Samverkan för framgångrik verksamhet

3 december, 2013
Kommentarer inaktiverade för Samverkan för framgångrik verksamhet

Något som alltid kommer upp, när jag arbetar med ledning och styrning av offentliga och privata verksamheter, är vikten av samverkan. Det uppmärksammades redan för ett antal år sedan då fler och fler såg att de som skapade förutsättningar för samverkan, också skapade organisationer för framgång.

Samverkan kan vara ett modeord idag, men det handlar egentligen om att från idé till beslut öka inflytandet och delaktigheten mellan parter under arbetets gång. Jag skulle dessutom vilja drista mig till att tillägga att den största förtjänsten faktiskt är att veta vad de andra parterna befinner sig, genom att skapa forum för samverkan, där de olika parterna i ett samhälle träffas och pratar om vilka frågor de tycker är mest aktuella och samtidigt tillsammans även funderar på förhållningssätt och lösningar, det är receptet för verklig framgång.

Pricewaterhouse Coopers (pwc) har nyligen kommit ut med en rapport kring ”Framtidens framgångsrika offentliga verksamhet”. Enligt studier krävs en tydlig förändring av hur politiker och offentliga företrädare bör agera för att möta framtidens utmaningar. Bland annat behövs en ökad öppenhet för förändringar, strategiska samarbeten och en bättre innovationsförmåga.

Detta menar jag är fullt möjligt men bara genom samverkan med de andra företrädarna för samhällsutvecklingen – politiken, invånarna och näringslivet.

Politikerna har tidigare sagts vara medborgarnas företrädare, men vårt samhälle fungerar inte riktigt så idag. Därför är medborgarna med som fristående aktörer i samverkan. En dialog mellan alla dessa företrädare för dagens och morgondagens samhälle bygger framgången.

I PWC:s rapport bifogas ett antal frågor som offentliga verksamheter dessutom bör ställa sig ur ett omvärldsperspektiv:

  • Vilka är dagens och morgondagens mest framträdande trender som är mest betydelsefulla för din organisation?
  • Vilka är konsekvenserna av dessa trender? Har organisationen någon förberedelse på hur dessa konsekvenser ska hanteras?
  • På vilket sätt är organisationen förberedd på att möta både den säkra som den osäkra utvecklingen?
  • På vilket sätt kommer dessa trender påverka sättet organisationen levererar tjänster till befolkningen?

Jag menar att de två första punkterna absolut bör arbetas fram i samverkan med tjänstemän, politiker, medborgare och näringsliv eftersom alla dessa aktörer på olika sätt påverkar samhällsutvecklingen och verkar sida vid sida. Jag vill dock poängtera att jag inte för den skull menar att alla ska vara med och bestämma men att flera ska vara med och påverka därför att den sammantagna kunskapen ifrån alla de olika perspektiven utgör en större källa till riktig kunskap vilket också på sikt skapar ett mer innovativt sätt att samverka kring framtidsfrågor.

Men de två sista punkterna är också intressanta ur ett samverkansperspektiv – för det ger resten av samhället en känsla av transparens men också värdefulla insikter för alla kring hur förberedelsen inför framtiden ser ut men också vad som krävs för att leverera framtidssäkrad service – något som är nyttigt för alla inblandade att känna till och kunna vara med och påverka.

Därutöver behöver man skapa en gemensam bild av vad aktörerna vill uppnå, hur ser visionen för samhället ut? Alla har säkerligen egna visioner men vad vill man gemensamt uppnå? Även detta skapar erfarenhetsutbyte och insikter kring vad de andra samhällsbyggarna vill och ser framför sig. Dessutom behöver aktörerna tillsammans titta på vilka resurser som krävs för att sträva mot den gemensamma bilden, både de ekonomiska resurserna men också vilken slags kompetens som kommer att krävas för att möta samhällsutvecklingen. Idag står de allra flesta inför en stor teknisk utmaning, dessutom på liknande sätt alla de som på något sätt levererar tjänster till kunder. Det handlar inte bara om den tekniska infrastrukturen utan också om säkerhet och användarvänlighet. Här ser jag t.ex. stora förtjänster och möjligheter till samverkan.

Det är dags att använda samverkan för att skapa mer framgång – det är ute att vara hemlig och att sitta på sin egen kammare.

Så för framtida framgång: Identifiera vad och vart organisationen eller företaget vill, i samverkan med flera företrädare för samhället. Identifiera vilka resurser som finns tillgängliga i förhållande till den föränderliga omvärlden och glöm inte ledarskapet som bör karaktäriseras av ledare som kan vara beslutsfattare, fanbärare, gränsdragande men också tjänare – men det är en annan krönika!

Skrivet av Jessica C Wallner, Framtidsstrateg

Det är inte möjligt att kommentera just nu.