Från en till massor av IT-leverantörer

6 april, 2015
Kommentarer inaktiverade för Från en till massor av IT-leverantörer

Cloud Computing
För­fat­ta­re: Carl Berg­ström, CEO ICW AB

Inom stor­ska­lig IT har dis­kus­sion det senas­te åren när det gäl­ler val av IT-sour­cing varit val av en IT-leve­ran­tö­rer eller av fle­ra, Sing­le eller Mul­ti Sour­cing. Moln­tjäns­ter­na som nu i hög fart är på väg att eta­ble­ras ris­ke­rar att göra att man får en upp­sjö av oli­ka IT-leve­ran­tö­rer, s.k. Mul­ti-Mul­ti Sour­cing.

Det­ta ris­ke­rar att bli en IT bestäl­lar­or­ga­ni­sa­tions mar­dröm och påver­kar hela IT bran­schen.

IT har över åren leve­re­rat allt stör­re poten­ti­al för effek­ti­vi­se­ring­ar av verk­sam­he­ten. Ju stör­re verk­sam­het, ju stör­re poten­ti­al. Ett sätt att effek­ti­vi­se­ra har varit att outsour­ca IT. I bör­jan av IT outsour­cin­ge­ran var det den­na modell som gäll­de, i alla fall för Enter­pri­se IT verk­sam­he­ter. Lägg all IT på en leve­ran­tör, t.ex. IBM eller HP. För­de­lar­na var att verk­sam­he­ten skul­le få sänk­ta och kon­trol­le­ra­de IT-kost­na­der bland annat genom ett mins­kat antal anställ­da samt en stra­te­gisk IT-part­ner som kun­de hjäl­pa till att utveck­la verk­sam­he­ten med hjälp av nya inno­va­tio­ner inom IT.

Någ­ra nega­ti­va erfa­ren­he­ter med den­na typ av enle­ver­na­tör­sval har varit dålig kon­kur­rens, bris­tan­de nytän­kan­de och tunga kon­trakts­dis­kus­sio­ner vil­ket under årens lopp gjort att för­de­lar­na med att läg­ga ut all IT på en leve­ran­tör ifrå­ga­satts och den sto­ra frå­ge­ställ­ning­en i bran­schen under de senas­te ca 10 åren har varit val mel­lan sing­le eller mul­ti-sour­cing stra­te­gi. I prak­ti­ken har Mul­ti­Sou­cing ofta kom­mit att omfat­ta 2–5 leve­ran­tö­rer av vis­sa spe­ci­fi­ka tjäns­te­de­lar såsom data­cen­ter, arbets­plats och kom­mu­ni­ka­tion.

Multi-multi Sourcing

Det finns dock även fle­ra nack­de­lar med att använ­da mul­ti­sour­cing där någ­ra cen­tra­la är kom­plex­i­tet i avtal, kom­plex­i­tet i Contract Mana­ge­ment, utma­ning­ar med integ­ra­tions­ar­be­te och risk för otyd­lig­het i leve­ran­tör­s­an­svars­gräns­snitt. Ett fler­tal model­ler och sätt att adres­se­ra des­sa pro­blem har tes­tats men pro­blem­ställ­ning­ar­na kvar­står i grun­den.

Det sto­ra genom­brot­tet för moln­tjäns­ter, som lig­ger inom någ­ra få år om man får tro Gart­ner, till­för näs­ta nivå av poten­ti­ell effek­ti­vi­se­ring för alla IT-tjäns­tekö­pa­re, inte minst då för Enter­pri­se IT verk­sam­he­ter där t.ex. moln­ba­se­ra­de HR-, sälj-, ana­lys-, mark­nads­fö­rings- och logis­tik­sy­stem enkelt kan bestäl­las av och där kost­nad per använ­da­re är liten och helt flex­i­bel. Det skall vi jäm­fö­ra mot tra­di­tio­nel­la IT-pro­jekt som nor­malt är inve­ste­rings­tunga, lång­sam­ma och med total­kost­nad i liten mån kor­re­le­rat med antal använ­da­re. I rela­tion till det känns det uppen­bart att driv­kraf­ten för att anam­ma moln­lös­ning­ar är stor.

En av utma­ning­ar­na med den­na utveck­ling är just han­te­ring­en av ett stort antal leve­ran­tö­rer. Om det är kom­plext att hål­la koll på 2–5 leve­ran­tö­rer blir system 20–30 tjäns­te­le­ve­ran­tö­rer extremt kom­plexa att mana­ge­ra. Inte minst då des­sa leve­ran­tö­rer kan omfat­ta allt från loka­la spe­ci­a­list­bo­lag till glo­ba­la system­le­ve­ran­tö­rer som Micro­soft och Goog­le.

Där det finns utma­ning­ar, finns möj­lig­he­ter till affä­rer och bran­schen job­bar med att hit­ta lös­ning­ar med stan­dar­di­se­ra­de gräns­snitt, stan­dar­di­se­ra­de avtalsmo­del­ler mm och den­na pro­cess stöds del­vis av leve­ran­tö­rer­na som för­stås gär­na för­enklar för använd­ning av sitt system men brom­sas sam­ti­digt av att det inte får blir allt­för enkelt att byta till kon­kur­ren­tens system.

Osä­ker­he­ten i bran­schen p.g.a. ovanstå­en­de är stör­re än någon­sin.

IT-outsour­cing före­ta­gen kän­ner sig hota­de från alla håll. System­le­ve­ran­tö­rer­na som levt gott på en licensmo­dell, mås­te nu omstö­pa sig till moln­le­ve­ran­tö­rer. IT-kon­sul­ter och råd­gi­va­re mås­te lära nytt och tän­ka om. IT orga­ni­sa­tio­nen mås­te för­stå sin nya roll och verk­sam­he­ter­na mås­te lära hur, när och på vil­ket sätt de skall anam­ma moln­tjäns­ter för att inte IT skall bli helt oma­na­ger­bart till slut.

IT bestäl­lar­or­ga­ni­sa­tio­ner­na kom­mer att ha en rejäl utma­ning i den­na för­än­der­li­ga värld där lång­sik­tig­het och tra­di­tio­nel­la leve­ran­törsmo­del­ler ställs mot web­gräns­snitt och on-demand leve­rans inte minst inom offent­lig sek­tor. 100 mil­jo­ners frå­gan är: Hur mana­ge­ra mul­ti-sour­cing i den­na nya mul­ti-mul­ti IT sour­cing värld.

Det är inte möjligt att kommentera just nu.