Nybliven pensionär med affärer, politik och idrott på schemat

29 november, 2014
Kommentarer inaktiverade för Nybliven pensionär med affärer, politik och idrott på schemat

Anders Göthlin MasterclubNybli­ven pen­sio­när med affä­rer, poli­tik och idrott på sche­mat.

Livet som pen­sio­när är inte all­tid för­ut­säg­bart. Hade nog tänkt mig att det skul­le vara gans­ka skönt att ta det lite lugnt och kopp­la av, resa lite mera, ägna tid åt familj och barn­barn, men så blev det inte rik­tigt.

Helt plöts­ligt så är vec­kor­na fyll­da av arbets­upp­gif­ter som inte alls var pla­ne­ra­de. Att var ord­fö­ran­de i ett antal bolag tar sin tid med sty­rel­se­mö­ten och stöd till VD:ar i stra­te­gis­ka och ope­ra­ti­va frå­gor. Ett för mig gans­ka nor­malt sätt att job­ba på som är både roligt och sti­mu­le­ran­de. Men att vara delä­ga­re i ett antal verk­stads­bo­lag i under­le­ve­ran­törs­bran­schen, som har pro­blem med belägg­ning och lön­sam­het i des­sa svå­ra tider, kan få vem som helst att lig­ga sömn­lös om nät­ter­na.

Det märks tyd­ligt att väl­digt många små och medel­sto­ra verk­stads­fö­re­tag i dag har sto­ra pro­blem. Dels är det kon­junk­tu­ren med dåli­ga tider som slår hårt, men sam­ti­digt hän­der det som alla befa­rat näm­li­gen gene­ra­tions­skif­te med kon­se­kven­ser. Ett stort antal före­tag i Sve­ri­ge, som haft 40-talis­ter som grun­da­re och äga­re, tas inte över av näs­ta gene­ra­tion. En del av dem blir för­hopp­nings­vis sål­da till nya äga­re, men sorg­ligt nog så hit­tar många före­tag inga nya äga­re och blir helt enkelt ned­lag­da.

Paral­lellt med det­ta sker kraf­ti­ga per­so­nel­la ned­drag­ning­ar i Sve­ri­ges stor­kon­cer­ner såsom Vol­vo, Sand­vik, Atlas Copco, med fle­ra. Det­ta får för­stås kon­se­kven­ser för deras under­le­ve­ran­tö­rer. Arbets­lös­he­ten kom­mer där­för inte att sjun­ka i det­ta land utan sna­ra­re öka. Värst är det för våra ung­do­mar.

Vår senas­te poli­ti­ker­de­batt i Mas­ter­Club har fått prak­tis­ka kon­se­kven­ser för min del. Jag har helt plöts­ligt bli­vit enga­ge­rad i lokal­po­li­tis­ka frå­gor i möten med kom­mu­nal­råd, riks­po­li­ti­ker och lands­höv­ding­ar med frå­ge­ställ­ning­ar som jag ald­rig ställts inför tidi­ga­re. Nyt­tigt och intres­sant, men betyd­ligt svå­ra­re än jag någon­sin anat. Här är det inte lätt att åstad­kom­ma snab­ba för­änd­ring­ar.

Den all­män­na ore­dan i rege­ring­en där vallöf­ten sviks på löpan­de band ger kon­se­kven­ser även ute i lan­det. Det är lätt att vara efter­klok men nog bor­de vi som är verk­sam­ma i närings­li­vet enga­ge­ra oss betyd­ligt mer i poli­tik och sam­häl­le. Vi kla­gar myc­ket på poli­ti­ker men gör säl­lan någon egen insats.

Öre­bro skall näs­ta år fira 750-års jubi­le­um som stad och enga­ge­mang­et är stort.

Vår Lands­höv­ding Ros­ma­rie Fre­bran uttryck­te på ett infor­mellt möte härom­da­gen öns­ke­mål om att det vore bra om sta­dens idrotts­klub­bar (ÖSK–herrfotboll, KIF- dam­Fot­boll samt Öre­bro Hoc­key) alli­ho­pa kun­de bli Svens­ka Mäs­ta­re under jubi­le­um­så­ret, var­vid ÖSK:s ord­fö­ran­de repli­ke­ra­de snabbt och sa att det är möj­ligt om vi får 25 MSEK extra.

Som ni nog för­står så är det inte lätt för en gam­mal ”Djur­går­da­re” som jag, att tam­pas med alla Öre­bro­a­re inom idrot­ten, men det är fan­tas­tiskt roligt. Näs­ta lör­dag är det dags för hem­ma­match för Öre­bro Hoc­key mot Djur­går­den. Då är det upp­lagt för Fajt och Busi­ness. En stor ”Djur­gårds­fan­tast” kom­mer till Ambi­tiös lounge näm­li­gen Anders Ull­berg, ordf. i Boli­den AB och tidi­ga­re VDSSAB. Kan ge nya affä­rer?

Idrott är något som enga­ge­rar och sti­mu­le­rar väl­digt många män­ni­skor.

I affärs­rö­rel­sen Ambi­tiös där jag är enga­ge­rad till­sam­mans med Davor Dun­dic använ­der vi oss av idrot­ten i föl­jan­de syf­ten:

  • Stöd­ja ung­doms­verk­sam­het
  • Synas på bra annons­plat­ser
  • Ska­pa kon­tak­ter med affärs­li­vet genom att bju­da poten­ti­el­la kun­der till egna loung­er. Det är både dyrt och tidskrä­van­de att enga­ge­ra sig på det­ta sätt men det ger oana­de resul­tat i form av stän­di­ga nya kon­tak­ter och nya affä­rer.

Som ni för­står så blev pen­sio­närs­li­vet inte rik­tigt vad jag tänkt mig. men väl­digt sti­mu­le­ran­de och roligt.

Anders Göth­lin

Det är inte möjligt att kommentera just nu.