Archive for the ‘SMOG’ Category

Finlands sak är vår?

6 oktober, 2015
Kommentarer inaktiverade för Finlands sak är vår?

För­fat­ta­re: Hans Berg­ström, egen före­ta­ga­re med fokus på affärs­ut­veck­ling, för­änd­rings­pro­ces­ser samt sty­rel­se­upp­drag För ett par år sedan skrev jag en del fun­de­ring­ar under den­na rubrik och jag fick en hel del reak­tio­ner från fle­ra att de inte var med­vet­na om den bryd­sam­ma situ­a­tion som Fin­land och dess export­in­du­stri var på väg in i. Med det­ta inlägg vill jag åter­kny­ta till hur situ­a­tion utveck­lats och för­sö­ka beskri­va de led­nings­mäs­si­ga orsa­ker­na. Den fins­ka eko­no­min har under sena­re tid för­säm­rats, vil­ket vi som har haft nära kon­takt med

Läs mer..