Människor gör skillnad

23 november, 2014
Kommentarer inaktiverade för Människor gör skillnad

Eleonore Hammare

Människor gör skillnad

Mas­ter­club har som grund att träf­fas, ven­ti­le­ra och reflek­te­ra kring affärs­ut­veck­ling, sam­hälls­frå­gor, poli­tik och oli­ka per­spek­tiv. Vi bju­der in oli­ka före­drags­hål­la­re till våra träf­far och på det sät­tet beri­kas vi med ny kun­skap, nya syn­sätt och får en möj­lig­het till ett utbyte av idéer.

Temat för pågåen­de verk­sam­hets­år är ägar­frå­gor. Vi har beak­tat för­tro­en­de som en para­me­ter i före­tags­ä­gan­de och sty­rel­se­ar­be­te och nu senast fick vi ta del av en spän­nan­de reflek­tion om före­tag­samt ägan­de av Anders Ydstedt.

Någ­ra cen­tra­la delar i reflek­tio­nen av före­tag­samt ägan­de som Anders lyf­te fram i sin drag­ning hos oss hand­la­de om utveck­ling­en av den svens­ka ägar­mo­del­len, beskatt­ning av ägan­de samt kopp­ling­en mel­lan pri­vat för­mö­gen­hets­bild­ning och före­ta­gan­de. I drag­ning­en pend­la­de Anders mel­lan inter­na­tio­nel­la, natio­nel­la och indi­vi­du­el­la per­spek­tiv på före­tags­ut­veck­ling.

Vad bety­der det till exem­pel att hus­hål­lens ägan­de av akti­er har mins­kat från att 1983 vara 30% till att idag vara under 10%? Vi tror ofta att vi inte genom­fört någ­ra som helst refor­mer i Sve­ri­ge men om vi tit­tar på vad som genom­för­des under 1980–1990-talet i Sve­ri­ge så hand­lar det i hög grad om en mängd refor­mer. En hög andel av Sve­ri­ges före­tag är famil­je­fö­re­tag och 56% av alla arbets­till­fäl­len finns i pri­va­ta före­tag.

För att få des­sa före­tag att fun­ge­ra och leva lång­sik­tigt krävs det enga­ge­mang och det bru­kar van­ligt­vis präg­la famil­jeä­ga­da före­tag. Det är män­ni­skor som gör skill­nad. Sak­nas enga­ge­mang så sak­nas driv och då blir det ing­en utveck­ling.

Sna­ra­re ett förs­ta steg mot avveck­ling.

Anders lyf­te ock­så fram vik­ten av att vär­na ägan­de­rät­ten och att få en fun­ge­ran­de mark­nads­e­ko­no­mi.

Ett ord som nämn­des var funk­tions­so­ci­a­lism och det kan vara värt att dis­ku­te­ra vida­re vid sena­re till­fäl­le i det­ta forum.

Många intres­san­ta aspek­ter lyf­tes fram och jag väl­jer att sam­man­fat­ta vägen fram­åt för före­tag­samt ägan­de sam­man­fat­tas med fyra punk­ter:

    • ägan­de enligt svensk modell är bra men det kan med för­del intro­du­ce­ras and­ra ägar­mo­del­ler som alter­na­tiv
    • var ägan­det finns geo­gra­fiskt har stor bety­del­se och är stra­te­giskt vik­tigt
    • inno­va­tion som har ett ägasr­skap är ent­re­pre­nör­skap
    • pla­ce­ra sto­ra bolag på bör­sen

Ämnet är brett och spän­nan­de och jag ser fram emot fort­sat­ta reflek­tio­ner kring ägar­frå­gor, kon­kur­rens och före­ta­gan­de.

Det är inte möjligt att kommentera just nu.