Vänliga veckan är död, leve vänliga veckan!

8 februari, 2015
Kommentarer inaktiverade för Vänliga veckan är död, leve vänliga veckan!

Vi är inne i feb­ru­a­ri månad. En månad som består av fet­tis­dag, schla­ger­fes­ti­val på tv, dis­kus­sion om vem som blir ny KD-leda­re, inter­na­tio­nel­la sam­tal mel­lan topp­le­da­re om hur Ukrai­na-kri­sen ska lösas och terrorgrup­pen IS fort­sät­ter sina skräc­kin­ja­gan­de akti­vi­te­ter.

Och, inte minst, så infal­ler Vän­li­ga Vec­kan nu vec­ka 7, den 9–15 feb­ru­a­ri.

Ini­ti­a­ti­vet till vän­li­ga vec­kan togs av en tra­fikräk­na­re 1946 som berät­ta­de att under hans pass såg han 12 män­ni­skor som log, 15 som såg nöj­da ut medan där­e­mot 8 569 såg ut som de var på väg till en begrav­ning. Det­ta för­an­led­de pub­li­cis­ten och Läkar­mis­sio­nens grun­da­re Har­ry Lin­dquist år 1946 att dra igång Vän­li­ga Vec­kan, sena­re med under­stöd av idrotts­le­da­ren Ernst Kil­lan­der. Den krist­na tid­ning­en Svens­ka Jour­na­len och Har­ry Lin­dquist-stif­tel­sen bör­ja­de 1984 att dela ut ett årligt pris till “Årets vän­li­gas­te svensk”, men 1999 bröts den tra­di­tio­nen. Vän­lig­het i tra­fi­ken, på arbets­plat­sen och i famil­jen var led­or­den för Vän­li­ga Vec­kan som tidi­ga­re inföll förs­ta vec­kan i novem­ber. Man för­vän­ta­des då vara sär­skilt vän­lig och artig. Vän­li­ga Vec­kan lades ner vid mil­len­ni­e­skif­tet men 2014 åter­lan­se­rar Läkar­mis­sio­nen Vän­li­ga Vec­kan. Nu lig­ger Vän­li­ga Vec­kan i feb­ru­a­ri (vec­ka 7) och för­u­tom vän­lig­het i tra­fi­ken, på arbets­plat­sen och famil­jen så läggs det till “vän­lig­het på nätet”.

I år har Vän­li­ga Vec­kan fokus på dem som finns i vår omgiv­ning men som inte all­tid får upp­skatt­ning.

Vad kan vi upp­nå med Vän­li­ga Vec­kan? Fred på jor­den och bort med våld och kränk­ning­ar? Nej, det vore naivt att tro det. Men att tän­ka till i var­da­gen och age­ra i det lil­la kan göra under­verk för den män­ni­ska du möter. Du vet det klas­sis­ka uttryc­ket ”ing­en kan göra allt men alla kan göra något”.

Läs mer på Läkar­mis­sio­nens sajt.

Koncept, ägande och efterfrågan

Från Vän­li­ga Vec­kan till Mas­ter­clubs tema för året; ägan­de ur oli­ka per­spek­tiv, som mot­kraft och driv­kraft. Värl­dens befolk­ning blir allt äld­re. Anta­let män­ni­skor som har fyllt 60 år var 378 mil­jo­ner 1980, i mit­ten av det här sek­let för­vän­tas de bli 2 mil­jar­der. Det demo­gra­fis­ka skif­tet inne­bär enor­ma soci­a­la och eko­no­mis­ka utma­ning­ar. Sve­ri­ge är ing­et undan­tag. År 2060 kom­mer vi att vara tre mil­jo­ner män­ni­skor över 65 år, i stäl­let för dagens knap­pa 1,9 mil­jo­ner.

Vi har allt­så en åld­ran­de befolk­ning att vän­ta och allt­fler kom­mer att fira sin 100-års­dag. Den åld­ran­de befolk­ning­en blir ock­så pig­ga­re och mer aktiv jäm­fört med tidi­ga­re gene­ra­tio­ner. Och det bety­der ock­så att för­vän­tan på en sti­mu­le­ran­de omgiv­ning krävs när män­ni­skor går i pen­sion och får bestäm­ma över sin tid helt och hål­let.

En frå­ga som all­tid är aktu­ell i en män­niskas liv är boen­det. Ett rela­tivt nytt feno­men för Sve­ri­ge är så kal­lat kon­cept­bo­en­de. Det hand­lar om att bo i en mil­jö som är sär­skilt anpas­sad efter dina behov och öns­ke­mål. Den­na typ av boen­de finns i oli­ka utform­ning för oli­ka kate­go­ri­er och har i hög utsträck­ning erbju­dits inom kom­mu­na­la bostads­bo­lag rik­ta­de till funk­tions­ned­sätt­ning eller äldre­bo­en­den. Det som är oer­hört spän­nan­de att föl­ja i nulä­get är den mark­nad som bre­der ut sig och som hand­lar om ägan­det och kon­cept­bo­en­de.

Mer om ägan­de och kon­cept­bo­en­de får vi ta del av vid vår näs­ta lunch­träff då Pet­ter Ahl­ström, med­lem i Mas­ter­club och VD för Con­cept Living Swe­den AB, är gäst­fö­re­lä­sa­re. Väl mött den 18 feb­ru­a­ri!

Det är inte möjligt att kommentera just nu.