Archive for the ‘Event’ Category

Årsmöte 5/​9: MasterClub 2013

6 augusti, 2013
Kommentarer inaktiverade för Årsmöte 5/​9: MasterClub 2013

Anmä­lan sker till: bjorn.sandstrom@masterclub.se eller tel: 08–768 21 90. Anmä­lan ska ske senast den 2013-08-20 Års­mö­tet hålls den­na gång på Stall­mäs­tar­går­den, en idyll med city­käns­la.

Läs mer..

Europaperspektiv 2013, den 6/​2.

15 januari, 2013
Kommentarer inaktiverade för Europaperspektiv 2013, den 6/​2.

Det­ta semi­na­ri­um föl­jer någ­ra av de teman som vi dis­ku­te­rar inom Mas­ter­club det kom­man­de året. Inbju­dan till Nor­ra Latin och Euro­pa­per­spek­tiv 2013. EU står inför utma­ning­en att hit­ta effek­ti­va vägar ut ur den eko­no­mis­ka kri­sen och stär­ka sin glo­ba­la kon­kur­rens­kraft. I årets volym av Euro­pa­per­spek­tiv dis­ku­te­rar tret­ton ledan­de svens­ka fors­ka­re inom eko­no­mi, juri­dik och stats­ve­ten­skap alter­na­ti­va vägar fram­åt. Kan EU stär­ka sin kon­kur­rens­kraft och sam­ti­digt mins­ka de soci­a­la klyf­tor och poli­tis­ka spän­ning­ar som kri­sen har ska­pat? Går eko­no­misk kon­kur­rens­kraft att kom­bi­ne­ra med utbyggd väl­färd och hän­syn

Läs mer..