Juni 2016

15 juni, 2016
Kommentarer inaktiverade för Juni 2016

Omvärld och var­dag

Brex­it, val i USA, flyg­strejk, döds­skjut­ning­ar i Orlan­do, skolav­slut­ning­ar, veran­da­byg­gen, semester­pla­ner, fot­bolls-EM och att ”göra det sista innan mid­som­mar”. Unge­fär de här områ­de­na hör jag runt omkring mig dis­ku­te­ras just nu och det är inte så kons­tigt. Det är hög­ak­tu­el­la ämnen som speg­lar vår var­dag, vad vi möts av i media och vad vi har i vår direk­ta när­het.

När det gäl­ler Brex­it så är det är inte alls själv­klart att brit­ter­na stan­nar i EU. Hur det­ta påver­kar oss i Sve­ri­ge och omvärl­den är oklart men spe­ku­la­tio­ner­na pågår för fullt. Rös­tar de för att stan­na i EU skul­le det kun­na utlö­sa ett börs­ral­ly, men om de väl­jer att läm­na finns det risk för ned­si­da på kort sikt. Ett områ­de som det tvis­tas om är hur myc­ket säker­he­ten skul­le påver­kas av ett utträ­de. Ett tred­je världs­krig som ska­kar den euro­pe­is­ka kon­ti­nen­ten kanske inte är rea­lis­tiskt men ett brit­tiskt EU-utträ­de skul­le kun­na få en rad nega­ti­va kon­se­kven­ser för säker­he­ten. Och för Sve­ri­ge kan det bety­da mind­re att säga till om. Den 23 juni vet vi utfal­let av folk­om­röst­ning­en. Fort­sätt­ning föl­jer…

Pilo­ter som kom­mit ned på mar­ken

Flyg­strej­ken som pågått för SAS svens­ka pilo­ter från fre­da­gen den 10 juni avslu­ta­des tis­da­gen den 14 juni och flyg­tra­fi­ken kom suc­ces­sivt igång igen. Under strej­ken ställ­de omkring 1 000 flyg­ning­ar in och runt 100 000 rese­nä­rer drab­ba­des. Det som gör den här strej­ken extra intres­sant är att den har haft svagt eller ing­et stöd av all­män­he­ten och det har dis­ku­te­rats om huruvi­da det­ta är en lyx­strejk eller inte. Det är ock­så intres­sant att par­ter­na är nöj­da med resul­ta­tet efter att arbets­ta­gar­re­pre­sen­tan­ter­na gått med på det bud som arbets­gi­va­ren erbju­dit från förs­ta dagen (enligt medi­e­rap­por­te­ring­en). Hm… vad upp­nåd­des med den­na strejk? Höjt för­tro­en­de för SAS, pilot­fac­ket eller pilo­ter­na? Nej, tro­li­gen inte. Fru­stre­ra­de och irri­te­ra­de pas­sa­ge­ra­re och and­ra yrkes­grup­per? Ja! Bätt­re vill­kor för pilo­ter­na? Ja, men inte mer än vad arbets­gi­va­ren vil­le ge från start.

Hil­la­ry vs Donald

Jag har ofta med USA-valet i mina omvärlds­be­vak­ning­ar, så även den­na gång. Hil­la­ry Clin­ton ver­kar vara i led­ning, som det ser ut just nu, och hon har de dele­ga­ter som krävs för att utses till pre­si­dent­kan­di­dat. Clin­tons led­ning över Repu­bli­ka­ner­nas mot­sva­rig­het Donald Trump har dock mins­kat något. Det visar en opi­ni­ons­un­der­sök­ning från Ipsos som Reu­ters beställt och som genom­för­des i bör­jan av vec­ka 24 av 1 063 per­so­ner onli­ne.

Clin­tons led­ning är i under­sök­ning­en 11,6 pro­cen­ten­he­ter, en ned­gång från 13 pro­cen­ten­he­ter jäm­fört med den fem­da­gars­pe­ri­od som slu­ta­de på lör­da­gen, dagen innan Orlan­do-attac­ken.

Paral­lellt med val­kam­pan­jen sked­de den dra­ma­tis­ka och tra­gis­ka attac­ken på gay­natt­klub­ben i Orlan­do sön­da­gen den 12 juni och det­ta kan ock­så påver­ka pre­si­dentra­cet. Oron för invand­ring, vapen­la­gar och reli­gi­ons­fri­het kom­mer åter­i­gen upp i det redan infek­te­ra­de kam­pan­jan­det.

Veran­da­byg­ge och jord­gubb­står­ta

Och avslut­nings­vis, vad har vi när­mast oss själ­va i var­da­gen? Jo, fot­bolls-EM, veran­da­byg­gen, skolav­slut­ning­ar och att ”göra klart allt innan mid­som­mar”. Jag avslu­tar med att cite­ra Bygg­max (www​.bygg​max​.se): Att byg­ga altan är unge­fär som att baka en jord­gubb­står­ta. Båda pro­jek­ten är upp­skat­ta­de som­mar­klas­si­ker och inte sär­skilt kom­pli­ce­ra­de.

Ha en under­bar som­mar!

Prästkrage

 

 

Det är inte möjligt att kommentera just nu.