Exempelsida

Det­ta är en exem­pel­si­da. Den skil­jer sig från ett blog­gin­lägg eftersom den är sta­tisk och kom­mer att fin­nas på sam­ma plats hela tiden, den kom­mer tro­li­gen att visas i din sid­na­vi­ge­ring (i de fles­ta teman). De fles­ta bör­jar med en Om-sida som intro­du­ce­rar dem för poten­ti­el­la besö­ka­re. Den skul­le t.ex kun­na ha föl­jan­de inne­håll:

Hej där! Jag är cykel­bud på dagen, bli­van­de skå­de­spe­la­re på nat­ten och det­ta är min blogg. Jag bor i Öre­bro, har en katt som heter Lurv och jag gil­lar Pina Cola­das. (och att sim­ma i Göta kanal).

… eller något lik­nan­de det­ta:

Den offi­ci­el­la svens­ka por­ta­len för Word­Press, WP-Sup­port Sve­ri­ge grun­da­des 2007 och till­han­da­hål­ler svens­ka över­sätt­ning­ar för Word­Press, teman och tillägg. Behö­ver man hjälp med att kom­ma igång eller stö­ter på pro­blem så är WP-Sup­port Sve­ri­ge den per­fek­ta plat­sen att få svensk sup­port på. Du hit­tar por­ta­len på wp​-sup​port​.se.

Som ny Word­Press-använ­da­re bör du gå till din admin­pa­nel för att ta bort den­na sida och sedan ska­pa nya sidor för ditt inne­håll. Ha det så kul!