Flexibiltet och inspiration

25 januari, 2015
Kommentarer inaktiverade för Flexibiltet och inspiration

Eleonore HammareFör­fat­ta­re: Ele­o­no­re Ham­ma­re, Ord­fö­ran­de Mas­ter­club

I Mas­ter­clubs säll­skap dis­ku­te­rar vi högt och lågt, vitt och brett. Dis­kus­sions­äm­ne­na vari­e­rar och med­lem­mar­nas oli­ka infalls­vinklar likaså. Saker och ting hän­der och ibland går det snabbt. Inför för­ra lunch­träf­fen, i janu­a­ri, blev det en väx­ling av före­drags­hål­la­re med myc­ket kort var­sel. Det lös­te sig myc­ket väl och vi fick ta del av ett reso­ne­mang om ägar­per­spek­ti­vet uti­från pri­vat och kom­mu­nalt ägan­de av omsorgs­bo­lag. Ett spän­nan­de områ­de som berör oss alla, förr eller sena­re.

Fler med­lem­mar

Det är gläd­jan­de att se att vårt med­lem­san­tal sti­git med fyra nya med­lem­mar under hös­ten. Varmt väl­kom­men till er!

Tip­sa gär­na om per­so­ner ni vill ha med i nät­ver­ket eller per­so­ner ni vill se som tala­re vid våra träf­far.

Mis­sa inte vår hem­si­da

Mas­ter­clubs hem­si­da (www​.mas​ter​club​.se) upp­da­te­ras med jäm­na mel­lan­rum med blog­gin­lägg och artik­lar skriv­na av med­lem­mar. Mis­sa inte de inläg­gen!

Fram­tid och tren­der glo­balt

Vi inom Mas­ter­club tyc­ker om att reflek­te­ra över såväl histo­ria som fram­tid och i decem­ber pub­li­ce­ra­des rap­por­ten ”Glo­bal trends 2015: A dia­lo­gue about the futu­re with nongo­vern­ment experts”, som pub­li­ce­ra­des i decem­ber år 2000 av Natio­nal Intel­li­gence Council i USA.

År 2015 sett från år 2000 var ing­en exo­tisk, hyper­tek­nisk fram­tid, utan en rätt all­dag­lig histo­ria. Rap­por­ten bygg­de på sam­ver­kan med en mängd fors­ka­re och exper­ter inom säker­hets­po­li­tik, eko­no­mi och stats­ve­ten­skap.

En huvud­sak­lig trend var demo­gra­fin, som i regel är trög­rör­lig och där­med del­vis för­ut­säg­bar – och myc­ket rik­tigt pric­ka­des in att vi år 2015 kom­mer att vara 7,2 mil­jar­der män­ni­skor på jor­den. Den huvud­sak­li­ga motorn för den­na utveck­ling är en fort­satt ökad medel­livs­längd, fram­för allt i fat­ti­ga län­der, en utveck­ling som för övrigt är lika fan­tas­tisk som under­rap­por­te­rad.

Två and­ra tren­der som lyf­tes fram i rap­por­ten och som helt klart följt den spåd­da utveck­ling­en är utveck­ling­en av infor­ma­tions­tek­no­lo­gi och glo­ba­li­se­ring­en. När det gäl­ler glo­ba­la ström­mar så hand­lar det om en fram­tids­bild av att år 2015 skul­le präglas av snab­ba glo­ba­la ström­mar av infor­ma­tion, idéer, kul­tur, kapi­tal, män­ni­skor, varor och tjäns­ter. Den­na utveck­ling skul­le ge en fort­satt väl­ståndsök­ning och till­växt, mena­de fors­kar­na, som beto­na­de att inte ens en kraf­tig finan­s­kris skul­le kun­na däm­pa opti­mis­men. Sve­ri­ge kla­ra­de kri­sen väl, men i sto­ra delar av Sydeu­ro­pa lever man i skug­gan av sam­man­brot­tet 2008.

Tren­da­na­ly­sen lyf­te ock­så fram att migra­tio­nen skul­le bli mer omfat­tan­de, såväl lag­lig som ille­gal och att det­ta är något som skul­le präg­la 2015 års värld. I ”Glo­bal trends 2015” beto­na­des ock­så mobil­te­le­fo­ner­nas has­ti­ga utveck­ling, även om fors­kar­na inte vil­le dra någ­ra slut­sat­ser om deras exak­ta använd­nings­om­rå­den. Pro­gno­sen för Mel­la­nöstern var dys­ter och för­kun­na­de soci­al oro, reli­giös extre­mism och ter­ro­rism – och här får man ge dem i huvud­sak rätt trots, eller på grund av, den ara­bis­ka våren. Enligt FN:s ”World hap­pi­ness report” är Mel­la­nöstern och Nord­af­ri­ka den del av värl­den som har tyd­li­gast fal­lan­de lyc­ko­ni­vå­er (så som de mäts i enkä­ter) mel­lan 00-tal och 10-tal. Det­ta till skill­nad från res­ten av värl­den där lyc­kan fak­tiskt har ökat eller lig­ger still.

Bland de mer fel­ak­ti­ga saker som peka­des ut var ett Iran som kun­de hota USA med kärn­va­pen, ett enat Korea och ett Japan som för­lo­rat sin plats som värl­dens tred­je eko­no­mi. Man trod­de även att aidse­pi­de­min skul­le växa och nå Indi­en, Kina och Syd­osta­si­en med full kraft och med­fö­ra att de drab­ba­de områ­de­na skul­le kom­ma att präglas av fat­tig­dom, brotts­lig­het och soci­al oro.

15 år inte en sär­skilt lång tid, i alla fall inte när man ser bak­åt.
Ju kor­ta­re tid man blic­kar fram­åt, desto stör­re chans att säga något som stäm­mer. De tidi­ga fram­tids­fors­kar­na på 1960- och 70-talen utta­la­de sig gär­na om värl­den i en fjär­ran fram­tid många decen­ni­er fram­åt – och lan­da­de alltso­mof­tast i vid­lyf­ti­ga spe­ku­la­tio­ner.

Lär­do­men är – som all­tid – att lång­sik­ti­ga tren­der kan vara lät­ta att pro­ji­ce­ra fram­åt, men att det inte säl­lan är de enskil­da oför­ut­säg­ba­ra hän­del­ser­na med oöver­blick­ba­ra kon­se­kven­ser som änd­rar histo­ri­ens gång. Dess­utom visar det sig – än en gång – att utveck­ling­en gene­rellt sett varit mer posi­tiv än vad man trott. Pes­si­mis­ter­na har ofta haft fel, det är en annan lär­dom av att läsa gam­la fram­tids­vi­sio­ner. Men oav­sett det­ta så besan­nas än en gång de beving­a­de orden: det är svårt att göra för­ut­sä­gel­ser – sär­skilt om fram­ti­den.

Tren­der och omvärlds­be­vak­ning är ett spän­nan­de områ­de som många gång­er lig­ger till grund för inve­ste­ring­ar och sats­ning­ar. Ett ämne att åter­kom­ma till inom Mas­ter­club.

Med öns­kan om en trev­lig fort­sätt­ning på den vin­ter vi nu är mitt uppe i! Och glöm för all del inte att fira samer­nas natio­nal­dag och semi­ko­lo­nets dag som båda två infal­ler den 6 feb­ru­a­ri.

Käl­la: http://​www​.svd​.se/​k​u​l​t​u​r​/​u​n​d​e​r​s​t​r​e​c​k​e​t​/​p​e​s​s​i​m​i​s​t​e​r​n​a​-​h​a​d​e​-​s​o​m​-​v​a​n​l​i​g​t​-​f​e​l​_​4​2​7​0​6​9​7​.​svd

Ele­o­no­re Ham­ma­re

frimarke

Det är inte möjligt att kommentera just nu.