Värdegrund, delaktighet och demokrati

4 december, 2016
Kommentarer inaktiverade för Värdegrund, delaktighet och demokrati

Inom nätverket Masterclub diskuterar vi aktuella ämnen och under hösten har ämnet ledarskap och inkludering varit högaktuellt. Inte minst med tanke på de politiska vindar som blåser åt olika håll och prognosmakarna har svårt att hänga med vad opinionen egentligen tycker och tänker. En del i att lyckas med framgångsrika företag brukar vara ledarskap, att ha rätt personer runt omkring sig, att våga se och bejaka olikheter och att skapa en miljö där människors drivkraft blomstrar och bidrar till företagets olika leveranser och kultur. Ett annat område är delaktighet och vikten av att ha en gemensam värdegrund. Men det handlar inte bara om ledarskap i företagande, även nationer, samhällen och kontinenter behöver ha ett väl fungerande ledarskap.

Inkluderande ledarskap

Det inkluderande ledarskapet är en pusselbit i det stora område som arbetet för mångfald är. Inkludering är ett mycket populärt ämne just nu och det handlar mycket om vad du gör när du har mångfald, det vill säga hur du kan dra nytta av kompetens och erfarenheter som finns i organisationen. Det bygger på en övertygelse att det inte finns ett rätt svar utan många olika perspektiv. En annan utgångspunkt är att arbetet med mångfald och inkludering handlar om verksamhetsutveckling och att arbetet är en process som aldrig tar slut utan hela tiden måste prioriteras och utvecklas. Precis som de andra delarna i det som ingår i organisationens kärnverksamhet.

Vad brukar lyftas fram för att lyckas med inkluderande ledarskap? En snabb scanning av området gav mig följande sammanfattning:

Utmana dig själv och de perspektiv du vanligtvis använder och försök få in fler och nya perspektiv. Inkludering handlar om att låta alla medarbetare bidra till verksamheten på bästa sätt. Inom detta område ingår också att våga utmana normer, både sina egna och organisationens.  Att identifiera och utmana normerna som omger oss är avgörande i ett långsiktigt hållbart arbete med mångfald. Om vi inte gör det så kommer vi fortsätta att betrakta alla som inte är som oss själva som avvikande. För att lyckas med ett inkluderande ledarskap krävs också förebilder och att kunna hantera konflikter och problem som uppstår när organisationen börjar utmana normer och likhetstänkandet.

Kreativitet och mångfald

Och hur är det med kreativiteten egentligen? Enligt forskning leder mångfald till högre kreativitet. Enligt Emma Stenström, docent i Företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, ser den kreativa processen olika ut. I alla kreativa organisationer uppstår det spänningar mellan det fria skapandet och behovet av struktur, styrning och sammanhållning, säger hon. Emma och hennes kollegor har studerat cirkusartister men också bland annat arkitekt- och designkontor. Här såg de att organisationerna kunde delas upp i tre kategorier, utefter hur de styr sitt kreativa arbete.

Den ena gruppen hade ett tydligt mål, men vägen till målet var ganska fri. En annan grupp hade tydliga metoder som de arbetade med, medan målet var mer otydligt hos dem och den tredje gruppen försökte hålla både vägen och målet ganska öppna, och istället satte ihop spännande människor med olika kompetens. Det byggde mer på att om vi blandar på det här sättet kommer det att resultera i något spännande, utan att vi behöver en tydlig process eller ett specifikt mål. Sammanfattningsvis är det tydligt att det finns olika sätt att hålla ihop och släppa fritt och forskning visar att kreativitet delvis uppstår i mötet med andra. Det kreativa gynnas av mångfald, framför allt kognitiv mångfald, det vill säga att man tänker på olika sätt – särskilt när det är komplexa problem som ska lösas.

Medarbetardriven innovation och förbättringsarbete

Ett annat område som verkar dyka upp igen är att ha en delaktighet när det gäller förbättringsarbete och innovation inom olika organisationer. Den klassiska förslagslådan finns fortfarande men håller på och moderniseras i den moderna teknikorienterade verksamheten. Den klassiska förslagslådan har flyttat ut på nätet. Medarbetardriven innovation betyder att organisationen systematiskt samlar in, utvärderar och sjösätter idéer eller förbättringsförslag från sina medarbetare eller samarbetspartners. Ofta är syftet att möta specifika utmaningar. Rent praktiskt brukar detta ske via en webbplattform där medarbetarna får gå in och skapa förslag och även rösta upp andras förslag. I och med detta kan man uppnå mer engagemang från medarbetarna, mindre jobb med att administrera idéer och förslag, mer strukturerat arbetssätt, mindre byråkrati och ett tydligt ägarskap av frågorna som lämnats in och som ska genomföras. Och sist men inte minst en bättre och snabbare feedback mellan medarbetare och ledning.

När det gäller förnyelse av arbetssätt är Lean en metod som flera organisationer fortfarande använder för att få in ett medarbetardrivet förbättringsarbete. Det handlar om att ta till vara på samtliga medarbetares kompetens och engagemang, därav namnet, ett medarbetardrivet förbättringsarbete. Det innebär att personalen ska vara delaktig i de förändringar som ska ske, med utgångspunkt i att organisationen ska arbeta smartare för att på så sätt leverera en hög kvalitet. Att förankra besluten där de påverkar mest, grundar för en bättre arbetsmiljö och en kultur där alla har möjlighet att påverka. En förutsättning för detta är vår förmåga att våga pröva nytt och kritisk granska och utveckla vårt arbets- och förhållningssätt. Det ställer stora krav både på ett tillåtande ledarskap och på engagerade medarbetare.

Holokrati

Ett sista område som jag noterat som trendigt just nu i ledarskapsteorierna är holokrati. Det handlar om att vara självstyrande, att sträva efter att vara en agil och snabbrörlig organisation som är syftesdriven och värderingstyrd, med minimal hierarki, tydligt ansvar och valfrihet hos varje medarbetare. Holakrati innebär i praktiken minimala hierarkier och maximalt med tydlighet, transparens och beslutsansvar för medarbetarna. Modellern bygger på agila individer och team i en organisation som snabbt ställer om efter omvärldens förändringar och kundens behov. Tillsammans med förankrade organisationsvärderingar, definierade roller, teamcirklar med tydligt syfte och mål, samt stödjande cirkelledare skapas en annorlunda men effektiv och snabbrörlig organisation. En plats där varje medarbetare kan känna starkt passion och meningsfullhet för sitt arbete. Där vägen och målet är tydligt till den grad att det skapas utrymme för självtänkande medarbetare med en hög grad av autonomi, samtidigt som dessa känner en stark tillhörighet till organisationen och vilja att ta ansvar för helheten.

Aktuella och intressanta områden och ämnen särskilt med tanke på de ledare som just nu håller på att kliva på den politiska arenan och andra som kliver av.

ledarskap_dec-2016

Det är inte möjligt att kommentera just nu.