Archive for the ‘Ordförandebloggen’ Category

Politik, faktaresistens och prognoser

22 januari, 2017
Kommentarer inaktiverade för Politik, faktaresistens och prognoser

2017 har bör­jat på unge­fär sam­ma sätt som 2016 avslu­ta­des, det vill säga med poli­tis­ka utspel, terror­dåd och oli­ka väder­fe­no­men som påver­kat män­ni­skor i oli­ka världs­de­lar. Ett av 2015 och 2016 års fre­kvent använ­da ord var fak­ta­re­sistens. ”Fak­ta­re­sistens” beskri­ver män­ni­skor som strun­tar i fak­ta. Det hand­lar om att måla upp sin egen verk­lig­het med utgångs­punkt från åsik­ter, för­do­mar, ide­o­lo­gi­er och reli­gi­o­ner. Och var­för pra­tas det så myc­ket om fak­ta­re­sistens idag? Vi har mer åtkomst till infor­ma­tion och kun­skap än någon­sin och vi är i hög grad väl­ut­bil­da­de. Men

Läs mer..

Värdegrund, delaktighet och demokrati

4 december, 2016
Kommentarer inaktiverade för Värdegrund, delaktighet och demokrati

Inom nät­ver­ket Mas­ter­club dis­ku­te­rar vi aktu­el­la ämnen och under hös­ten har ämnet ledar­skap och inklu­de­ring varit hög­ak­tu­ellt. Inte minst med tan­ke på de poli­tis­ka vin­dar som blå­ser åt oli­ka håll och pro­gnosma­kar­na har svårt att hänga med vad opi­ni­o­nen egent­li­gen tyc­ker och tän­ker. En del i att lyc­kas med fram­gångs­ri­ka före­tag bru­kar vara ledar­skap, att ha rätt per­so­ner runt omkring sig, att våga se och beja­ka olik­he­ter och att ska­pa en mil­jö där män­ni­skors driv­kraft blomst­rar och bidrar till före­ta­gets oli­ka leve­ran­ser och kul­tur. Ett annat

Läs mer..

Juni 2016

15 juni, 2016
Kommentarer inaktiverade för Juni 2016

Omvärld och var­dag Brex­it, val i USA, flyg­strejk, döds­skjut­ning­ar i Orlan­do, skolav­slut­ning­ar, veran­da­byg­gen, semester­pla­ner, fot­­bolls-EM och att ”göra det sista innan mid­som­mar”. Unge­fär de här områ­de­na hör jag runt omkring mig dis­ku­te­ras just nu och det är inte så kons­tigt. Det är hög­ak­tu­el­la ämnen som speg­lar vår var­dag, vad vi möts av i media och vad vi har i vår direk­ta när­het. När det gäl­ler Brex­it så är det är inte alls själv­klart att brit­ter­na stan­nar i EU. Hur det­ta påver­kar oss i Sve­ri­ge och omvärl­den är oklart men spe­ku­la­tio­ner­na pågår

Läs mer..

Åsiktskorridorer och politiska ledare

18 oktober, 2015
Kommentarer inaktiverade för Åsiktskorridorer och politiska ledare

I mitt för­ra blog­gin­lägg skrev jag om håll­bart ledar­skap. Då lyf­te jag fram någ­ra exem­pel på leda­re som ham­nat i het­luf­ten senas­te måna­der­na på grund av de inte age­rat sär­skilt lång­sik­tigt håll­bart. En kate­go­ri leda­re som jag inte nämn­de då men som jag kom­mer till­ba­ka till i dagens inlägg är poli­ti­ker. Den­na grupp leda­re är spän­nan­de att stu­de­ra uti­från huruvi­da de age­rar håll­bart eller inte. Och då menar jag håll­bart genom att age­ra, fat­ta beslut och repre­sen­te­ra uti­från en lång­sik­tig poli­tik. Att säker­stäl­la att vårt land och

Läs mer..

Hållbart ledarskap

4 oktober, 2015
Kommentarer inaktiverade för Hållbart ledarskap

Inom Mas­ter­club dis­ku­te­rar vi aktu­el­la ämnen och har ock­så ett tema för var­je verk­sam­hets­år. Temat för i år är Sve­ri­ges kon­kur­rens­kraft uti­från håll­bart före­ta­gan­de. Vi utgår från oli­ka per­spek­tiv på vad håll­bart före­ta­gan­de är, till exem­pel med frå­gor om huruvi­da det är kon­kur­rens­gi­van­de och ett mås­te i läng­den eller bara en trend?  Vårt and­ra tema är omvärlds­be­vak­ning runt om i värl­den, hur ser före­tagskli­ma­tet ut i oli­ka världs­de­lar och län­der och hur påver­kar det vår kon­kur­rens­kraft i Sve­ri­ge? Håll­bart före­ta­gan­de byg­ger på håll­bart ledar­skap Håll­bart före­ta­gan­de byg­ger på håll­bart ledar­skap.

Läs mer..

Sommartid och politiska vingslag

29 mars, 2015
Kommentarer inaktiverade för Sommartid och politiska vingslag

Vi har änd­rat kloc­kor­na till som­mar­tid, vår­dag­jäm­ning­en har pas­se­rat och väd­ret pend­lar mel­lan vin­­ter-, vår- och som­mar­vä­der, ibland fle­ra gång­er sam­ma dag. Det våras ock­så för poli­ti­ken och det bubb­lar lite här och där i oli­ka frå­gor. I medi­er­na rap­por­te­ras det om ett väx­an­de miss­nö­je inom Mode­ra­ter­na avse­en­de Decem­be­r­ö­ver­ens­kom­mel­sen, Jim­my Åkes­son är på väg till­ba­ka efter sin sjuk­skriv­ning, Soci­al­de­mo­kra­ter­na med­de­lar att de han­te­rat kon­flik­ten med Sau­dia­ra­bi­en pro­fes­sio­nellt och väl­jar­na svi­ker KD. Så kan man kort­fat­tat beskri­va det poli­tis­ka läget i Sve­ri­ge. Ytter­li­ga­re områ­den som debat­te­rats i medi­er­na hand­lar om hur

Läs mer..

Vänliga veckan är död, leve vänliga veckan!

8 februari, 2015
Kommentarer inaktiverade för Vänliga veckan är död, leve vänliga veckan!

Vi är inne i feb­ru­a­ri månad. En månad som består av fet­tis­dag, schla­ger­fes­ti­val på tv, dis­kus­sion om vem som blir ny KD-leda­­re, inter­na­tio­nel­la sam­tal mel­lan topp­le­da­re om hur Ukrai­­na-kri­­sen ska lösas och terrorgrup­pen IS fort­sät­ter sina skräc­kin­ja­gan­de akti­vi­te­ter. Och, inte minst, så infal­ler Vän­li­ga Vec­kan nu vec­ka 7, den 9–15 feb­ru­a­ri. Ini­ti­a­ti­vet till vän­li­ga vec­kan togs av en tra­fikräk­na­re 1946 som berät­ta­de att under hans pass såg han 12 män­ni­skor som log, 15 som såg nöj­da ut medan där­e­mot 8 569 såg ut som de var på

Läs mer..

Politik, religion, storm och övertygelse

11 januari, 2015
Kommentarer inaktiverade för Politik, religion, storm och övertygelse

2015 har bör­jat och det har inte gått mer än två vec­kor på det nya året och vi har redan berörts av ett ter­rorat­ten­tat i Paris, stor­men Egon som påver­kat sto­ra delar av söd­ra Sve­ri­ge och Mode­ra­ter­na har fått en ny par­ti­le­da­re. Det nyval som många av oss trod­de skul­le utly­sas i slu­tet av för­ra året lan­da­de i den så kal­la­de decem­be­r­ö­ver­ens­kom­mel­sen. Hur det påver­kar poli­ti­ken under 2015 åter­står att se men vad poli­ti­ker­na i de oli­ka par­ti­er­na tyc­ker om över­ens­kom­mel­sen har fram­ställts på de mest vari­e­ran­de sätt i medi­er­na.

Läs mer..

Människor gör skillnad

23 november, 2014
Kommentarer inaktiverade för Människor gör skillnad

Män­ni­skor gör skill­nad Mas­ter­club har som grund att träf­fas, ven­ti­le­ra och reflek­te­ra kring affärs­ut­veck­ling, sam­hälls­frå­gor, poli­tik och oli­ka per­spek­tiv. Vi bju­der in oli­ka före­drags­hål­la­re till våra träf­far och på det sät­tet beri­kas vi med ny kun­skap, nya syn­sätt och får en möj­lig­het till ett utbyte av idéer. Temat för pågåen­de verk­sam­hets­år är ägar­frå­gor. Vi har beak­tat för­tro­en­de som en para­me­ter i före­tags­ä­gan­de och sty­rel­se­ar­be­te och nu senast fick vi ta del av en spän­nan­de reflek­tion om före­tag­samt ägan­de av Anders Ydstedt. Någ­ra cen­tra­la delar i reflek­tio­nen av

Läs mer..

Förtroende, förtroende, förtroende!

6 november, 2014
Kommentarer inaktiverade för Förtroende, förtroende, förtroende!

För­tro­en­de, för­tro­en­de, för­tro­en­de! Mas­ter­clubs tema för verk­sam­hets­å­ret 2014/​​2015 är ägan­de ur oli­ka per­spek­tiv. Ägan­de som driv­kraft och mot­kraft – hur sam­häl­let och närings­li­vet påver­kas av för­änd­rat ägan­de i det lil­la och i det sto­ra! En stor och vik­tig del i alla delar av ett sam­häl­le är för­tro­en­de. Vi har för­tro­en­de för varand­ra, för en fun­ge­ran­de infra­struk­tur, för före­tag, för poli­ti­ker och för att ser­vicen ska fun­ge­ra den dag vi behö­ver den. Vi har under 2014 haft det så kal­la­de super­valå­ret och genom­fört två val: val till Euro­pa­par­la­men­tet och

Läs mer..