Archive for the ‘Arkiv’ Category

April, april din dumma sill…

30 mars, 2016
Kommentarer inaktiverade för April, april din dumma sill…

… jag kan lura dig vart jag vill! Så bör­jar ram­san som många av oss använ­der i sam­band med förs­ta april och de april­skämt som vi vill lura vår omgiv­ning med. och april­skämt finns det gott om exem­pel på genom tider­na. Seden att ”nar­ra april” går i Sve­ri­ge till­ba­ka till 1600-talets mitt. April­skäm­tens kopp­ling till mass­me­dia är belagd från mit­ten av 1800-talet och är det något som vux­it de senas­te åren så är det “skämt” och skrö­nor (som ibland är, eller blir, san­ning­ar) som sprids via dagens soci­a­la

Läs mer..

Finlands sak är vår?

6 oktober, 2015
Kommentarer inaktiverade för Finlands sak är vår?

För­fat­ta­re: Hans Berg­ström, egen före­ta­ga­re med fokus på affärs­ut­veck­ling, för­änd­rings­pro­ces­ser samt sty­rel­se­upp­drag För ett par år sedan skrev jag en del fun­de­ring­ar under den­na rubrik och jag fick en hel del reak­tio­ner från fle­ra att de inte var med­vet­na om den bryd­sam­ma situ­a­tion som Fin­land och dess export­in­du­stri var på väg in i. Med det­ta inlägg vill jag åter­kny­ta till hur situ­a­tion utveck­lats och för­sö­ka beskri­va de led­nings­mäs­si­ga orsa­ker­na. Den fins­ka eko­no­min har under sena­re tid för­säm­rats, vil­ket vi som har haft nära kon­takt med

Läs mer..

Från en till massor av IT-leverantörer

6 april, 2015
Kommentarer inaktiverade för Från en till massor av IT-leverantörer

För­fat­ta­re: Carl Berg­ström, CEO ICW AB Inom stor­ska­lig IT har dis­kus­sion det senas­te åren när det gäl­ler val av IT-sour­­cing varit val av en IT-leve­­ran­tö­­rer eller av fle­ra, Sing­le eller Mul­ti Sour­cing. Moln­tjäns­ter­na som nu i hög fart är på väg att eta­ble­ras ris­ke­rar att göra att man får en upp­sjö av oli­ka IT-leve­­ran­tö­­rer, s.k. Mul­­ti-Mul­­ti Sour­cing. Det­ta ris­ke­rar att bli en IT bestäl­lar­or­ga­ni­sa­tions mar­dröm och påver­kar hela IT bran­schen. IT har över åren leve­re­rat allt stör­re poten­ti­al för effek­ti­vi­se­ring­ar av verk­sam­he­ten. Ju stör­re verk­sam­het, ju

Läs mer..

Från analog till digital marksänd ljudradio – en plan från Digitalradiosamordningen

5 april, 2015
Kommentarer inaktiverade för Från analog till digital marksänd ljudradio – en plan från Digitalradiosamordningen

För­fat­ta­re: Ber­til Thorn­gren, Prof. vid Han­dels­hög­sko­lan i Stock­holm En (even­tu­ell) över­gång till digi­tal mark­sänd rund­ra­dio — “Dyrt och onö­digt” eller “Inför digi­tal­ra­dio snabbt” Bak­grund I novem­ber 2014 pre­sen­te­ra­des rap­por­ten “Från ana­log till digi­tal mark­sänd radio – en plan från Digi­tal­ra­di­o­sam­ord­ning­en (SOU 2014:77)”. Den sär­skil­da utre­da­ren Nina Wormbs, docent i tek­nik­histo­ria vid KTH, sam­man­fat­ta­de huvud­bud­ska­pet i ett debat­tin­lägg med rubri­ken “Inför digi­tal­ra­dio snabbt- släck FM-ban­­det år 2022″ (DN Debatt. 1 dec. 2014). Före­trä­da­re för Ingen­jörs­ve­ten­skaps­a­ka­de­mi­en (IVA) pub­li­ce­ra­de dock snabbt ett motin­lägg med rubri­ken “Dyrt och onö­digt inve­ste­ra i mark­sänd digi­tal­ra­dio”

Läs mer..

Varför ubåtskränkningar?

26 januari, 2015
Kommentarer inaktiverade för Varför ubåtskränkningar?

För­fat­ta­re: Kar­lis Ner­et­ni­eks, gene­ral­ma­jor (ret) Efter fle­ra års stiltje var det i okto­ber åter dags för en ubåts­jak­to­pe­ra­tion i Stock­holms skär­gård. Som van­ligt spe­ku­le­ra­des det vilt i media var­för någon (Ryss­land) skul­le vil­ja genom­fö­ra en sådan ope­ra­tion. Var det: krigs­för­be­re­del­ser, iland­sät­tan­de av agen­ter, avskräc­ka Sve­ri­ge från att gå med i Nato, plus ytter­li­ga­re and­ra skäl. Den van­li­ga grup­pen av ryss­landsa­po­lo­ge­ter och skep­ti­ker gav luft åt sina åsik­ter; Mari­nen jaga­de spö­ken, om det ändå var något så kom det säkert från Nato, det var djur eller fisk­stim, det var något

Läs mer..

En bransch i förändring

12 november, 2014
Kommentarer inaktiverade för En bransch i förändring

Många har på sena­re år gjort reflek­tio­nen att rekry­te­rings­bran­schen är snå­rig och svår­ö­ver­skåd­lig. Jag som befin­ner mig mitt i den sedan lång tid, kan inte annat än hål­la med. Min bild är att det hänt mer av för­änd­ring de senas­te tre åren än under tju­go år tidi­ga­re.. Hur kom­mer då det­ta sig? Som van­ligt i såda­na situ­a­tio­ner är orsaks­sam­ban­den kom­plexa och inte helt lät­ta att enkelt peka på, men jag tyc­ker mig ändå kun­na se vis­sa feno­men som mer än and­ra har haft bety­del­se. Efter en liten

Läs mer..

En förvånande upptäckt!

12 november, 2014
Kommentarer inaktiverade för En förvånande upptäckt!

Kre­dit­giv­ning till före­tag med väx­an­de order­stoc­kar har helt have­re­rat. Våra ban­kers för­må­ga att finan­si­e­ra före­tag är minst sagt usel. Där­e­mot finan­si­e­rar man gär­na osäk­ra bokre­di­ter helt urskill­nings­löst. Att leva upp till var­för man har rätt till att bedri­va bank­rö­rel­se och där­för en gång erhål­lit ban­koktroj för att bidra till finan­sie­ring av oli­ka verk­sam­he­ter tycks vara bort­glömt. Ing­en affärs­verk­sam­het är risk­fri men utgör i själ­va ver­ket grun­den för att över­hu­vud­ta­get tjä­na peng­ar. Idag krä­ver ban­ker­na i stort sätt full­go­da säker­he­ter genom att utkrä­va bor­gens-åta­gan­­den mot äga­re till mind­re

Läs mer..

Sverige, Nato och Putin

26 augusti, 2014
Kommentarer inaktiverade för Sverige, Nato och Putin
Sverige, Nato och Putin

På hös­ten 1989, när muren i DDR var på väg att fal­la, befann sig en 37-årig lönn­fet ryss med ölmage på det sov­je­tis­ka kon­su­la­tet i Dres­den där demon­stra­tio­ner­na för­sig­gick som hetast. Demon­stran­ter­na ska­ka­de gall­ret i avspärr­ning­ar­na runt kon­su­la­tet. Man­nen höll en pistol i han­den, hota­de att skju­ta mot demon­stran­ter­na och sade sig vara beredd att dö för att för­sva­ra kon­su­la­tet. Han utgav sig för att vara tolk men var i själ­va ver­ket KGB resi­dent i Dres­den. Han hade vänt sig till den sov­je­tis­ka gene­ral­sta­ben i DDR med begä­ran om trupp­för­stärk­ning­ar, men fick

Läs mer..

Obama, en ledare i världspolitiken?!

28 april, 2014
Kommentarer inaktiverade för Obama, en ledare i världspolitiken?!
Obama, en ledare i världspolitiken?!

Det finns många intres­san­ta ana­ly­ser att läsa om vad som egent­li­gen orsa­kat Krim­kri­sen. Oom­tvis­tat är att oro­lig­he­ter­na star­ta­de när Ukrai­nas ryss­lo­ja­le pre­si­dent Vik­tor Janu­ko­vytj 21 novem­ber 2013 avbröt för­hand­ling­ar­na med EU om sam­ar­be­te. Han ska ha fått sig en rejäl muta av Putin för att vän­da EU ryg­gen. Den väst­o­ri­en­te­ra­de delen av befolk­ning­en gick ut på gator­na för att pro­te­ste­ra och när tio­tals män­ni­skor dödas av Janu­ko­­vytj-regi­­men 18 feb­ru­a­ri 2014 trap­pa­des oro­lig­he­ter­na upp. Janu­ko­vytj insåg att han för­lo­rat grep­pet om lan­det och flyd­de till Ryss­land.

Läs mer..

Bostad för äldre: Vilka krav?

6 februari, 2014
Kommentarer inaktiverade för Bostad för äldre: Vilka krav?
Bostad för äldre: Vilka krav?

Den som blev pen­sio­när under 1960- och 1970-talen hade gått ige­nom en unik sam­hälls­ut­veck­ling. Under sina år hade man upp­levt utveck­ling­en av elekt­ri­ci­te­ten, förs­ta bilar­na, förs­ta fly­get, till­komst av radio och tele­fon, två världs­krig och myc­ket mer. Ofta hade livet ock­så varit fyllt av hårt arbe­te och upp­off­ring­ar som sli­tit hårt på både kropp och själ. Att vid 65 års ålder kän­na att man ”gjort sitt” var full­stän­digt natur­ligt. Ur både indi­vi­dens och sam­häl­lets syn­vin­kel var man för­bru­kad. Att som äld­re få hjälp av sam­häl­let,

Läs mer..