Molntjänster — Är det något som jag behöver bry mig om?

3 februari, 2014
Kommentarer inaktiverade för Molntjänster — Är det något som jag behöver bry mig om?

Hela IT-bran­schen utveck­las för när­va­ran­de i ett rasan­de tem­po mot Moln- och kapa­ci­tets­tjäns­ter; Cloud Ser­vices, Soft­wa­re-as-a-Ser­vice, Infrastructu­re-as-a-Ser­vice, Cloud Capa­ci­ty Broo­ker, Soft­wa­re-Defi­ned-Data­cen­ter är någ­ra av de mer eller mind­re haj­pa­de begrepp som IT-värl­den för när­va­ran­de för­sö­ker kapi­ta­li­se­ra på.

Någ­ra kom­mer­si­el­la moln­tjäns­ter som finns idag är t.ex. Ama­zon web ser­vices, Win­dows Azu­re, Office 365, Sales­For­ce, Drop­box och Goog­le Apps och det står allt­mer klart att vi endast sett bör­jan på en radi­kal för­änd­ring av mark­na­den.

Driv­kraf­ter­na för utveck­ling­en är fle­ra men den störs­ta för­de­len för kun­der­na är kopp­lad till rör­lig­gö­ran­de av kost­na­der för IT.

IT är, eller har upp till nu, all­tid varit väl­digt inve­ste­rings­tungt och mäng­den miss­lyc­ka­de pro­jekt under årens lopp omfat­tar många mil­jar­der i ned­skriv­na vär­den.

And­ra för­de­lar med moln­tjäns­ter är att du inte behö­ver ha den tek­nis­ka kun­ska­pen eller kon­trol­len över infra­struk­tu­ren samt att använ­da­ren inte behö­ver upp­da­te­ra, instal­le­ra eller ta säker­hetsko­pi­or av sin data. Allt det­ta skö­ter leve­ran­tö­ren av moln­tjäns­ten.

Ris­ken med moln- och kapa­ci­tets­tjäns­ter är fram­förallt säker­het, bland annat aktu­a­li­se­rat genom en viss mr Snow­den. Jag tyc­ker för övrigt att det är ofatt­bart att USA:s säker­hets­tjänst NSA har så dålig kon­troll på sin höggra­digt säker­hets­klas­sa­de infor­ma­tion. Att Edward Snow­den, en temp employee (timan­ställd), utan pro­blem efter att fått spar­ken från sitt till­fäl­li­ga jobb kan få med sig ett så omfat­tan­de mate­ri­al om så många oli­ka områ­den gör att jag näs­tan miss­tän­ker kon­traspi­o­nage eller pla­ne­rad des­in­for­ma­tion.

Ris­ken med att utländs­ka under­rät­tel­se­tjäns­ter kan läsa dina affärs­hem­lig­he­ter kan del­vis und­vi­kas med tjäns­ter pro­du­ce­ra­de inom EU eller inom Sve­ri­ge, men dock inte eli­mi­ne­ras helt då all inter­net­tra­fik kan pas­se­ra vil­ka grän­ser på jor­den som helst även om ris­ken med gräns­pas­sage mins­kar ju kor­ta­re det fysis­ka avstån­det mel­lan bestäl­la­re och leve­ran­tör av sagd tjänst.

Oli­ka typer av kryp­te­ring­ar kan dock öka säker­he­ten i kom­mu­ni­ka­tio­nen.

Moln­tjäns­ter tar hel­ler inte bort kom­plex­i­te­ten i att lösa kom­mu­ni­ka­tion mel­lan oli­ka system utan det är i stort sett lika kom­plext att lösa det­ta oav­sett om alla system är inter­na, exter­na moln­ba­se­ra­de eller en bland­ning av des­sa. Bran­schen job­bar dock hårt med att hit­ta fler stan­dar­di­se­ra­de gräns­snitt men min erfa­ren­het är att man ris­ke­rar att underskat­ta de pro­blem som upp­står p.g.a. moln­sats­nings­be­slut.

Alla leve­ran­tö­rer, så även moln­tjänst­le­ve­ran­tö­rer, job­bar med oli­ka typer av kun­din­lås­ning så oav­sett vil­ken typ av tjäns­ter man köper mås­te man säk­ra upp hur och till vil­ka kost­na­der jag kan ta mina data eller appli­ka­tio­ner till annan leve­ran­tör. Håll koll på den finstil­ta tex­ten när du accep­te­rar tjäns­ter­na, det kan vara när du läm­nar tjäns­ten som kost­na­der­na slår till.

Den här typen av tjäns­ter har även ris­ker runt, eller sna­ra­re effek­ter av använ­dan­de av dina data.

Som exem­pel kan näm­nas Goog­les moln­tjänst Goog­le Apps som de gär­na leve­re­rar till sina kun­der men det är vik­tigt att kom­ma ihåg att Goog­les affärsidé är att säl­ja rik­ta­de annon­ser till dig base­rat på dina data.

Data­in­spek­tio­nen har av det skä­let sagt Nej till att Salems kom­mun använ­der sig av Goog­les tjänst Apps. Avsla­get beror på att Goog­le inte garan­te­rar att rade­rad infor­ma­tion för­svin­ner och att de för­be­hål­ler sig rät­ten att behand­la upp­gif­ter i kom­mu­nens mejl och kalend­rar för egna syf­ten.

Så ta mitt råd, bli modern och nytt­ja de fan­tas­tis­ka moln- och kapa­ci­tets­tjäns­ter som finns där ute på nätet.

Des­sa tjäns­ter kom­mer att ta över mark­na­den vare sig du vill eller ej så nytt­ja för­de­lar­na med dem men glöm ald­rig bort de ris­ker och dol­da kost­na­der som lurar.

Skri­vet av Carl Berg­ström, VD för tjäns­te- och kon­sult­bo­la­get ICW (som är leve­ran­tör, expert och råd­gi­va­re av moln- och kapa­ci­tets­tjäns­ter)

Det är inte möjligt att kommentera just nu.