Boklådan

Aktu­ell fack- och skön­lit­te­ra­tur för­fat­ta­de av med­lem­mar i nät­ver­ket.

Böc­ker­na kan köpas på nätet enligt nedan, men det går även bra att kon­tak­ta Björn Sand­ström per e-post (bjorn.sandstrom@affarsutveckling.org) eller genom att ringa till 08–768 21 90.

Fackböcker

Sunt förnuft, MasterclubSunt förnuft

Ele­o­no­re Ham­ma­re, Visto För­lag 2014

 Vad är det som gör att vi föl­jer tren­der utan att ifrå­ga­sät­ta och att tän­ka själ­va? Här får du hjälp med att våga fat­ta beslut, tips i oli­ka ledar­skaps­frå­gor och bidrag till att vid­ga vyer­na, våga lan­da i att du ofta själv har verk­ty­gen för att age­ra och att få nya per­spek­tiv.
Det bör­ja­de med en tan­ke och en reflek­tion över att vi, gene­rellt sett, föl­jer tren­der och vad and­ra gör utan att tän­ka själv. Det slu­ta­de med en ledar­skaps­bok på temat sunt för­nuft uti­från ett antal ämnen.

Boken rik­tar sig till che­fer och leda­re och alla som är nyfik­na på att reflek­te­ra över hur det kom­mer sig att vi män­ni­skor föl­jer tren­der och vad and­ra gör utan att ibland tän­ka efter själv. Den behand­lar ett antal oli­ka områ­den där exper­ter utta­lar sig om vad som anses vara sunt för­nuft inom respek­ti­ve områ­de.

Rikt­pris: 138:-

Kan köpas via

 


Ledarskap inom vård & omsorg

Kerstin Lun­din och Björn Sand­ström, Stu­dent­lit­te­ra­tur. 2010.
 Modern ledar­kom­pe­tens inom vård och omsorg är lika vik­tigt som den pro­fes­sio­nel­la kom­pe­ten­sen.
Det­ta är en bok om utveck­lan­de ledar­skap i bran­schen. Den byg­ger på för­fat­tar­nas prak­tis­ka erfa­ren­he­ter under mer än fyra decen­ni­er. 

Boken vän­der sig till leda­re inom vård och omsorg, men kan ock­så appli­ce­ras på ledar­skap i and­ra bran­scher och orga­ni­sa­tio­ner, Den är tänkt som kurslit­te­ra­tur vid uni­ver­si­tet och hög­sko­lor och tar upp ledar­ska­pets teo­ri och prak­tik. Boken byg­ger på för­fat­tar­nas prak­tis­ka erfa­ren­het men och på de senas­te forsk­nings­rö­nen i ledar­skap.

Rikt­pris: 330:-

Kan köpas via anting­en  och-/el­ler 

 


Att lyckas som operativ ledare

Björn Sand­ström, Indu­stri­lit­te­ra­tur. 2004.

 Med åren, och då spe­ci­ellt under det senas­te århund­ra­det, har synen på ledar­skap lik­som på
chefs­rol­len dras­tiskt för­änd­rats. Det klas­sis­ka auk­to­ri­tä­ra ledar­ska­pet är ute. Istäl­let krävs ett coachan­de ledar­skap med syf­te att ska­pa enga­ge­ra­de och ini­ti­a­tiv- rika med­ar­be­ta­re som kan gri­pa ini­ti­a­ti­vet utan detalj­styr­ning. 

Att lyc­kas som ope­ra­tiv leda­re rik­tar sig till såväl for­mel­la som infor­mel­la leda­re i före­tag och orga­ni­sa­tio­ner. Boken behand­lar hur man som chef och med­ar­be­ta­re kan utö­va ett håll­bart ledar­skap i var­da­gen. Den byg­ger på mång­å­rig prak­tisk erfa­ren­het och tar genom exem­pel, check­lis­tor och enk­la verk­tyg upp de mest cen­tra­la grun­der­na för ett fram­synt ledar­skap i var­da­gen.

Rikt­pris: 375:-

Kan köpas via anting­en  och-/el­ler 

 


Att lyckas som förändringsledare

Björn Sand­ström, Indu­stri­lit­te­ra­tur. 2001.

 Att leda för­änd­rings­pro­ces­ser inne­bär att för­änd­ra i takt med omvärl­den och helst lig­ga ste­get före. Men pro­ces­sen mås­te föras ut i orga­ni­sa­tio­nens alla delar och där ta sig uttryck i stän­di­ga för­bätt­ring­ar på indi­vid och grupp­ni­vå. 

Boken rik­tar sig till leda­re i före­tag och orga­ni­sa­tio­ner. Den behand­lar de mest cen­tra­la över­lev­nads­vill­ko­ren, näm­li­gen hur man som leda­re kan och bör påver­ka och anpas­sa orga­ni­sa­tio­nen till en för­än­der­lig och liv­ak­tig omvärld. Dele­ge­ring, decent­ra­li­se­ring, del­ak­tig­het, anpass­ning och per­son­ke­mi är någ­ra nyc­kelord.

Rikt­pris: 435:-

Kan köpas via www​.indu​stri​lit​te​ra​tur​.se.