk­rad ser­vice – något som är nyt­tigt för alla inblan­da­de att kän­na till och kun­na vara med och påver­ka.

Där­ut­ö­ver behö­ver man ska­pa en gemen­sam bild av vad aktö­rer­na vill upp­nå, hur ser visio­nen för sam­häl­let ut? Alla har säker­li­gen egna visio­ner men vad vill man gemen­samt upp­nå? Även det­ta ska­par erfa­ren­hets­ut­byte och insik­ter kring vad de and­ra sam­hälls­byg­gar­na vill och ser fram­för sig. Dess­utom behö­ver aktö­rer­na till­sam­mans tit­ta på vil­ka resur­ser som krävs för att strä­va mot den gemen­sam­ma bil­den, både de eko­no­mis­ka resur­ser­na men ock­så vil­ken slags kom­pe­tens som kom­mer att krä­vas för att möta sam­hälls­ut­veck­ling­en. Idag står de all­ra fles­ta inför en stor tek­nisk utma­ning, dess­utom på lik­nan­de sätt alla de som på något sätt leve­re­rar tjäns­ter till kun­der. Det hand­lar inte bara om den tek­nis­ka infra­struk­tu­ren utan ock­så om säker­het och använ­dar­vän­lig­het. Här ser jag t.ex. sto­ra för­tjäns­ter och möj­lig­he­ter till sam­ver­kan.

Det är dags att använ­da sam­ver­kan för att ska­pa mer fram­gång – det är ute att vara hem­lig och att sit­ta på sin egen kam­ma­re.

Så för fram­ti­da fram­gång: Iden­ti­fi­e­ra vad och vart orga­ni­sa­tio­nen eller före­ta­get vill, i sam­ver­kan med fle­ra före­trä­da­re för sam­häl­let. Iden­ti­fi­e­ra vil­ka resur­ser som finns till­gäng­li­ga i för­hål­lan­de till den för­än­der­li­ga omvärl­den och glöm inte ledar­ska­pet som bör karak­tä­ri­se­ras av leda­re som kan vara besluts­fat­ta­re, fan­bä­ra­re, gräns­dra­gan­de men ock­så tjä­na­re – men det är en annan krö­ni­ka!

Skri­vet av Jes­si­ca C Wall­ner, Fram­tids­stra­teg

Det är inte möjligt att kommentera just nu.