Archive for the ‘Lunchseminarium’ Category

Finlands sak är vår?

6 oktober, 2015
Kommentarer inaktiverade för Finlands sak är vår?

För­fat­ta­re: Hans Berg­ström, egen före­ta­ga­re med fokus på affärs­ut­veck­ling, för­änd­rings­pro­ces­ser samt sty­rel­se­upp­drag För ett par år sedan skrev jag en del fun­de­ring­ar under den­na rubrik och jag fick en hel del reak­tio­ner från fle­ra att de inte var med­vet­na om den bryd­sam­ma situ­a­tion som Fin­land och dess export­in­du­stri var på väg in i. Med det­ta inlägg vill jag åter­kny­ta till hur situ­a­tion utveck­lats och för­sö­ka beskri­va de led­nings­mäs­si­ga orsa­ker­na. Den fins­ka eko­no­min har under sena­re tid för­säm­rats, vil­ket vi som har haft nära kon­takt med

Läs mer..

Från en till massor av IT-leverantörer

6 april, 2015
Kommentarer inaktiverade för Från en till massor av IT-leverantörer

För­fat­ta­re: Carl Berg­ström, CEO ICW AB Inom stor­ska­lig IT har dis­kus­sion det senas­te åren när det gäl­ler val av IT-sour­­cing varit val av en IT-leve­­ran­tö­­rer eller av fle­ra, Sing­le eller Mul­ti Sour­cing. Moln­tjäns­ter­na som nu i hög fart är på väg att eta­ble­ras ris­ke­rar att göra att man får en upp­sjö av oli­ka IT-leve­­ran­tö­­rer, s.k. Mul­­ti-Mul­­ti Sour­cing. Det­ta ris­ke­rar att bli en IT bestäl­lar­or­ga­ni­sa­tions mar­dröm och påver­kar hela IT bran­schen. IT har över åren leve­re­rat allt stör­re poten­ti­al för effek­ti­vi­se­ring­ar av verk­sam­he­ten. Ju stör­re verk­sam­het, ju

Läs mer..

Från analog till digital marksänd ljudradio – en plan från Digitalradiosamordningen

5 april, 2015
Kommentarer inaktiverade för Från analog till digital marksänd ljudradio – en plan från Digitalradiosamordningen

För­fat­ta­re: Ber­til Thorn­gren, Prof. vid Han­dels­hög­sko­lan i Stock­holm En (even­tu­ell) över­gång till digi­tal mark­sänd rund­ra­dio — “Dyrt och onö­digt” eller “Inför digi­tal­ra­dio snabbt” Bak­grund I novem­ber 2014 pre­sen­te­ra­des rap­por­ten “Från ana­log till digi­tal mark­sänd radio – en plan från Digi­tal­ra­di­o­sam­ord­ning­en (SOU 2014:77)”. Den sär­skil­da utre­da­ren Nina Wormbs, docent i tek­nik­histo­ria vid KTH, sam­man­fat­ta­de huvud­bud­ska­pet i ett debat­tin­lägg med rubri­ken “Inför digi­tal­ra­dio snabbt- släck FM-ban­­det år 2022″ (DN Debatt. 1 dec. 2014). Före­trä­da­re för Ingen­jörs­ve­ten­skaps­a­ka­de­mi­en (IVA) pub­li­ce­ra­de dock snabbt ett motin­lägg med rubri­ken “Dyrt och onö­digt inve­ste­ra i mark­sänd digi­tal­ra­dio”

Läs mer..

Sunt förnuft i politik och byråkrati

23 februari, 2015
Kommentarer inaktiverade för Sunt förnuft i politik och byråkrati

För­fat­ta­re: Björn Sand­ström, Mari­nof­fi­cer, för­fat­ta­re och kon­sult Jag för­mo­dar att de fles­ta av er nu har läst Ele­o­no­res bok och där­med reflek­te­rat över beho­vet av sunt för­nuft pri­vat och i affärs­li­vet. Och jag skul­le tro att ni hål­ler med mig om att sunt för­nuft bor­de genom­sy­ra all verk­sam­het som gör anspråk på fram­gång. Tyvärr ver­kar det­ta inte vara en själv­klar­het inom poli­tik och sam­hälls­by­rå­kra­ti. Här tycks helt and­ra fak­to­rer gäl­la. För att ta poli­ti­ken först, ett områ­de som styr allas vår till­va­ro. Poli­ti­ken ver­kar sty­ras av

Läs mer..

Territoriell integritet

1 februari, 2015
Kommentarer inaktiverade för Territoriell integritet
Territoriell integritet

För­fat­ta­re: Björn Sand­ström, Mari­nof­fi­cer, för­fat­ta­re och kon­sult Som f.d. lära­re i stra­te­gi och folk­rätt vid Mili­tär­hög­sko­lan tyc­ker jag det kan fin­nas anled­ning att för­tyd­li­ga vad ubåts­in­trång­et i Stock­holms skär­gård egent­li­gen har för folk­rätts­lig sta­tus. Intrång­et sked­de på inre vat­ten, långt in i skär­går­den, vil­ket folk­rätts­ligt är syn­ner­li­gen all­var­ligt. Det kan fak­tiskt jäm­stäl­las med en krigs­hand­ling och ska där­för kun­na bemö­tas med vapen­in­sats utan före­gå­en­de var­ning. Efter årtion­den av ned­rust­ning hade dock vår tand­lö­sa marin knap­past den­na möj­lig­het. Även om vår stats­mi­nis­ter, vid sin, för­svars­mi­nis­terns och ÖB:s press­kon­fe­rens, utta­la­de

Läs mer..

Är agil utveckling en efterfrågad förmåga hos en organisation?

25 januari, 2015
Kommentarer inaktiverade för Är agil utveckling en efterfrågad förmåga hos en organisation?
Är agil utveckling en efterfrågad förmåga hos en organisation?

För­fat­ta­re: Mere­te Sal­me­ling, Lands­hy­po­tek AB Att växa snabbt som orga­ni­sa­tion, utveck­la fle­ra nya delar av sin verk­sam­het paral­lellt och sam­ti­digt kun­na möta omvärl­dens snab­ba för­änd­ra­de krav samt för­ut­sätt­ning­ar är en stor utma­ning. I min roll som affärs­ut­veck­la­re och tilli­ka pro­dukt­ä­ga­re inom bank och finans blir där­för för­må­gan att arbe­ta agilt en pri­mär för­ut­sätt­ning, en klar kon­kur­rens­för­del och ett modernt sätt att möta fram­ti­den. Som pro­dukt­ä­ga­re är jag ansva­rig för den utveck­ling som ska göras och hur den pri­o­ri­te­ras. En för­ut­fat­tad mening hos många är att agi­la

Läs mer..

Flexibiltet och inspiration

25 januari, 2015
Kommentarer inaktiverade för Flexibiltet och inspiration

För­fat­ta­re: Ele­o­no­re Ham­ma­re, Ord­fö­ran­de Mas­ter­club I Mas­ter­clubs säll­skap dis­ku­te­rar vi högt och lågt, vitt och brett. Dis­kus­sions­äm­ne­na vari­e­rar och med­lem­mar­nas oli­ka infalls­vinklar likaså. Saker och ting hän­der och ibland går det snabbt. Inför för­ra lunch­träf­fen, i janu­a­ri, blev det en väx­ling av före­drags­hål­la­re med myc­ket kort var­sel. Det lös­te sig myc­ket väl och vi fick ta del av ett reso­ne­mang om ägar­per­spek­ti­vet uti­från pri­vat och kom­mu­nalt ägan­de av omsorgs­bo­lag. Ett spän­nan­de områ­de som berör oss alla, förr eller sena­re. Fler med­lem­mar Det är gläd­jan­de att se

Läs mer..

Värnpliktsnytt, hot eller möjlighet?

15 januari, 2015
Kommentarer inaktiverade för Värnpliktsnytt, hot eller möjlighet?
Värnpliktsnytt, hot eller möjlighet?

För­fat­ta­re: Erik Berg­ström, Mind­map AB Jag tän­ker ankny­ta min krö­ni­ka till den senas­te tidens mili­tä­ra ope­ra­tio­ner som har genom­förts i Stock­holms skär­gård och som kom­men­te­rats fli­tigt i media och även i det­ta forum. Jag har inte själv någon mili­tär bak­grund för­u­tom all­män värn­plikt, har inga kon­tak­ter med för­svars­mak­ten och har såle­des inte någon expert­syn­vin­kel på det som hänt. Jag föl­jer dock med i nyhets­flö­det både vad gäl­ler tid­ning­ar (SVD, DN, DI) samt från oli­ka nyhets­pro­gram på TV. Det är gans­ka intres­sant att se hur vårt ton­lä­ge, både offi­ci­ellt (poli­ti­ker),

Läs mer..

Nybliven pensionär med affärer, politik och idrott på schemat

29 november, 2014
Kommentarer inaktiverade för Nybliven pensionär med affärer, politik och idrott på schemat

Nybli­ven pen­sio­när med affä­rer, poli­tik och idrott på sche­mat. Livet som pen­sio­när är inte all­tid för­ut­säg­bart. Hade nog tänkt mig att det skul­le vara gans­ka skönt att ta det lite lugnt och kopp­la av, resa lite mera, ägna tid åt familj och barn­barn, men så blev det inte rik­tigt. Helt plöts­ligt så är vec­kor­na fyll­da av arbets­upp­gif­ter som inte alls var pla­ne­ra­de. Att var ord­fö­ran­de i ett antal bolag tar sin tid med sty­rel­se­mö­ten och stöd till VD:ar i stra­te­gis­ka och ope­ra­ti­va frå­gor. Ett för mig gans­ka

Läs mer..

Tillväxt och effektivitet

27 november, 2014
Kommentarer inaktiverade för Tillväxt och effektivitet

I den dag­li­ga nyhets­rap­por­te­ring­en används begrep­pet till­växt fli­tigt. Till­växt lyfts van­ligt­vis fram som något attrak­tivt och efter­strä­vans­värt. Unge­fär så här bru­kar siff­ror­na rap­por­te­ras: Sve­ri­ges brut­to­na­tio­nal­pro­dukt, BNP, upp­gick till 3 776 mil­jar­der kro­nor år 2013. Jäm­fört med 2012 öka­de BNP med 1,5 pro­cent. Till­väx­ten under det and­ra kvar­ta­let 2014 var 2,6 pro­cent. http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/BNP—Sverige/ Men vad bety­der till­växt egent­li­gen och vad omfat­tas? De van­li­gas­te beskriv­ning­ar­na av eko­no­misk till­växt syf­tar på ökning­en av ett sam­häl­les sam­la­de pro­duk­tion av varor och tjäns­ter. Idén att eko­no­mi­er kan växa har en fle­ra

Läs mer..