Archive for the ‘Årsmöte’ Category

Att vårda ett varumärke.

27 oktober, 2013
Kommentarer inaktiverade för Att vårda ett varumärke.
Att vårda ett varumärke.

År 2000 skil­des Svens­ka kyr­kan från sta­ten och blev i prak­ti­ken en fri­kyr­ka dock med en sär­skild lag­stift­ning. Däri ingår bl. a. att val skall hål­las vart fjär­de år med bör­jan 2001. För att verk­li­gen skil­ja på kyr­ka och stat talar man i lag­stift­ning­en inte om par­ti­er utan om ”nomi­ne­rings­grup­per”. Tan­ken var att fria indi­vi­der skul­le slå sig sam­man i sär­skil­da nomi­ne­rings­grup­per för att med des­sa stäl­la upp i de kyrk­li­ga valen. Det visa­de sig att de enda som kun­de orga­ni­se­ra grup­per och dri­va kam­pan­jer inför valen var de

Läs mer..

Svensk industri och svenskt försvar. Vart tog de vägen?

29 september, 2013
Kommentarer inaktiverade för Svensk industri och svenskt försvar. Vart tog de vägen?
Svensk industri och svenskt försvar. Vart tog de vägen?

Ofta har vi under det gång­na året haft spän­nan­de sam­tal och pre­sen­ta­tio­ner kring ämnet svensk indu­stri och kon­kur­rens­kraft i Euro­pa och glo­balt. Vi har rela­tivt ofta ock­så intres­san­ta dia­lo­ger kring ämnet svensk säker­hets­po­li­tik base­rat på sam­ma grund­te­ma. Två på ytan skil­da ämnen, men när man bör­jar grans­ka dem lite närm­re så intimt för­knip­pa­de. Sam­ti­digt bör man så klart stäl­la sig frå­gan för båda två, vad är svenskt? Indu­stri och säker­het häng­er nära ihop, om inte annat då indu­strin ger en eko­no­misk sta­bi­li­tet för natio­nens bud­get, vil­ket

Läs mer..

Årsmöte 5/​9: MasterClub 2013

6 augusti, 2013
Kommentarer inaktiverade för Årsmöte 5/​9: MasterClub 2013

Anmä­lan sker till: bjorn.sandstrom@masterclub.se eller tel: 08–768 21 90. Anmä­lan ska ske senast den 2013-08-20 Års­mö­tet hålls den­na gång på Stall­mäs­tar­går­den, en idyll med city­käns­la.

Läs mer..

Reflektionsmöten – i Master Club och på andra ställen.

7 oktober, 2012
Kommentarer inaktiverade för Reflektionsmöten – i Master Club och på andra ställen.

  För­fat­ta­re: Anders Bretz Att ha en orga­ni­se­rad kun­skaps­del­ning är en av de vik­ti­gas­te bestånds­de­lar­na i de pro­jekt för struk­tu­re­rad omvärldsa­na­lys som jag job­bar med. Det är ock­så en vik­tig del i den nya stra­te­gin för Mas­ter­Club som vi beslu­ta­de om på års­mö­tet.  Sche­ma­lag­da reflek­tions­mö­ten , så kal­lar många av mina kun­der de ana­lysmö­ten som vi ini­ti­e­rar som en del av deras pro­cess för omvärldsa­na­lys. Jag tyc­ker att beskriv­ning­en pas­sar all­de­les utmärkt för våra klubb-träf­­far ock­så, så jag tänk­te ägna min krö­ni­ka åt att reflek­te­ra lite kring

Läs mer..

Möten som styrmedel

6 oktober, 2012
Kommentarer inaktiverade för Möten som styrmedel
Möten som styrmedel

..av Björn Sand­ström Möten i orga­ni­sa­tio­ner kan vara ett gis­sel. De kan ock­så vara ett utmärkt sätt att ska­pa del­ak­tig­het och föra det gemen­sam­ma arbe­tet fram­åt. Ett gott råd är att hål­la nere anta­let fas­ta möten. Det är tyvärr allt­för van­ligt att man beslu­tar om för många sche­ma­lag­da möten och att verk­sam­he­ten där­med blir inef­fek­tiv. Bätt­re än att ha ett antal for­mel­la mötestill­fäl­len på sche­mat är att kal­la till till­fäl­li­ga möten när behov upp­står. Efter­strä­va ock­så att få möte­na effek­ti­va och inte upp­ta med­ar­be­tar­nas tid i onö­dan.

Läs mer..

Årsmöte onsdagen den 5:e September.

3 augusti, 2012
Kommentarer inaktiverade för Årsmöte onsdagen den 5:e September.
Årsmöte onsdagen den 5:e September.

  Års­mö­tet är nu fast­ställt till ons­da­gen den 5. sep på Has­sel­bac­ken, Djur­går­den. Års­mö­tet inleds med års­mö­tes­för­hand­ling­ar. Vi kom­mer då ock­så att dis­ku­te­ra Mas­ter­Clubs fram­ti­da inrikt­ning med utgångs­punkt från vad en arbets­grupp under Anders Bretz led­ning kom­mit fram till. Som en del i det­ta för­yng­rings­ar­be­te ska ock­så vår nya hem­si­da dis­ku­te­ras. Efter kl 15.00 genom­förs en panel­de­batt med inbjud­na gäs­ter där vårens tema Euro­pa­per­spek­ti­vet ur svensk syn­vin­kel kom­mer att dis­ku­te­ras. Mötet avslu­tas tra­di­tions­en­ligt med gemen­sam mid­dag där även med­lem­mar­nas moat­jé­er är väl­kom­na. Pro­gram 13.00−14.00   Års­mö­tes­för­hand­ling­ar (ansva­rig:

Läs mer..