Konsultbranschen – en bransch i förändring.

3 november, 2013
Kommentarer inaktiverade för Konsultbranschen – en bransch i förändring.

Egent­li­gen har för­änd­ring­en pågått en läng­re tid och jag tror att när vi om fler år ser till­ba­ka på tiden efter mil­len­ni­e­skif­tet och tju­go år fram­åt kom­mer vi att betrak­ta den tiden som omväl­van­de och av stor bety­del­se för hur värl­den och vår omvärld då fun­ge­rar. Jag tän­ker mer spe­ci­fikt dis­ku­te­ra lite av min syn på kon­sult­bran­schens för­änd­ring och då den som av slent­ri­an bru­kar kal­las IT-kon­sul­ter.

Om vi scha­blo­ni­se­rar histo­ri­e­skriv­ning­en fram till mil­len­ni­e­skif­tet så präg­la­des bran­schen av goda eller myc­ket goda mar­gi­na­ler där intjä­ning­en och tarif­f­ut­veck­ling­en var stör­re än löne­ut­veck­ling­en, vil­ket med­gav att före­ta­gen var attrak­ti­va för nya med­ar­be­ta­re genom att de kun­de beta­la betyd­ligt hög­re löner än pro­dukt­bo­lag och dess­utom erbju­da fri­kos­ti­ga kon­fe­rens­re­sor och utbild­nings­pa­ket. Det var gla­da dagar och det var lätt att byg­ga fram­gångs­ri­ka före­tag.

2001 och fram till 2005 är den förs­ta bryt­punk­ten där under den tiden fle­ra fram­stå­en­de före­tag fick sto­ra pro­blem eller för­svann. Endast ett litet antal före­tag kom ur den förs­ta för­änd­rings­ti­den star­ka­re eller med ny styr­ka. Fle­ra före­tag fick under fle­ra år käm­pa med att vän­da på fel­ak­ti­ga struk­tu­rer i före­ta­get som här­stam­ma­de från tiden innan mil­len­ni­e­skif­tet.

Under tiden 2005 till 2013 har sto­ra för­änd­ring­ar fort­satt att ske i vår omvärld och inom kon­sult­bran­schen. Jag ser ett antal sto­ra för­änd­ring­ar som med stark kraft ritat om en bransch som kom­mer se myc­ket annorlun­da ut om ett antal år.

Kon­sult­mäk­la­re.
Idag finns det två på mark­na­den domi­ne­ran­de kon­sult­mäk­la­re och en hel upp­sjö av mind­re mäk­lar­bo­lag. Deras intåg på mark­na­den kom under peri­o­den 2002 – 2005 och har på egen hand ritat om så väl mark­na­den som bete­en­det på mark­na­den. De inför­de en pris­press där själ­va affärsmo­del­len inte är bero­en­de av tim­ta­rif­fen utan bara av mar­gi­na­len och omsätt­ning­en. Genom det­ta har de fram­gångs­rikt kun­nat ta sto­ra mark­nads­an­de­lar på kort tid genom att effek­tivt kun­nat leve­re­ra kon­sul­ter till ett läg­re pris än and­ra tra­di­tio­nel­la kon­sult­bo­lag. Dess­utom har de fram­gångs­rikt möj­lig­gjort att star­ta enmans­bo­lag med säkert sälj ombe­sörjt av mäk­lar­bo­la­gen. Enmans­bo­la­gen kom­mer vi kom­ma till­ba­ka till när jag blic­kar fram­åt.

Sour­cing.
Sedan mil­len­ni­e­skif­tet har mark­na­den för såväl in-sour­cing som out-sour­cing vux­it stor med vari­e­ran­de resul­tat för de som nytt­jat det­ta. Sett ur kon­sult­bran­schens vy har det­ta betytt en bety­dan­de pris­press när en kon­sult på mel­lan 800 – 900 kr/​timme skall jäm­fö­ras med en sour­cad kon­sult från ett annat land med en tariff på mel­lan 200 – 400 kr/​timme. Den­na bransch väx­er sta­digt och fort­sät­ter att ta mark genom en mer mogen han­te­ring av out-sour­cing samt en sta­digt ökan­de andel före­tag som fram­gångs­rikt spe­ci­a­li­se­rat sig på att in-sour­ca per­so­ner att kon­sul­ta på plats i Sve­ri­ge. Fle­ra före­tag nytt­jar bara den hör typen av kon­sul­ting idag.

Pres­sad världs­e­ko­no­mi.
Sedan mil­len­ni­e­skif­tet har mark­na­den varit pres­sad bort­sett från någ­ra få år men en klar över­vikt av pres­sa­de år de sena­re åren präg­la­de av en stapp­lan­de kre­dit­mark­nad. Det­ta till­sam­mans har resul­te­rat i att pro­dukt­bo­lag och myn­dig­he­ter foku­se­rat på att kost­nads­be­spa­ra och vik­ta om från kon­sul­ter till egna anställ­da även om ris­ken ökar med ökan­de fas­ta kost­na­der. Det­ta har pres­sat tarif­fer­na gene­rellt på mark­na­den samt tid­vis ska­pat en över­e­ta­ble­ring då stör­re före­tag lagt om sina kon­sult­be­hov och där ige­nom ska­pat ett över­flöd av kon­sul­ter på mark­na­den. Ban­ker­na och tele­kom­in­du­strin är två exemp­let på det­ta. Den­na omsväng­ning har gjort att löner­na ökat i pro­dukt­bo­la­gen jäm­fört med kon­sult­bo­la­gen. Där kon­sult­bo­la­gen var lönedri­van­de inför mil­len­ni­e­skif­tet är nu pro­dukt­bo­la­gen lönedri­van­de med ofta hög­re löner än kon­sult­bo­la­gen. Allt för att vara attrak­ti­va arbets­gi­va­re på en hårt kon­kur­rens­ut­satt mark­nad.

Nu och fram­åt.
Just idag, i skri­van­de stund, har de fles­ta kon­sult­bo­lag sto­ra utma­ning­ar med sin lön­sam­het och där­med med sin affärsmo­dell. Sedan slu­tet av nit­ti­o­ta­let fram till idag har tarif­fer­na för en ”IT-kon­sult” stått stil­la eller sjun­kit medan löner­na i snitt ökat med 2–3 % var­je år. Det ger en punkt någ­ra åt fram­åt då det inte är möj­ligt att bedri­va lön­sam­ma kon­sult­bo­lag utan att änd­ra affärsmo­dell. Till det­ta gör rege­ring­en för­änd­ring­ar i skat­te­re­gel­ver­ket kopp­lat till 3:12 regels som kraf­tigt gyn­nar enmans­bo­lag och där med ytter­li­ga­re stär­ker under­la­get för en lön­sam mark­nad för kon­sult­mäk­lar­na. De sto­ra kon­sult­mäk­lar­na har en stra­te­gi att ta över stör­re före­tags inköps­av­del­ning och age­ra sour­cing hela vägen och där­med ta ett hel­hets­grepp över hela ked­jan. Det gyn­nar själv­klart före­ta­gen kost­nads­mäs­sigt men kanske inte kom­pe­tens- eller kva­li­tets­mäs­sigt. Det gyn­nar inte medel­sto­ra gene­rel­la kon­sult­bo­lag som får det svå­ra­re att häv­da sig.

Kri­stall­ku­lan.
Fram­ti­den kom­mer präglas av en ökad dif­fe­ren­ti­e­ring mel­lan mer renod­la­de resurs­kon­sul­ter som kom­mer vara till­räck­ligt bil­li­ga för att kon­kur­re­ra med såväl mäk­la­re som med sour­cing­bo­la­gen. Fokus kom­mer vara på yng­re med­ar­be­ta­re som efter någ­ra år anting­en vida­re­ut­veck­lar sig till spe­ci­a­lis­ter eller går över till att ta anställ­ning på pro­dukt­bo­la­gen. Den and­ra delen av utveck­ling­en kom­mer att vara en ökad spe­ci­a­li­se­ring såväl i bolag, affärsmo­del­ler som på kon­sult­ni­vå. Spe­ci­a­lis­ter kom­mer all­tid vara hett efter­trak­ta­de och kun­na ta ut ett hög­re pris pré­cis som spe­ci­a­li­se­ra­de kon­sul­ter som har en för­pack­ning med meto­der eller verk­tyg som leve­re­rar ett påtag­ligt hög­re affärs­vär­de. Stör­re kon­sult­bo­lag har redan idag svårt att bedri­va lön­sam resurs­kon­sul­ting och den tren­den kom­mer att öka. Endast medel­sto­ra eller små kon­sult­bo­lag kom­mer kun­na bedri­va en lön­sam resurs­kon­sul­ting. Sto­ra kon­sult­bo­lag kom­mer foku­se­ra på en pake­te­ring av åta­gan­den för att genom stör­re åta­gan­den kun­na upp­nå lön­sam­het.

Det är med spän­ning som jag dri­ver ett kon­sult­bo­lag, som med spe­ci­a­li­se­ring som affärsidé, för­sö­ker navi­ge­ra genom en stän­digt för­än­der­lig värld. Vi ses på and­ra sidan och kon­sta­te­rar hur det blev.

Skri­vet av Pet­ter Salo­mons­son, VD, AddQ Con­sul­ting

Det är inte möjligt att kommentera just nu.