Archive for the ‘Gästinlägg’ Category

Från en till massor av IT-leverantörer

6 april, 2015
Kommentarer inaktiverade för Från en till massor av IT-leverantörer

För­fat­ta­re: Carl Berg­ström, CEO ICW AB Inom stor­ska­lig IT har dis­kus­sion det senas­te åren när det gäl­ler val av IT-sour­­cing varit val av en IT-leve­­ran­tö­­rer eller av fle­ra, Sing­le eller Mul­ti Sour­cing. Moln­tjäns­ter­na som nu i hög fart är på väg att eta­ble­ras ris­ke­rar att göra att man får en upp­sjö av oli­ka IT-leve­­ran­tö­­rer, s.k. Mul­­ti-Mul­­ti Sour­cing. Det­ta ris­ke­rar att bli en IT bestäl­lar­or­ga­ni­sa­tions mar­dröm och påver­kar hela IT bran­schen. IT har över åren leve­re­rat allt stör­re poten­ti­al för effek­ti­vi­se­ring­ar av verk­sam­he­ten. Ju stör­re verk­sam­het, ju

Läs mer..

Från analog till digital marksänd ljudradio – en plan från Digitalradiosamordningen

5 april, 2015
Kommentarer inaktiverade för Från analog till digital marksänd ljudradio – en plan från Digitalradiosamordningen

För­fat­ta­re: Ber­til Thorn­gren, Prof. vid Han­dels­hög­sko­lan i Stock­holm En (even­tu­ell) över­gång till digi­tal mark­sänd rund­ra­dio — “Dyrt och onö­digt” eller “Inför digi­tal­ra­dio snabbt” Bak­grund I novem­ber 2014 pre­sen­te­ra­des rap­por­ten “Från ana­log till digi­tal mark­sänd radio – en plan från Digi­tal­ra­di­o­sam­ord­ning­en (SOU 2014:77)”. Den sär­skil­da utre­da­ren Nina Wormbs, docent i tek­nik­histo­ria vid KTH, sam­man­fat­ta­de huvud­bud­ska­pet i ett debat­tin­lägg med rubri­ken “Inför digi­tal­ra­dio snabbt- släck FM-ban­­det år 2022″ (DN Debatt. 1 dec. 2014). Före­trä­da­re för Ingen­jörs­ve­ten­skaps­a­ka­de­mi­en (IVA) pub­li­ce­ra­de dock snabbt ett motin­lägg med rubri­ken “Dyrt och onö­digt inve­ste­ra i mark­sänd digi­tal­ra­dio”

Läs mer..

Varför ubåtskränkningar?

26 januari, 2015
Kommentarer inaktiverade för Varför ubåtskränkningar?

För­fat­ta­re: Kar­lis Ner­et­ni­eks, gene­ral­ma­jor (ret) Efter fle­ra års stiltje var det i okto­ber åter dags för en ubåts­jak­to­pe­ra­tion i Stock­holms skär­gård. Som van­ligt spe­ku­le­ra­des det vilt i media var­för någon (Ryss­land) skul­le vil­ja genom­fö­ra en sådan ope­ra­tion. Var det: krigs­för­be­re­del­ser, iland­sät­tan­de av agen­ter, avskräc­ka Sve­ri­ge från att gå med i Nato, plus ytter­li­ga­re and­ra skäl. Den van­li­ga grup­pen av ryss­landsa­po­lo­ge­ter och skep­ti­ker gav luft åt sina åsik­ter; Mari­nen jaga­de spö­ken, om det ändå var något så kom det säkert från Nato, det var djur eller fisk­stim, det var något

Läs mer..

En bransch i förändring

12 november, 2014
Kommentarer inaktiverade för En bransch i förändring

Många har på sena­re år gjort reflek­tio­nen att rekry­te­rings­bran­schen är snå­rig och svår­ö­ver­skåd­lig. Jag som befin­ner mig mitt i den sedan lång tid, kan inte annat än hål­la med. Min bild är att det hänt mer av för­änd­ring de senas­te tre åren än under tju­go år tidi­ga­re.. Hur kom­mer då det­ta sig? Som van­ligt i såda­na situ­a­tio­ner är orsaks­sam­ban­den kom­plexa och inte helt lät­ta att enkelt peka på, men jag tyc­ker mig ändå kun­na se vis­sa feno­men som mer än and­ra har haft bety­del­se. Efter en liten

Läs mer..

En förvånande upptäckt!

12 november, 2014
Kommentarer inaktiverade för En förvånande upptäckt!

Kre­dit­giv­ning till före­tag med väx­an­de order­stoc­kar har helt have­re­rat. Våra ban­kers för­må­ga att finan­si­e­ra före­tag är minst sagt usel. Där­e­mot finan­si­e­rar man gär­na osäk­ra bokre­di­ter helt urskill­nings­löst. Att leva upp till var­för man har rätt till att bedri­va bank­rö­rel­se och där­för en gång erhål­lit ban­koktroj för att bidra till finan­sie­ring av oli­ka verk­sam­he­ter tycks vara bort­glömt. Ing­en affärs­verk­sam­het är risk­fri men utgör i själ­va ver­ket grun­den för att över­hu­vud­ta­get tjä­na peng­ar. Idag krä­ver ban­ker­na i stort sätt full­go­da säker­he­ter genom att utkrä­va bor­gens-åta­gan­­den mot äga­re till mind­re

Läs mer..

Vad är viktigast: tid, pengar eller kvalitet?

7 april, 2013
Kommentarer inaktiverade för Vad är viktigast: tid, pengar eller kvalitet?

För­fat­ta­re: Hen­rik Lönn, Kon­sult­chef, AddQ Con­sul­ting För inte så länge sedan tog jag upp ämnet ”Läg­ger vi till­räck­ligt med tid på test?” Det är ett intres­sant ämne och till min sto­ra gläd­je har jag fått en del feed­back kring det­ta ämne. Så jag tänk­te skri­va en kor­ta­re upp­följ­ning till det­ta och då anpas­sa en mot en mer mana­ge­ment nivå, dvs besluts­fat­tar­na. Test är något som för­mod­li­gen de fles­ta högt uppe i led­nings­grup­per och sty­rel­ser inte tän­ker så myc­ket på när man pra­tar om utveck­lings­pro­jekt. Då kanske

Läs mer..