En förvånande upptäckt!

12 november, 2014
Kommentarer inaktiverade för En förvånande upptäckt!

Kre­dit­giv­ning till före­tag med väx­an­de order­stoc­kar har helt have­re­rat. Våra ban­kers för­må­ga att finan­si­e­ra före­tag är minst sagt usel. Där­e­mot finan­si­e­rar man gär­na osäk­ra bokre­di­ter helt urskill­nings­löst.

Att leva upp till var­för man har rätt till att bedri­va bank­rö­rel­se och där­för en gång erhål­lit ban­koktroj för att bidra till finan­sie­ring av oli­ka verk­sam­he­ter tycks vara bort­glömt. Ing­en affärs­verk­sam­het är risk­fri men utgör i själ­va ver­ket grun­den för att över­hu­vud­ta­get tjä­na peng­ar. Idag krä­ver ban­ker­na i stort sätt full­go­da säker­he­ter genom att utkrä­va bor­gens-åta­gan­den mot äga­re till mind­re aktie­bo­lag. Ett giss­landra­ma som kan slu­ta illa för gäl­de­nä­ren. Ve den ent­re­pre­nör som ifrå­ga­sät­ter kre­dit­be­slut som fat­tas på okla­ra grun­der av icke ent­re­pre­nö­rer. Vi behö­ver ett helt nytt refor­me­rat finan­sie­rings­vä­sen­de som tar till­va­ra goda kraf­ter som har för­må­ga att ska­pa var­ak­tig sys­sel­sätt­ning och före­tags­byg­gan­de.

Av egen nyvun­nen erfa­ren­het har jag fun­nit att ing­et för­bätt­rats jäm­fört med hur det var för 30 år sedan för unga bolag i Sve­ri­ge. Det känns trist att våra ung­do­mar skall för­sö­ka utveck­la Sve­ri­ge i den­na ovil­li­ga mil­jö att hjäl­pa till med finan­si­el­la resur­ser. Det är hög tid att tän­ka om och göra rätt. Se till att skro­ta lar­vi­ga insti­tu­tio­ner som Almi, Vin­no­va etc. som jag upp­fat­tar som hin­der för de män­ni­skor som verk­li­gen har driv­kraft att bedri­va pro­fes­sio­nell utveck­ling. Låt oss istäl­let direkt kun­na lyf­ta des­sa till­gäng­li­ga peng­ar utan att de låses inne av tjäns­te­män som stäl­ler upp hin­der i vägen. Till­gäng­lig­he­ten att lyf­ta nya medel för­de­las efter för­må­ga att han­te­ra tidi­ga­re utde­la­de medel.

EU bidrag fun­ge­rar inte hel­ler då des­sa för­svin­ner i en admi­nist­ra­tiv appa­rat som enbart gyn­nar kon­sul­ter men inte bidrags­ta­gar­na. Lik­vi­da medel till de behö­van­de är min för­svin­ner till för­stå­sig­på­a­re med byrå­kra­tisk talang och poli­tisk svans­fö­ring. Usch!

De är idag få per­so­ner som pro­te­ste­rar och få som säger som det är. Det är såle­des hart när omöj­ligt att erhål­la finan­sie­rings­ka­pi­tal i Sve­ri­ge. Själv­kla­ra affärs­upp­lägg som är sun­da refu­se­ras av okun­ni­ga indi­vi­der. Åter­i­gen är det bätt­re att sät­ta finan­sie­rings­ka­pi­tal i casi­no­verk­sam­he­ter vil­ket ald­rig eller säl­lan har svårt att hit­ta finan­sie­ring.

Jag upp­ma­nar våra dug­li­ga ent­re­pre­nö­rer att strå­la sam­man och utveck­la mor­gon­da­gens nya finan­sie­rings­in­sti­tu­tion för att på sikt kun­na säk­ra sys­sel­sätt­ning för näs­ta gene­ra­tio­ner.

För­del­nings­mo­del­len för finan­sie­ring skall i huvud­sak grun­da sig på utbild­ning, tidi­ga­re erfa­ren­het och affärs­grund.

Mitt för­slag är att öpp­na en ny ent­re­pre­nörs­bank som finan­sie­ras av pen­sions­fon­der­na istäl­let för att deras peng­ar till del för­val­tas av de så kal­la­de risk­ka­pi­tal­bo­la­gen som bara tit­tar efter en exit för att erhål­la snab­ba cash. Bola­gen de inve­ste­rar i blir otryg­ga och får ägna stor del av sin tid att jaga och effek­ti­vi­se­ra sin verk­sam­het istäl­let för att expan­de­ra den­sam­ma och ska­pa lång­va­rig sys­sel­sätt­ning.

Allt­så tänk om och gör rätt!

Sist men inte minst. Låt inte and­ra bestäm­ma över dig!

Utveck­la din egen för­må­ga genom att vara obe­ro­en­de av klum­pi­ga och dum­ma indi­vi­der som inte har en egen vil­ja och för­må­ga att vara kon­struk­ti­va.

Mikael Aro­nowitsch © 2014-10-31

Det är inte möjligt att kommentera just nu.