Sommartid och politiska vingslag

29 mars, 2015
Kommentarer inaktiverade för Sommartid och politiska vingslag

Vi har ändrat klockorna till sommartid

Vi har änd­rat kloc­kor­na till som­mar­tid, vår­dag­jäm­ning­en har pas­se­rat och väd­ret pend­lar mel­lan vin­ter-, vår- och som­mar­vä­der, ibland fle­ra gång­er sam­ma dag. Det våras ock­så för poli­ti­ken och det bubb­lar lite här och där i oli­ka frå­gor. I medi­er­na rap­por­te­ras det om ett väx­an­de miss­nö­je inom Mode­ra­ter­na avse­en­de Decem­be­r­ö­ver­ens­kom­mel­sen, Jim­my Åkes­son är på väg till­ba­ka efter sin sjuk­skriv­ning, Soci­al­de­mo­kra­ter­na med­de­lar att de han­te­rat kon­flik­ten med Sau­dia­ra­bi­en pro­fes­sio­nellt och väl­jar­na svi­ker KD. Så kan man kort­fat­tat beskri­va det poli­tis­ka läget i Sve­ri­ge.

Ytter­li­ga­re områ­den som debat­te­rats i medi­er­na hand­lar om hur expor­ten ska stär­kas och hur/​om Sve­ri­ge ska kun­na åter­in­dust­ri­a­li­se­ras.

Innovativ eller konservativ?

Rege­ring­en har instif­tat ett Inno­va­tions­råd. I rådet sit­ter utö­ver stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven fyra minist­rar, och tio leda­mö­ter från närings­liv och uni­ver­si­tet. En bland­ning av stor­bo­lags-repre­sen­tan­ter, pro­fes­so­rer, och mer tren­di­ga ent­re­pre­nö­rer och idékläc­ka­re. Ste­fan Löfven hop­pas att Inno­va­tions­rå­det ska kun­na ge led­trå­dar till en möj­lig åter­in­dust­ri­a­li­se­ring av Sve­ri­ge. Men från Alli­an­sen har rådet utmå­lats som ännu en tand­lös sam­tals­klubb, som dess­utom ris­ke­rar att bli rege­ring­ens giss­lan. Och på ent­re­pre­nörs­håll har det sagts att rådet inne­hål­ler för få inno­va­ti­va affärsupp­stic­ka­re.

Ett områ­de som finns högt på Inno­va­tions­rå­dets agen­da är att infö­ra digi­ta­la stra­te­gi­er och att före­ta­gen mås­te ha för­må­ga att se möj­li­ga nya affärsmo­del­ler. När jag hör des­sa beskriv­ning­ar kan jag inte låta bli att göra en åter­blick till slu­tet av 1990-talet och bör­jan av 2000-talet när de sto­ra orden hand­la­de om inter­net och att allt skul­le lösa sig med hjälp av en bred­bandsupp­kopp­ling. Nu har de fles­ta av oss inter­netupp­kopp­ling och smar­ta tele­fo­ner som vi i prin­cip är bero­en­de av så infra­struk­tu­ren finns på plats. Hur ska rege­ring­en genom sitt Inno­va­tions­råd nu ta det­ta till näs­ta nivå för att öka expor­ten eller vad man nu vill åstad­kom­ma? De ska träf­fas en gång i kvar­ta­let och pra­ta, men utan ambi­tion att pre­sen­te­ra för­slag eller rap­por­ter i Inno­va­tions­rå­dets namn. Sam­hälls­nyt­ti­ga inno­va­tio­ner är pre­cis vad vi behö­ver och jag tyc­ker att ini­ti­a­ti­vet är bra men jag sak­nar det kon­kre­ta i vad som ska leve­re­ras. Annars ser jag ock­så en risk för att det blir ytter­li­ga­re en sam­tals­klubb för sär­skilt inbjud­na. Och vem har tid för det? Den som har för lite att göra?

Välfärden är värd en bättre debatt – heureka!

I dis­kus­sio­ner om Sve­ri­ges fram­tid bru­kar ock­så dis­kus­sio­ner om väl­fär­den dyka upp och till min gläd­je hit­ta­de jag på www​.ent​re​pre​nor​skaps​fo​rum​.se en rap­port med nam­net Väl­fär­den är värd en bätt­re debatt — 6 ofrån­kom­li­ga dilem­man som mås­te balan­se­ras. Änt­li­gen en rap­port som bely­ser de hög­ak­tu­el­la frå­gor­na om cen­tral kont­ra lokal styr­ning, stor­ska­li­ga kont­ra små­ska­li­ga verk­sam­he­ter, jäm­lik­het kont­ra indi­vi­du­a­li­se­ring av tjäns­te­ut­bu­det, gene­rel­la recept kont­ra utrym­me för lokal inno­va­tion, regel­styr­ning kont­ra pro­fes­sio­nellt omdö­me, infor­ma­tio­nens kvan­ti­tet kont­ra kva­li­tet. De 6 oli­ka punk­ter­na ger en bätt­re bredd i debat­ten än vad som van­ligt­vis lyfts fram när väl­fär­den dis­ku­te­ras.

Bidra­get, tilli­ka rekom­men­da­tio­nen, från rap­por­ten är att var­je ini­ti­a­tiv att för­bätt­ra väl­fär­den – oav­sett uti­från vil­ka vär­den – mås­te utgå ifrån att det inte går att fri­gö­ra sig från des­sa dilem­man. Där­e­mot går det att hit­ta mer eller mind­re lyc­ka­de balan­ser, att vara lyhörd för pro­blem som upp­står och att stän­digt juste­ra uti­från det.

Ägande som drivkraft och motkraft

Mas­ter­clubs tema för verk­sam­hets­å­ret 2014–2015 är ägan­de uti­från oli­ka per­spek­tiv och hur det påver­kar kon­kur­rens­kraft, affärs­ut­veck­ling, inno­va­tion, etc. Vi har hit­tills under året tagit del av och dis­ku­te­rat sty­rel­sens roll i ägar­frå­gor, före­tags ägan­de i små bolag jäm­fört med sto­ra, pri­va­ta omsorgs­bo­lags driv­kraf­ter och hur ägar­per­spek­ti­ven har för­änd­rats under årens lopp kopp­lat till tren­der, poli­tik, vär­de­ring­ar och omvärl­den. Nu ser jag fram emot att vid näs­ta lunchmö­te ta del av ämnet aktivt ägan­de och vad det bety­der för före­tags­ut­veck­ling­en.

Det är inte möjligt att kommentera just nu.