Europaperspektiv 2013, den 6/​2.

15 januari, 2013
Kommentarer inaktiverade för Europaperspektiv 2013, den 6/​2.

Det­ta semi­na­ri­um föl­jer någ­ra av de teman som vi dis­ku­te­rar inom Mas­ter­club det kom­man­de året.

Inbjudan till Norra Latin och Europaperspektiv 2013.

EU står inför utma­ning­en att hit­ta effek­ti­va vägar ut ur den eko­no­mis­ka kri­sen och stär­ka sin glo­ba­la kon­kur­rens­kraft.

I årets volym av Euro­pa­per­spek­tiv dis­ku­te­rar tret­ton ledan­de svens­ka fors­ka­re inom eko­no­mi, juri­dik och stats­ve­ten­skap alter­na­ti­va vägar fram­åt. Kan EU stär­ka sin kon­kur­rens­kraft och sam­ti­digt mins­ka de soci­a­la klyf­tor och poli­tis­ka spän­ning­ar som kri­sen har ska­pat? Går eko­no­misk kon­kur­rens­kraft att kom­bi­ne­ra med utbyggd väl­färd och hän­syn till mil­jön?

För­fat­tar­na pre­sen­te­rar forsk­ning på en rad nyc­kel­om­rå­den och möts i en debatt om vad som är den glo­ba­la kon­kur­rens­kraf­tens rät­ta pris.

Inbjud­na tala­re och debat­tö­rer:

  • Bir­git­ta Ohls­son, EU-minis­ter (FP).
  • Mikael Dam­berg, grupple­da­re i riks­da­gen (S).
  • Pier­re Schel­le­kens, chef för EU-kom­mis­sio­nen i Sve­ri­ge.

När: 6 feb­ru­a­ri, kl. 13.00−16.30

Anmä­lan (sker via e-post): snes@statsvet.uu.se

Var: Nor­ra Latin, Stock­holm

Sista dag för anmä­lan är 4/​2, 2013. Anmä­lan är bin­dan­de.

 

Det är inte möjligt att kommentera just nu.