Lunchmöte 16 Januari, 2013.

5 januari, 2013
Kommentarer inaktiverade för Lunchmöte 16 Januari, 2013.

Kom­man­de lunchmö­te

Ons­da­gen den 16. Jan 2013 äger vår­ter­mi­nens förs­ta lunchmö­te rum på Mili­tär-säll­ska­pet.

Den­na gång är det Ste­fan Gus­tavs­sons tur att hål­la i semi­na­ri­et och bl.a. berät­ta om sin nya meto­dik i affärs­ut­veck­ling där han kopp­lar sam­man kris-, inci­dent- och risk­han­te­ring med före­ta­gets affärs­pro­cess.

Meto­den led­de till att han nomi­ne­ra­des för utmär­kel­sen “Glo­bal Con­sul­tant 2012” av Busi­ness Con­ti­nui­ty Insti­tu­te (BCI) i Lon­don. Boka in. Här finns säkert ett och annat av intres­se för Mas­ter­Clubs med­lem­mar.

Vi ser med spän­ning fram mot semi­na­ri­et.

Det är inte möjligt att kommentera just nu.